Defterdarlıklarla ilgili düzenlemeler hangi değişiklikleri içeriyor

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile deftardarlıklar ile ilgili yapılan düzenlemelere ilişkin eski yeni hükümleri tablo halinde sunuyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Eski Hali

Yeni Hali

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Görev

MADDE 217 - (1) Hazine ve Maliye Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

o) (Ek: RG-24/7/2018-30488 - CK-13/27 md.) Kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak amacıyla gerekli standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak; bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Görev

MADDE 217 - (1) Hazine ve Maliye Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

o) (Ek: RG-24/7/2018-30488 - CK-13/27 md.) Kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak amacıyla gerekli standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak; bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak, alınan tedbirleri izlemek ve raporlamak.

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

MADDE 220/A- (Ek: RG-7/8/2019-30855-CK-43/4 md.)

d) ....

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

MADDE 220/A- (Ek:RG-7/8/2019-30855-CK-43/4 md.)

(NOT: 220/A maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.)

d) Kamu harcamalarının gözden geçirilmesine ilişkin ilke, yöntem ve esasları belirlemek, harcamalarda etkinlik ve verimlilik artışı ile tasarruf sağlanmasına yönelik öneriler geliştirmek, uygulamayı izlemek ve raporlamak.

Taşra teşkilatı

MADDE 239 - (1) Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

Taşra teşkilatı

MADDE 239 - (1) Bakanlığın taşra teşkilatı, muhasebat ve muhakemat birimlerinden oluşur. Bu birimler görevlerini, Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı amiri olan defterdara bağlı çalışarak yürütür. Defterdar, bulunduğu ilde Bakanlığın en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri sıfatını haizdir.

Uzman ve Denetmen İstihdamı (Değişik başlık: RG- 25/8/2021-31579-CK-83/2 md.)

MADDE 241 - (1) Bakanlık merkez teşkilatında 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Hazine ve Maliye Uzmanı ile Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı; taşra teşkilatında aynı Kanunun ek 44 üncü maddesine göre Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcısı ile defterdarlıkların teşkilat ve görev alanına giren

Uzman ve Denetmen İstihdamı (Değişik başlık: RG- 25/8/2021-31579-CK-83/2 md.)

MADDE 241 - (1) Bakanlık merkez teşkilatında 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Hazine ve Maliye Uzmanı ile Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı; taşra teşkilatında aynı Kanunun ek 44 üncü maddesine göre Muhasebe Uzmanı ve Muhasebe Uzman Yardımcısı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

konularda teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme işleri yaptırmak üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca doğrudan defterdara bağlı Muhasebe Denetmeni ve Muhasebe Denetmen Yardımcısı istihdam edebilir.

ek 24 üncü maddesi uyarınca doğrudan defterdara bağlı Muhasebe Denetmeni ve Muhasebe Denetmen Yardımcısı istihdam edebilir.

Defterdar

MADDE 243 - (1) Defterdar, bulunduğu ilde Bakanlığın en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri olup, işlemlerin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması, atamaları ile görevli ve sorumludur.

(2)      Gerek görülen yerlerde defterdara yeterli sayıda yardımcı verilir.

(3)  (Mülga:RG-25/8/2021-31579-CK-83/3 md.)

Defterdar

MADDE 243-

(Mülga: RG-03/7/2024-32591-CK-161/5 md.)

Defterdarlık Birimleri

MADDE 244 - (1) Defterdarlık birimleri, defterdarın yönetimi altında, muhasebat ve muhakemat birimleri ile personel müdürlüğünden oluşur.

(2) Büyükşehir belediye sınırları içinde ayrıca ilçe teşkilatı bulunan il merkezlerindeki ilçe malmüdürlükleri dışındaki birimler doğrudan doğruya defterdarlığa bağlıdır.

Defterdarlık Birimleri

MADDE 244 -

(Mülga: RG-03/7/2024-32591-CK-161/6 md.)

Muhasebe Müdürlükleri

MADDE 246 -

(2) Muhasebe müdürlüğünde bir müdürün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı, defterdarlık uzmanı ile şef ve diğer personel çalıştırılır.

Muhasebe Müdürlükleri

MADDE 246 -

(2) Muhasebe müdürlüğünde bir müdürün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı, muhasebe uzmanı ile şef ve diğer personel çalıştırılır.

Saymanlık Müdürlükleri

MADDE 247- (1) Saymanlık müdürlükleri, bulundukları yerde bölge müdürlüğü ve başmüdürlük şeklinde örgütlenmiş olan daireler ile askeri birimlerin ve diğer dairelerin saymanlık hizmetlerini ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirirler. Kadroları Hazine ve Maliye Bakanlığına ait olan döner sermaye saymanlıkları da bulundukları illerdeki defterdarlıklara bağlıdırlar.

(2) Saymanlık müdürlüğünde, bir müdürün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı, defterdarlık uzmanı ile şef ve diğer personel çalıştırılır.

Saymanlık Müdürlükleri

MADDE 247-               (1) Saymanlık müdürlükleri,

bulundukları yerde bölge müdürlüğü ve başmüdürlük şeklinde örgütlenmiş olan daireler ile askeri birimlerin ve diğer dairelerin saymanlık hizmetlerini ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirirler. Kadroları Hazine ve Maliye Bakanlığına ait olan döner sermaye saymanlıkları da bulundukları illerdeki defterdara bağlıdırlar.

(2) Saymanlık müdürlüğünde, bir müdürün yönetimi altında yeterli sayıda müdür yardımcısı, muhasebe uzmanı ile şef ve diğer personel çalıştırılır.

Malmüdürlükleri

MADDE 248 - (1) Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat ve Hazine avukatlığı servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı, defterdarlık uzmanı ile şef ve diğer personel çalıştırılabilir.

Malmüdürlükleri

MADDE 248 - (1) Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat ve Hazine avukatlığı servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı, muhasebe uzmanı ile şef ve diğer personel çalıştırılabilir.

Personel Müdürlükleri

MADDE 250 - (1) Personel müdürlüklerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a)    İl atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak,

b)  İl kadrolarının; dağıtım, tahsis, tenkis ve değişiklikleri ile ilgili tekliflerde bulunmak,

c)    Aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak; il teşkilatının hizmet içi eğitim planının hazırlanmasını koordine etmek ve uygulanmasına yardımcı olmak,

ç) Defterdarlık personelinin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri yürütmek,

d)  Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Personel Müdürlükleri

MADDE 250 -

(Mülga: RG-03/7/2024-32591-CK-161/10 md.)

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Hazine ve Maliye Bakanlığı

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Hazine ve Maliye Bakanlığı

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

Kapanan malmüdürlüğü personellerinin talepleri Kapanan malmüdürlüğü personellerinin talepleri

a)   Bakanlığın taşra teşkilatı olan defterdarlıklar kapatılmıştır.

b)   Mülga defterdarlıklarda görevli defterdarların görevi başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

c)   Mülga defterdarlık birimlerinin her türlü taşınırları, araç, gereç, malzemeleri, demirbaşları, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtları ve dokümanları bu birimlerce kullanılmaya devam eder. Mülga defterdarlık birimlerinin taşıtlar, borç ve alacakları ile hak ve yükümlülükleri Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı defterdarlıklara başkaca bir işleme gerek kalmaksızın devredilmiş sayılır.

ç) Mülga defterdarlıklar tarafından kullanılmakta olan taşınmazlar Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı defterdarlıklara başkaca bir işleme gerek kalmaksızın tahsis edilmiş sayılır.

d)  Mülga defterdarlık birimlerinde kullanılan ve Bakanlığın ilgili birimlerince işletilen bilgisayar yazılım, donanım ve işledim sistemleri, Bakanlığın ilgili birimlerince işletilmeye devam edilir.

e)   Bakanlığın taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunanlardan mülga defterdarlıklarda istihdam edilenlerin Bakanlık taşra teşkilatı ile Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı defterdarlıkların kadro ve pozisyonlarına atanmaları hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 33 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Mevzuatta görev, yetki ve sorumluluk yönüyle; defterdarlığa ve defterdar yardımcılığına yapılmış atıflar Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı defterdarlığa; defterdara ve defterdar yardımcısına yapılmış atıflar Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı defterdara; personel müdürlüğüne,

personel müdürüne ve personel müdür yardımcısına yapılmış atıflar sırasıyla Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatındaki ilgili müdürlüğe, müdüre, müdür yardımcısına; defterdarlık uzmanına ve defterdarlık uzman yardımcısına yapılan atıflar sırasıyla muhasebe uzmanına ve muhasebe uzman yardımcısına yapılmış sayılır.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, sorunları çözmeye ve uygulamayı yönlendirmeye Bakan yetkilidir.

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Eski Hali

Yeni Hali

II. SAYILI CETVEL

II. SAYILI CETVEL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLARI

(Mülga: RG-03/7/2024-32591-CK-161/13 md.)

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Eski Hali

Yeni Hali

ONİKİNCİ BÖLÜM

Gelir İdaresi Başkanlığı

Başkan yardımcıları

MADDE 139 - (1) Görevlerin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak üzere altı başkan yardımcısı görevlendirilir. Başkan yardımcıları Başkana karşı sorumludur. Başkan yardımcıları aynı zamanda vergi dairesi başkanlıklarının koordinasyonu ile görevlendirilebilir.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Gelir İdaresi Başkanlığı

Başkan yardımcıları

MADDE 139 - (1) Görevlerin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak üzere altı başkan yardımcısı görevlendirilir. Başkan yardımcıları Başkana karşı sorumludur. Başkan yardımcıları aynı zamanda defterdarlıkların koordinasyonu ile görevlendirilebilir.

Taşra teşkilatı

MADDE 152 - (1) Başkanlığın taşra teşkilatı, doğrudan merkeze bağlı vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde bu Bölümde Vergi Dairesi Başkanlığı ve Vergi Dairesi Başkanına verilen görev ve yetkileri haiz vergi dairesi müdürlüklerinden oluşur. Vergi dairesi başkanlıklarının kuruluş yerleri ve sayıları ile bunlara ilişkin değişiklikler Cumhurbaşkanınca belirlenir.

(2) Vergi dairesi başkanlıklarına bağlı vergi dairesi müdürlükleri ile şubeler kurulmasına ve bunların faaliyete geçirilmesine ilişkin usul ve esaslarla; aynı il sınırları içinde kalmak kaydıyla mükelleflerin, işyeri ve kanuni merkezlerine bağlı kalınmaksızın belirlenecek ölçütlere göre hangi vergi dairesi müdürlüğü veya başkanlığına bağlı olacağını belirlemeye Bakan yetkilidir. Bakan bu yetkisini, madde hükmünde yer alan sınırlamalara bağlı kalmaksızın vergi uygulamaları bakımından gerekli gördüğü hallerde

Taşra teşkilatı

MADDE 152- (1) Başkanlığın taşra teşkilatı, her ilde doğrudan merkeze bağlı kurulan defterdarlıklardan oluşur.

(2) Defterdarlıklara bağlı vergi dairesi müdürlükleri ile şubeler kurulmasına ve bunların faaliyete geçirilmesine ilişkin usul ve esaslarla; mükelleflerin, işyeri ve adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresleri ile il ve ilçelerin idari sınırlarına bağlı kalmaksızın vergi türleri, meslek ve iş grupları itibarıyla hangi vergi dairesi müdürlüğü veya defterdarlığa bağlı olacağını belirlemeye Bakan yetkilidir.

mükelleflerin bağlı olacağı vergi dairesi müdürlüğü veya vergi dairesi başkanlığını belirlemek ve bu belirlemeye bağlı olarak bu dairelerin yetki alanını yeniden oluşturmak şeklinde de kullanabilir.

Vergi Dairesi Başkanlığı

MADDE 153 - (1) Vergi Dairesi Başkanlığının amacı, yetki alanı içinde ekonomik faaliyetleri ve gelişmeleri yakından takip etmek, sektör ve mükellef gruplarının ihtiyaçlarına uygun hizmetleri en iyi şekilde sunmak ve yetkinlikleri geliştirmek suretiyle vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamaktır.

(2)  Vergi Dairesi Başkanlığı; yetki alanı içindeki mükellefi tespit etmek, vergi ve benzeri mali yükümlülüklere ilişkin tarh, tahakkuk, tahsil, terkin, tecil, iade, ödeme, muhasebe ve benzeri işlemleri yapmak, bu işlemler ile personel atama, disiplin, terfi, sicil, harcırah ve benzeri özlük işlemlerinden dolayı idarî yargı mercileri nezdinde yaratılan ihtilaflarla ilgili olarak bu merciler nezdinde talep ve savunmalarda bulunmak, gerektiğinde temyiz ve tashihi karar talebinde bulunmak, yargı kararlarının uygulanması işlemlerini yürütmek, vergi uygulamalarını geliştirmek ve iyileştirmek, mükelleflere kanunların uygulanması ile ilgili görüş bildirmek, mükellefi hakları konusunda bilgilendirmek ve uygulamalarında mükellef haklarını gözetmek, mükellef hizmetleri ile bilgi işlem, istatistik, bilgi toplama, eğitim, satın alma, kiralama, vergi inceleme ve denetimi, uzlaşma, takdir ve benzeri görevleri ve işlemleri yürütmekle görevli ve yetkilidir.

(3)     Vergi dairesi başkanlıkları bünyesinde; mükellef hizmetleri, vergilendirme, denetim, tahsilat ve hukuk işleri, muhasebe, personel, destek hizmetleri ve benzeri fonksiyonlar için grup müdürlükleri ve bunlara bağlı müdürlükler ile yetki alanlarında ekonomik analizler yapmak ve mükellef hizmetlerini en yakın yerden sunmak üzere şubeler kurulur. Merkez ile taşra birimleri arasındaki fonksiyonel ilişkiler doğrudan sağlanır. Bunların organizasyon yapıları, görevleri, yetki ve sorumlulukları, merkez teşkilatıyla ilişkileri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Defterdarlık

MADDE 153 - (1) Defterdarlığın amacı, yetki alanı içinde ekonomik faaliyetleri ve gelişmeleri yakından takip etmek, sektör ve mükellef gruplarının ihtiyaçlarına uygun hizmetleri en iyi şekilde sunmak ve yetkinlikleri geliştirmek suretiyle vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamaktır.

(2)    Defterdarlık; yetki alanı içindeki mükellefi tespit etmek, vergi ve benzeri mali yükümlülüklere ilişkin tarh, tahakkuk, tahsil, terkin, tecil, iade, ödeme, muhasebe ve benzeri işlemleri yapmak, bu işlemler ile personel atama, disiplin, terfi, (Mülga: RG-03/7/2024-32591-CK- 161/15 md.), harcırah ve benzeri özlük işlemlerinden dolayı idarî yargı mercileri nezdinde yaratılan ihtilaflarla ilgili olarak bu merciler nezdinde talep ve savunmalarda bulunmak, gerektiğinde temyiz ve tashihi karar talebinde bulunmak, yargı kararlarının uygulanması işlemlerini yürütmek, vergi uygulamalarını geliştirmek ve iyileştirmek, mükelleflere kanunların uygulanması ile ilgili görüş bildirmek, mükellefi hakları konusunda bilgilendirmek ve uygulamalarında mükellef haklarını gözetmek, mükellef hizmetleri ile bilgi işlem, istatistik, bilgi toplama, eğitim, satın alma, kiralama, vergi inceleme ve denetimi, uzlaşma, takdir ve benzeri görevleri ve işlemleri yürütmekle görevli ve yetkilidir.

(3)     Defterdarlıklar bünyesinde; mükellef hizmetleri, vergilendirme, denetim, tahsilat ve hukuk işleri, muhasebe, personel, destek hizmetleri ve benzeri fonksiyonlar için grup müdürlükleri ve bunlara bağlı müdürlükler ile yetki alanlarında ekonomik analizler yapmak ve mükellef hizmetlerini en yakın yerden sunmak üzere şubeler kurulur. Merkez ile taşra birimleri arasındaki fonksiyonel ilişkiler doğrudan sağlanır. Bunların organizasyon yapıları, görevleri, yetki ve sorumlulukları, merkez teşkilatıyla ilişkileri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

(4)    (Ek fıkra: RG-03/7/2024-32591-CK-161/15 md.) Bakanlığın taşra teşkilatında sunulan muhasebat ve muhakemat hizmetleri bu hizmetlerin sunulduğu Bakanlık taşra birimleri tarafından defterdara bağlı olarak yerine getirilir. Bu hizmetleri sunan birimler doğrudan defterdara bağlı çalışır ve defterdar, bu birimlerin iş ve işlemleri ile ilgili ilişkileri Bakanlık merkez teşkilatı birimleri ile doğrudan sağlar.

Vergi Dairesi Başkanı

MADDE 154 - (1) Vergi Dairesi Başkanı; Vergi Dairesi Başkanlığının amiri olup, yetki alanındaki işlemlerin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi ve izlenmesi, vergi inceleme ve denetimlerinin gerçekleştirilmesi, kendisine bağlı birimlerin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmelerinin sağlanması, mükelleflere kanunların uygulanmasına ilişkin görüş bildirilmesi, mükellef haklarının gözetilmesi, faaliyetleri hakkında Başkanlığın bilgilendirilmesi, kanunlara aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması ve emrine atanan personelin özlük işlemlerinin yürütülmesinden doğrudan Başkanlığa karşı sorumludur.

(2) Ödenek gönderme belgesi ile verilen harcama yetkisi çerçevesinde Vergi Dairesi Başkanlığınca yapılacak ödemelere ilişkin harcama yetkisi, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde vergi dairesi başkanlığınca kısmen veya tamamen grup müdürlüklerine veya vergi dairesi müdürlüklerine devredilebilir.

Defterdar

MADDE 154 - (1) Defterdar; defterdarlığın amiri olup, yetki alanındaki işlemlerin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi ve izlenmesi, vergi inceleme ve denetimlerinin gerçekleştirilmesi, kendisine bağlı birimlerin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmelerinin sağlanması, mükelleflere kanunların uygulanmasına ilişkin görüş bildirilmesi, mükellef haklarının gözetilmesi, faaliyetleri hakkında Başkanlığın bilgilendirilmesi, kanunlara aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması ve emrine atanan personelin özlük işlemlerinin yürütülmesinden doğrudan Başkanlığa karşı sorumludur.

(2)  (Ek fıkra: RG-03/7/2024-32591-CK-161/16 md.)

Defterdar aynı zamanda, bulunduğu ilde Bakanlığın taşra teşkilatındaki işlemlerin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi                           görülenler           hakkında            takibatta

bulunulmasından görevli ve sorumludur.

(3)  Ödenek gönderme belgesi ile verilen harcama yetkisi çerçevesinde defterdarlıkça yapılacak ödemelere ilişkin harcama yetkisi, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde defterdarca kısmen veya tamamen grup müdürlüklerine veya müdürlüklere devredilebilir.

Performans yönetimi

MADDE 156 -

(2) Başkan, performans modeli çerçevesinde birimlerin ve bireylerin genel performans hedeflerini gerçekleştirmek üzere özel performans ölçütleri ve hedeflerini belirler. Personel bazındaki bireysel performanslar merkezdeki personel ve vergi dairesi başkanları için Başkan, taşradaki personel için vergi dairesi başkanları tarafından belirlenir.

Performans yönetimi

MADDE 156 -

(2) Başkan, performans modeli çerçevesinde birimlerin ve bireylerin genel performans hedeflerini gerçekleştirmek üzere özel performans ölçütleri ve hedeflerini belirler. Personel bazındaki bireysel performanslar merkezdeki personel ve defterdarlar için Başkan, taşradaki personel için defterdarlar tarafından belirlenir.

ONİKİNCİ BÖLÜM Gelir İdaresi Başkanlığı

ONİKİNCİ BÖLÜM Gelir İdaresi Başkanlığı

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a)    Vergi dairesi başkanlıkları, bulundukları ilin adı ile Başkanlığa bağlı defterdarlık olarak görevlerine devam eder.

b)    Vergi dairesi başkanı kadrosunda bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erer ve bu şekilde görevi sona edenler, son görev yaptıkları ilde Başkanlığa bağlı defterdarlıklarda defterdar kadrosuna atanmış sayılır. Bu şekilde atananların vergi dairesi başkanı kadrolarında geçirdikleri süreler defterdar kadrolarında geçmiş sayılır.

c) İstanbul İlinde kurulan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı kapatılmıştır. Mülga Büyük

Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığınca yürütülen görevler ilgisine göre Başkanlığa bağlı İstanbul Defterdarlığınca ya da görevlendirilen vergi dairesince yürütülmeye devam eder. Devre ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.

(2)    Vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde yer alan vergi dairesi müdürlükleri ve takdir komisyonları Başkanlığın taşra teşkilatı olan defterdarlığa bağlanmış, gelir müdürlükleri kapatılmıştır. Mal müdürlükleri bünyesinde bulunan bağlı vergi daireleri ise Başkanlığın taşra teşkilatı olan defterdarlık birimine dönüştürülünceye kadar Bakanlık taşra teşkilatına bağlı olarak faaliyetlerine devam ederler. Bu birimlerde çalışan Başkanlık personeli fıilen görev yaptıkları birimlerde görevlendirilmiş sayılır, bu birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları; değişiklik yapılmadığı sürece 15/7/2018 tarihinden önceki mevzuat hükümlerine göre devam eder.

(3)    Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, sorunları çözmeye ve uygulamayı yönlendirmeye Bakan yetkilidir.

ELLİSEKİZİNCİ BÖLÜM

Atıflar ve Değişiklik Hükümleri

Atıflar

MADDE 798-

c) (Ek: RG-24/7/2018-30488 - CK-14/26 md.) Diğer mevzuatta Gelirler Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar ilgisine göre Gelir İdaresi Başkanlığına; Gelirler Genel Müdürüne yapılmış atıflar Gelir İdaresi Başkanına; Başkanlığın görev alanına giren konularda Maliye Bakanlığına yapılmış olan atıflar Gelir İdaresi Başkanlığına; mülki idare amirlerine, mahallin en büyük memuruna, ilin en büyük malmemuruna, defterdara ve defterdarlığa yapılmış atıflar ilgisine göre vergi dairesi başkanı ve başkanlığına, vergi dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerde vergi dairesi müdürü veya müdürlüğüne; gelir müdürlüğüne, takdir komisyonu başkanı veya başkanlığına, tahsil dairesine, mal müdürü ve müdürlüğüne yapılmış atıflar ilgisine göre vergi dairesi başkanı ve başkanlığına veya ilgili müdür veya müdürlüğüne,

yapılmış sayılır.

ELLİSEKİZİNCİ BÖLÜM

Atıflar ve Değişiklik Hükümleri

Atıflar

MADDE 798-

c) (Mülga: RG-03/7/2024-32591-CK-161/19 md.)

yapılmış sayılır.

Editör: Ümit Altınsoy