Ön ödeme avans işlemlerinde mutemet görevlendirme

Kamu kurum ve kuruluşlarınca avans ve kredi verilmek suretiyle yapılacak olan alımlarda mutemet görevlendirilerek yapılacak işler ve alınacak malların alınması mümkündür. Harcama birimlerinde mutemet görevlendirme işlemi harcama yetkilisinin onayı ile yapılmaktadır.Her bir harcama birimi için bir mutemet görevlendirilmesi esastır.Ancak harcama biriminin farklı yerlerde de hizmet birimleri varsa bunlar içinde mutemet görevlendirilmesi yapılabilir. Mutemetlere verilen avanslar kapatılmadan mutemede yeni bir avans verilmez. Mutemetlere verilecek olan avansların üst sınırları her yıl parasal sınırlar ve oranlar tebliği ile belirlenir.

Harcama yetkilisi mutemet görevlendirme işlemlerine ilişkin mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir.

HMB 'den Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi hakkında yazı HMB 'den Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi hakkında yazı

Mutemet görevlendirilmesi

             Madde 9 — Kamu idarelerinin bütçesinde kendisine ödenek tahsis edilen her bir merkez harcama birimi için yalnızca bir mutemet görevlendirilir. Ödenek gönderme belgesiyle ödenek verilen harcama yetkilileri ise kendilerine bağlı her bir birim için birer mutemet görevlendirebilir. Bir bütün oluşturan, ancak ayrı ayrı yerlerde bulunan askeri birimler ile kurumların her biri için ayrı mutemet görevlendirilebilir.

             Ayrıca, zorunluluk bulunması ve harcama yetkilisi onayında belirtilmesi koşuluyla;

             a) Taşıtların akaryakıt, yağ, bakım, onarım ve işletme giderleri,

             b) Bir bütün oluşturmakla birlikte, alınacak mal veya yapılacak işle ilgili olarak ayrı yerlerde sonuçlandırılması gereken vergi, resim, harç ödeme yükümlülükleri ile yükleme, boşaltma ve gümrük işlemleri gibi özellik arz eden işlere ilişkin giderler,

             için birden fazla mutemet görevlendirilebilir.

             Mutemetlerin ilk görevlendirilmelerinde ve değiştirilmeleri halinde adı, soyadı, görev unvanı, T.C. kimlik veya vergi kimlik numarası ve imza örneği harcama yetkilisi tarafından bir yazı ile muhasebe birimine bildirilir.

Editör: Ümit Altınsoy