Disiplin cezasının hangi alt bendi ihlalden verildiğinin açıkça belirtilmesi gerektiği

Disiplin cezasının hangi alt bendi ihlalden verildiğinin açıkça belirtilmesi gerektiği

Disiplin cezasının hangi alt bendi ihlalden verildiğinin açıkça belirtilmesi gerektiği

Disiplin cezasının hangi alt bendi ihlalden verildiğinin açıkça belirtilmesi gerektiği

İlgiliye verilen aylıktan kesme cezasına ilişkin işlemin, bu cezanın düzenlendiği 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin alt bentlerinde sayılan fiil ve hallerden hangisine uyduğunun açıkça ortaya konulmadığı, hangi fiil veya hale ilişkin tanım kapsamında olduğunun ifade edilmediği, gerçekleştirilen eylemin hangi tanım çerçevesinde değerlendirileceğinin belli olmadığı, yargısal denetim bağlamında hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmadığı hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/2739 E. , 2020/3925 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/2739
Karar No : 2020/3925

TEMYİZ EDEN (DAVALI): ... Valiliği
VEKİLİ: Av. ...
KARŞI TARAF (DAVACI): ...'i temsilen ...
VEKİLİ: Av. ...

İSTEMİN KONUSU: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:
Dava konusu istem:...................ili ... Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C maddesi uyarınca '' 1/8 oranında aylıktan kesme cezası '' ile cezalandırılmasına ilişkin .....................Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ... tarihli ve ... sayılı işleminin iptali ile maaşından yapılan kesintinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 28/12/2016 tarih ve E:2013/4753, K:2016/6954 sayılı bozma kararına uyularak; dava konusu olayda, davacıya verilen aylıktan kesme cezasına ilişkin işlemin, bu cezanın düzenlendiği 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin alt bentlerinde sayılan fiil ve hallerden hangisine uyduğunun açıkça ortaya konulmadığı, hangi fiil veya hale ilişkin tanım kapsamında olduğunun ifade edilmediği, gerçekleştirilen eylemin hangi tanım çerçevesinde değerlendirileceğinin belli olmadığı, yargısal denetim bağlamında hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmadığı görüldüğünden, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı, öte yandan; Anayasa'nın 125/son maddesinde yer verilen "İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür." hükmü uyarınca, dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal hakların dava tarihinden (27.05.2011) itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte tazmini gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal hakların 27.05.2011 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine
karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı idare tarafından, davacı hakkında tarafsız ve hukuka uygun yürütülen inceleme ve soruşturma neticesinde somut bilgilerin toplandığı, ifadelere başvurulduğu, davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ: ...
DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 03/12/2020 tarihinde oybir

YORUM EKLE