Tıbbi biyokimya asistanı olan kişinin maaşının nasıl hesaplanması gerektiğine dair karar

Tıbbi biyokimya asistanı olan kişinin maaşının nasıl hesaplanması gerektiğine dair karar

Tıbbi biyokimya asistanı olan kişinin maaşının nasıl hesaplanması gerektiğine dair karar

Tıbbi biyokimya asistanı olan kişinin maaşının nasıl hesaplanması gerektiğine dair karar

Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji alanında tıbbi biyokimya asistanı olan ilgilinin, asistan tabip unvanına sahip olmadığı, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzük hükümlerine göre alınmış bir uzmanlık belgesi olmayan ve aynı dallarda henüz doktora da yapmamış olan davacının, maaş ödemelerinin mesleğinde yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli grubundan hesaplanmasına ilişkin dava konusu işlemin bu kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/4409 E. , 2020/4035 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/4409
Karar No : 2020/4035

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVALI) : … Valiliği
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji alanında tıbbi biyokimya asistanı olarak görev yapan davacı tarafından, maaşının ve diğer özlük haklarının mesleğinde yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli grubundan hesaplanmasına ve geriye dönük altmış günlük süre içerisinde fazla ödendiği iddia olunan tutarın maaşından veya döner sermayesinden kesilmesine ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince Mahkemelerince daha önce verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı iptal kararının, Danıştay Onikinci Dairesinin 16/01/2019 tarih ve E:2018/2879, K:2019/165 sayılı kararı ile döner sermaye ek ödemesine ilişkin kısmının onanması, davacının maaşına (zam ve tazminatlar) ilişkin kısmı yönünden ise bozulması üzerine, bozma kararına uyulmak suretiyle, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji alanında tıbbi biyokimya asistanı olan davacının, asistan tabip unvanına sahip olmadığı, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzük hükümlerine göre alınmış bir uzmanlık belgesi olmayan ve aynı dallarda henüz doktora da yapmamış olan davacının, maaş ödemelerinin mesleğinde yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli grubundan hesaplanmasına ilişkin dava konusu işlemin bu kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın maaşa (zam ve tazminatlar) ilişkin kısım yönünden reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, yan dal uzmanı unvanıyla görev yaptığı, Tıpta Uzmanlık Sınavına girdiği, asistan kadrosuna atandığı, kadro ve unvanının göz ardı edildiği ileri sürülmektedir.


KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle maaşa (zam ve tazminatlar) ilişkin kısım yönünden reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 07/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE