Programcı kadrosunda görev yapan matematikçiye hangi ek göstergeden ödeme yapılır?

Programcı kadrosunda görev yapan matematikçiye hangi ek göstergeden ödeme yapılır?

Programcı kadrosunda görev yapan matematikçiye hangi ek göstergeden ödeme yapılır?

Programcı kadrosunda görev yapan matematikçiye hangi ek göstergeden ödeme yapılır?

Matematikçi unvanına sahip olmakla birlikte matematikçi kadrosunda görev yapmayıp programcı kadrosunda görev yapan davacının ek göstergesinin tespitinde, eğitim durumu belirleyici kriter olamayacağından, ilgilinin matematikçi unvanı için belirlenen ek gösterge rakamından yararlandırılmamasına ilişkin  işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/5099 E. , 2020/4689 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/5099
Karar No : 2020/4689

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Valiliği
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
İSTEMİN KONUSU :… İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem : … İl Milli Eğitim Müdürlüğünde, Teknik Hizmetler Sınıfında programcı olarak görev yapan davacı tarafından, Hacettepe Üniversitesi Matematik bölümünden mezun olduğundan bahisle; ek göstergesinin 3000 olarak belirlenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince, davacının matematikçi unvanına sahip olduğu, kadrosunun da 2014 yılından bu yana Teknik Hizmetleri Sınıfına alındığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinde "matematikçi" unvanına sahip olanların Teknik Hizmetler Sınıfında sayıldığı, devlet memurlarının maaş ve özlük haklarıyla ilgili düzenlemelerin yasa veya yönetmelikle ve yasanın verdiği yetkiyle Bakanlar Kurulu Kararlarıyla düzenlenebileceği, Teknik Hizmetleri Sınıfına tabi olan bir memurun maaş ek göstergesinin de Teknik Hizmetler Sınıfının gösterge rakamına göre düzenlenmesi gerektiği, 657 sayılı Yasa'nın 43. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesiyle Bakanlar Kuruluna değişiklik yapma yetkisi verildiği ve bu yetkiye dayalı olarak da "programcı ve çözümleyici" unvanlarının 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin Teknik Hizmetleri Sınıfı kapsamına alındığı, davacının da programcı unvanına sahip olduğu dolayısıyla Teknik Hizmetler Sınıfında olduğu, Teknik Hizmetler Sınıfına tabi olan bir memurun maaş ek göstergesinin de teknik hizmetler sınıfına tabi olan memurların ek göstergesiyle aynı olması gerektiği açık ve çekişmesiz olduğu gerekçesiyle dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen l ve ll sayılı ek gösterge cetvelleri incelendiğinde Teknik Hizmetleri Sınıfı bölümünde belirtilen ünvanlar arasında programcı kadrosu bulunmadığından davacının 3000 ek göstergeden yararlanmasına imkan bulunmadığı iddia edilerek kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, Hacettepe Üniversitesi, Matematik Bölümünden mezun olduğu ve 657 sayılı Yasa uyarınca 3000 ek göstergeden maaşının ödenmesi, bu nedenle hukuka aykırı işlemin iptaline ilişkin Mahkeme kararının onanması gerektiği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Davacının matematikçi unvanına sahip olmakla birlikte matematikçi kadrosunda görev yapmayıp programcı kadrosunda görev yaptığından ek göstergesinin tespitinde, eğitim durumunun belirleyici kriter olamayacağı, davacının matematikçi unvanı için belirlenen ek gösterge rakamından yararlandırılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı anlaşılmakla, temyiz isteminin kabulü ile kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir


TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:
MADDİ OLAY :
Davacı; Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nden 15/06/1984 tarihinde "matematikçi" unvanıyla mezun olmuş,1984 yılında Ziraat Bankasında programcı olarak göreve başlamış, bankada programcı kadrosu ve müdür yardımcısı unvanıyla görevine devam etmiş, 4603 sayılı Kanun uyarınca; 19/03/2004 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na atanarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde programcı kadrosuyla Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 1. derece ve 4. kademede görev yapmaya başlamıştır.
Bakanlar Kurulu'nun 2013/5002 sayılı kararına dayalı olarak, "programcı ve çözümleyici" unvanlarının 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin Teknik Hizmetleri Sınıfı kapsamına alınması üzerine kadrosunun Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirildiği, ancak göstergesinin halen 2.200 olduğu, maaşının buna göre ödenmeye devam ettiğinden bahisle, ek gösterge rakamının 3000 olarak belirlenmesi istemiyle davacı tarafından yapılan başvurunun davalı idarece reddi üzerine, bakılmakta olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43. maddesinin (B) bendinde, "Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. (II) sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli (I) sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.” kuralına yer verilmiştir.


Bu Yasaya ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin, Teknik Hizmetler Sınıfı Bölümünde ise Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görev yapan personel için öngörülen ek gösterge rakamları (a), (b), (c) ve (d) bentleri halinde sayılmış; (a) bendinde; kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanların ek gösterge rakamları, (b) bendinde; kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunlarının ek gösterge rakamları, (c) bendinde; kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanların ek gösterge rakamları, (d) bendinde ise; kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanların ek gösterge rakamları belirlenmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 07/12/2007 tarih, E:2005/2, K:2007/1 sayılı kararında da belirtildiği üzere, ek gösterge rakamları öğrenim sonucu elde edilen unvana göre değil, kadro unvanına göre belirlenecektir. Dolayısıyla matematikçiler için öngörülen (3000) ek gösterge rakamından faydalanmak için matematikçi kadrosunda görev yapılması gerektiğinden, matematikçi unvanına sahip olunması (3000) ek göstergeden faydalanmak için yeterli olmayacaktır.


Bu durumda, matematikçi unvanına sahip olmakla birlikte matematikçi kadrosunda görev yapmayıp programcı kadrosunda görev yapan davacının ek göstergesinin tespitinde, eğitim durumu belirleyici kriter olamayacağından, davacının matematikçi unvanı için belirlenen ek gösterge rakamından yararlandırılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1.2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,
2.Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin temyize konu … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının BOZULMASINA,
3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 24/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE