Eski görev yerinde işlediği fiil nedeniyle memurun görevden uzaklaştırılması

Eski görev yerinde işlediği fiil nedeniyle memurun görevden uzaklaştırılması

Eski görev yerinde işlediği fiil nedeniyle memurun görevden uzaklaştırılması

Eski görev yerinde işlediği fiil nedeniyle memurun görevden uzaklaştırılması

Eski görev yerinde işlediği fiil nedeniyle memurun görevden uzaklaştırılması

Memur önceki görev yerinde işlemiş olduğu suç nedeniyle yeni görev yerinde görevden uzaklaştırabilir mi?

Eski görev yerinde işlediği fiil nedeniyle memurun görevden uzaklaştırılması  mümkün mü? Daha önceki çalışmış olduğu ildeki yapmış olduğu görev ile alakalı olarak memur hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle memurun eski görev yerinden farklı bir yerde çalışırken görevden uzaklaştırılmış olması hususunda  açılan davada Danıştay Başkanlığı memurun eski görev yerindeki işlemiş olduğu suç nedeniyle farklı yerdeki görevinden uzaklaştırılamayacağı yönünde karar vermiştir.

DANIŞTAY

5. DAİRE

Esas No : 2002 / 4105

Karar No : 2005 / 4965

Karar Tarihi : 19.10.2005

İlgili Mevzuat : 


Temyiz Eden (Davalı) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - ANKARA
Karşı Taraf : ...
İsteğin Özeti :...İli...İlçesi...Müdür Yardımcısı olan davacının, görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin...tarih ve...sayılı işlemin; 657 sayılı Yasanın 137. maddesi uyarınca "görevden uzaklaştırma"nın, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbir olduğu; bakılan davada, davacının Batman İlinde görev yaparken işlediği ileri sürülen "eşi adına haksız yere tedavi yardımından yararlanma" eylemiyle ilgili olarak hakkında soruşturma açılmış olmasının ilgilinin Edirne İlindeki görevinden uzaklaştırılmasını gerektiren bir durum olarak değerlendirilmesine yasal olanak bulunmadığı, bu nedenle dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle iptali yolunda Edirne İdare Mahkemesince verilen 11.7.2002 günlü, E:2002/88, K:2002/433 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi : Süleyman Aydın
Düşüncesi : Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı : Mehmet Akkaya
Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Edirne İdare Mahkemesince verilen 11.7.2002 günlü, E:2002/88, K:2002/433 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına, 19.10.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE