Aday memurun giyecek yardımı hakkı

Aday memurun giyecek yardımı hakkı , aday memur giyecek yardımından faydalanabilir mi

Aday memurun giyecek yardımı hakkı

Aday memurun giyecek yardımı hakkı , aday memur giyecek yardımından faydalanabilir mi

Aday memurun giyecek yardımı hakkı

Aday memurlara giyecek yardımı verilebilir mi?

Soru: ....................kurumuna memur olarak atandım. Asalaetim tasdik olmadığı için hala aday memur statüsündeyim. Görev yaptığım kurumda benimle aynı statüdeki memurlara giyecek yardımı verilliyor. Ancak maaş mutemedimiz aday memurların giyecek yardımından faydalanamayacağı gerekçesiyle beni bu yardımdan faydalandırmıyor. Aday memurlar giyecek yardımından faydalanamaz mı?

Cevap: Bilindiği üzere, giyecek yardımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan sosyal hak ve yardımlardan birisidir.  Mezkur Kanunun giyecek yardımını düzenleyen 211 inci maddesinde; "Devlet memurlarından hangilerinin ne şekilde giyecek yardımından faydalanacakları Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tespit olunur.” " hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda hazırlanan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği 14.09.1991 tarih ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiş ve 09.10.1991 tarih ve 21016 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.10.1992 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi gereğince verilmesi öngörülen giyecek yardımı ile ilgili hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır. Dolayısıyla, bir memurun giyecek yardımından faydalanıp faydalanamayacağı hususunda ilgili Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak gerekmektedir.

Giyecek yardımından faydalanacağına dair düzeneleme Yönetmeliğin 3 üncü maddesine yer almaktadır. Adı geçen maddeye göre, kadro unvanları ve hizmet sınıfları itibariyle Yönetmelik ekinde yer alan ekli I ve II sayılı cetvellerde yer alan personele giyecek yardımı yapılabilir. Bu cetvellerde yer almayanlar her ne suretle olursa olsun bu yardımdan yararlandırılmazlar.

Giyecek yardımından yararlanılacak bir göreve aday memur olarak atananlar, bu yardımdan memurlar gibi yararlanırlar.

Yönetmelik maddesinde yer alan düzenlemeden de anlaşılacağı üzere giyecek yardımında memur aday veya asil olması açısından bir fark bulunmamaktadır. Aday memur olarak görev yapan kişi Giyecek Yardımı Yönetmeliği ekinde yer alan kadrolardan birinde görev yapıyor ise giyecek yardımından faydalanabilecektir. 

Yukarıdaki yer alan mevzuat hükümlerine gereğince, giyecek yardımından faydalanmanıza engel bir husus bulunmadığını değerlendirmekteyiz.

YORUM EKLE