Memurun yıllık izinde aldığı rapor sonrası kontrol muayenesi ile tekrar rapor alması

Yıllık izin kullanan memurun memuriyet mahalli dışında aldığı sağlık raporundan sonra kontrol muayenesinde tekrardan rapor alması durumuda alınan rapor geçerlimidir?

Memurun yıllık izinde aldığı rapor sonrası kontrol muayenesi ile tekrar rapor alması

Memurun yıllık izinde aldığı rapor sonrası kontrol muayenesi ile tekrar rapor alması 

Kanuni izin kullanırken hastalanan memurun almış olduğu sağlık raporundan sonra kontrol muayenesinde mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışında tekrardan sağlık raporu alması durumunda alınan raporun geçerli olmayacağı hususunda DPB görüşü yazımız ekindedir.

ÖZET: Hastalık ve refakat iznine ilişkin çeşitli hususlarda. (06/04/2016-2109)

Devlet memurunun kanuni izinlerini kullanmakta iken memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularından 10 günlük hastalık raporu alması ve görevine başlaması gereken 11. gün görevine başlamayıp memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularında kontrol muayenesinin yapılarak tekrar hastalık raporu alması halinde söz konusu raporun geçerli olup olmadığı hususunda;

 Bilindiği üzere, anılan Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında; "Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur." hükmü, söz konusu maddenin beşinci fıkrasında ise "Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır." hükmü yer almaktadır.

 Bu itibarla, Devlet memurunun kanuni iznini kullanırken memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularından 10 günlük hastalık raporu alması halinde söz konusu raporun adı geçen Yönetmelikte yer alan diğer usul ve esaslara uygun olması halinde geçerli olduğu ve hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, söz konusu raporun bitiminde memurun görevine başlaması gereken günün mesai saatleri içerisinde memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularında kontrol muayenesinin yapılarak tekrar hastalık raporu alması halinde ise bahsi geçen raporun adı geçen Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına aykırı olduğu, mezkur Yönetmeliğe aykırı olarak alınan raporun ise hastalık iznine çevrilemeyeceği mütalaa edilmektedir.

YORUM EKLE