Memurun aylıksız izinden dönme talebi salgın gerekçe gösterilerek reddedilebilir mi?

Memurun aylıksız izinden dönme talebi salgın gerekçe gösterilerek reddedilebilir mi?

Memurun aylıksız izinden dönme talebi salgın gerekçe gösterilerek reddedilebilir mi?

Memurun aylıksız izinden dönme talebi salgın gerekçe gösterilerek reddedilebilir mi?

Ankara 3. İdare Mahkemesi, aylıksız izninin sonlandırılarak göreve başlatılması talebi, kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler gerekçe gösterilerek reddedilmesi işleminin iptaline karar verdi.

T.C

ANKARA 3. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2020/856

KARAR NO : 2021/95

DAVACI : ………………………

VEKİLİ : ………………………….

DAVALI : ……………………………..

VEKİLİ : …………………………………………………………….

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelendikten sonra işin gereği görüşüldü;

Dava, davacı sendika üyesi tarafından, aylıksız izninin sonlandırılarak

26/03/2020 tarihi itibariyle göreve başlatılması talebiyle yapılan başvurunun reddine dair Ankara Valilıği'nin 31/03/2020 tarih ve sayılı işleminin iptali ile mahrum kaldığı

mali ve özlük haklarının iadesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kaııunu'nun "Aylıksız izin" başlıklı 108.maddesinde,

"A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekizaya kadar aylıksız izin verilebilir.

Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yırım dört aya kadar aylıksız izin verilir.

(Değişik birinci cümle; 29/1/2016- 6663/7 nıd.) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memıır olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık izııin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması hâlinde bu iznin bitiminden itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışmda geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlannca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, (.. .)(1) olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ılaıı edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Aylıksız izin süresinin bitiminden Önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır/' hükmüne yer verilmiştir,

13/04/2016 tarih ve 29683 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6 Seri Nolu Kamu Personeli Genel Tebliği'nin "Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler" bölümünün "Doğum Sebebiyle Verilecek Aylıksız İzin" başlıklı Ç maddesinde,

"657 sayılı Kanunun 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunla değiştirilen 108 inci maddesinin (B) fıkrasında, "‘Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine vırmidört aya kadar aylıksız izin verilir.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun değişik 108 inci maddesinin (B) fıkrasında düzenlenen doğum sebebiyle verilecek aylıksız izne ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

Aylıksız iznin süresi

a) Doğum yapan memur ile eşi doğum yapan memura istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilecektir.

Aylıksız iznin kullanımı

Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izni süresinin veya yararlanılması halinde 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihidir.

Eşi doğum yapan memura, eşinin Devlet memuru olup olmadığına bakılmaksızın isteği halinde yirmidört aya kadar aylıksız izin verilecektir.

Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin, süreleri içerisinde her iki eşe aynı dönemde veya birbirini takip edecek şekilde kullandırılması mümkündür.

ç) Doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin, yirmidört aylık sürenin aşılmaması kaydıyla, kısım kısım kullanılması mümkündür../1 hükmü düzenlenmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Ankara ili, ilçesi [

Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapan davacının, doğum sonrası 09/09/2019 tarihinden i5/06/2020 tarihine kadar aylıksız izne ayrıldığı, 26/03/2020 tarihli dilekçesiyle göreve başlama talebinde bulunması üzerine Lisesi Müdürlüğü'nün

26/03/2020 tarih ve sayılı yazısıyla göreve başlatılarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bilgi verildiği, Milli Eğitim Müdürlüğünün 02/04/2020 tarih ve

sayılı yazısıyla ”11 Milli Eğitim Müdürlüğünün 31/03/2020 tarih ve 6047947 sayılı yazısıyla aylıksız izinde olup iznini keserek göreve başlamak isteyen personelin göreve başlama taleplerinin 16/03/2020 tarihi itibariyle uygun görülmediği’1 gerekçesiyle başlama işlemlerinin iptal edilmesinin istenildiği, Lisesi Müdürlüğünün

03/04/2020 tarih ve sayılı yazısıyla davacının göreve başlamasının iptal edilmesi

üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzatta; doğum yapan memura isteği halinde analık izni bitiminden itibaren yirmidört aya kadar aylıksız izin verileceği hususu düzenlenmiş olmakla birlikte izne ayrılan memurun aylıksız iznini keserek göreve başlamasını yasaklayan bir düzenlemeye yer verilmediği, dava konusu işlemde ise, Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla alman tedbirler kapsamında eğitim öğretime zorunlu olarak ara verilmiş olmasına rağmen, aylıksız izinde bulunan personellerin göreve başlama taleplerinin hastalıkla mücadelede zafiyet oluşturacağı düşüncesiyle uygun görülmediğinin belirtildiği ancak uzaktan eğitim sürecinde göreve başlatılan personelin nasıl bir zafiyet oluşturacağının somut bir şekilde ortaya konulamadığı görülmektedir.

Bu durumda, davacının göreve başlatılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Öte yandan; Anayasanın 125. maddesinde, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu kurala bağlanmış olup yapılan yargılama ile hukuka aykırılığı saptanan işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal haklarının davalı idareye başvuru tarihi olan 26/03/2020 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idare tarafından davacıya ödenmesi gerektiği de tabidir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, davacının dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının davalı idareye başvuru tarihi olan 26/03/2020'den itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idare taralından davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 279,70-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 2.040,00*TL vekalet ücretinin davalı idare tarafından davacıya ödenmesine, posta ücreti avansından artan miktarın kararın kesinleşmesinden sonra mahkememizce resen davacıya iadesine, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, 19/01/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 09:33
YORUM EKLE