1702 sayılı gereğince verilecek aylıktan kesme cezasını kim verebilir?

1702 sayılı gereğince verilecek aylıktan kesme cezasını kim verebilir?

1702 sayılı gereğince verilecek aylıktan kesme cezasını kim verebilir?

1702 sayılı gereğince verilecek aylıktan kesme cezasını kim verebilir?

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/969 E. , 2020/3345 K.

1702 sayılı Kanun uyarınca verilen maaş kesim cezasının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 126. maddesi uyarınca disiplin amiri tarafından verilmesi gerektiği sonucuna varıldığından, doğrudan disiplin kurulunca tesis edilen dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/969
Karar No : 2020/3345

TEMYİZ EDEN (DAVALI): ... Valiliği
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVACI): ...
İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem : ... Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni olan davacı tarafından, 1702 sayılı Kanun'un 22/4. maddesi uyarınca bir günlük maaş kesilmesi cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 04/10/2011 tarihli ve 37 sayılı işlemin iptali ve işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.


İdare Mahkemesi kararının özeti: İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 28/11/2018 tarihli ve E:2016/6409, K:2018/5730 sayılı bozma kararına uyularak; 1702 sayılı Kanun uyarınca verilen maaş kesim cezasının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 126. maddesi uyarınca disiplin amiri tarafından verilmesi gerektiği sonucuna varıldığından, doğrudan disiplin kurulunca tesis edilen dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline ve işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların davacıya ödenmesine karar verilmiştir.


TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : 1702 sayılı Kanun'un ilgili hükümlerinden, ihtar, tevbih ve ders ücretlerinin kesilmesi cezası dışındaki disiplin cezalarının İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunca verilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığından, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek, kararın bozulması istenilmiştir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ:Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4 maddesi uyarınca, İdare Mahkemesi kararlarının Danıştay tarafından bozulması halinde yeniden verilecek kararlara karşı yapılacak temyiz başvurularının İdare Mahkemesince bozma esaslarına uyulmuş olup olmadığı yönünden incelenmesi mümkündür.
Olayda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmıştır.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 21/10/2020 tarihinde esasta oybirliği, gerekçede oyçokluğuyla karar verildi.
 

YORUM EKLE