Lisans mezunu bir personelin tutanağı okumadığı yönündeki savunması dikkate alınır mı?

Lisans mezunu bir personelin tutanağı okumadığı yönündeki savunması dikkate alınır mı?

Lisans mezunu bir personelin tutanağı okumadığı yönündeki savunması dikkate alınır mı?

Lisans mezunu bir personelin tutanağı okumadığı yönündeki savunması dikkate alınır mı?

Lisans mezunu bir personelin tutanağın içeriğinin okunmadan imzalanmayacağını bilmesi gerektiği hakkında karar

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/1570 E. , 2020/3082 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/1570
Karar No : 2020/3082

TEMYİZ EDEN (DAVACI): ...

KARŞI TARAF (DAVALI): Jandarma Genel Komutanlığ
VEKİLİ : ...


İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: ... İli, ... İlçe Jandarma Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yapan davacının, izinsiz ve mazeretsiz olarak (11) gün göreve gelmediğinden bahisle 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin ... tarihli ... İl Jandarma Komutanlığı işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararda; davacının 11 gün üstüste göreve gelmemesi nedeni ile davacı hakkında tutulan tutanaklara istinaden 29 Kasım 2017 tarihinde sözleşmesinin feshedilerek aynı tarihte terhis edildiği, terhis edilirken davalı idare tarafından düzenlenen aynı tarihli tutanakta "... İlçe Jandarma Komutanlığı, ... J. Krk. K.lığı emrinde sözleşmeli J. Uzm. Çvş. Olarak görevli iken disiplin nedeni ile sözleşmesi 29.11.2017 tarihinde feshedilen J. Uzm. Çvş. ...'ya ait 1 adet askeri kimlik kartı (63019280986-002) teslim alınmıştır" şeklinde yazı bulunduğu ve bu tutanağın da lisans mezunu olan ve görev yaptığı birim itibariyle tutanak içeriğini okumadan imzalamayacağını bilmesi gereken davacı tarafından da imzalandığı dolayısıyla davacının dava konusu işlem ile sözleşmesinin feshedilmesine dair işlemden en son terhis edilirken askeri kimlik kartını teslim ettiği 29.11.2017 tarihinde haberdar olduğu ve bu tarihten itibaren dava açma süresi olan 60 gün içerisinde idareye itiraz başvurusu yapma veya dava açma süresinin başlayacağı ve bakılan davanın en geç 60 günlük dava açma süresi içerisinde olan 29.01.2018 tarihine kadar açılması gerekirken, bu tarih geçirildikten çok sonra 14/08/2018 tarihinde (... İdare Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dava dosyası ile) davanın açıldığı, dava açma süresinin uzatılmasını gerektirecek hukuki bir durumunda ortaya konulamadığı bu nedenle açılan davanın, süreaşımı nedeni ile esasını inceleme olanağı bulunmadığı ve süresinde açılmayan davanın süre aşımı yönünden reddi gerektiği sonucuna varıldığı gerekçesiyle davanın süre aşımı yönünden reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.


TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, kendisine ilişiğinin kesilme sebebinin ve başvuru süresi ile başvurabileceği yolları gösteren bir belgenin tebliğ edilmediği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı idare tarafından, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının ONANMASINA,
3. Davacının adli yardım talebi mahkemece kabul edildiğinden, temyiz giderlerinin davacıdan tahsili için İdare Mahkemesince vergi dairesine müzekkere yazılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 30/09/2020 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE