Memur refakat iznini hangi durumlarda kullanabilir.

memurun hangi yakınları hasta olursa refakat izni alır, memura anne ve babası için kaç gün refakat izni verilir

Memur refakat iznini hangi durumlarda kullanabilir.

memurun hangi yakınları hasta olursa refakat izni alır, memura anne ve babası için kaç gün refakat izni verilir

Memur refakat iznini hangi durumlarda kullanabilir.

Memur refakat iznini hangi durumlarda kullanabilir.

memurların kendilerinin hastalanması halinde yılda toplam tek hekimden alınacak 40 güne kadar yıllık sağlık hastalık izni kullanma hakları olduğu gibi memurun belli şartlarda kanunda sayılan yakınları için de hastalık izninde olduğu gibi izin kullanma hakları vardır. Memurun kanunda sayılan yakınlarının hastalanması halinde kullanabileceği izne refakat izni denir. Memur refakat iznini kendi eş ve çocuğu ile yine kendi anne ve babasının hastalanması halinde kullanabilir. Aynı zamanda memur bu izni kendi kardeşi içinde kullanabilir. Memur refakat izni kullanabilmek için bu durumu sağlık raporu ile belgendirmek zorundadır.

Refakat iznini hangi durumlarda kullanabilir.

  •  Memurun bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin, bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.
  • Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır.
  • Memur refakat izni aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.
  • Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak memura verilecek refakat izni süresi  verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.
  • İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur refakat  iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya refakat izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.
  • Refakat izni verilmesine esas teşkil eden sağlık kurulu raporunun veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise refakat izin süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2023, 23:46
YORUM EKLE