Askerlikte geçen süreler yıllık izinde dikkate alınır mı?

memurun askerde geçen süreleri yıllık izin hesabında dikkate alınırmı, askerde geçen süreler yıllık izin sürelerine etki edermi

Askerlikte geçen süreler yıllık izinde dikkate alınır mı?

memurun askerde geçen süreleri yıllık izin hesabında dikkate alınırmı, askerde geçen süreler yıllık izin sürelerine etki edermi

Askerlikte geçen süreler yıllık izinde dikkate alınır mı?

Askerlikte geçen süreler yıllık izinde dikkate alınır mı?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları ile muvazzaf askerlikte geçen sürelerin kademe ve derece intibaklarında değerlendirilmesi" başlıklı 83 üncü maddesinde, "Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.

Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca göz önünde bulundurulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir." hükmü ile "Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları" başlıklı 84 üncü maddesinde, "Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükme göre muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananların askerlikte geçen süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde asaletlerinin tasdikinden sonra değerlendirilmektedir. Ancak, yıllık izin süresinin hesabına esas hizmet süresi tespit edilirken askerlik süresine ilişkin intibak işleminin ne zaman yapıldığı değil, askerlikte geçen sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususu önem arz etmektedir. Mezkûr Kanunun "Yıllık izin" başlıklı 102 nci maddesinde, "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 6/6/2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 154 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise; yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir. Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 657 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi  ile 154 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden askerlikte geçen ve borçlanılmayan sürelerin kazanılmış hak aylığında dikkate 2  alınacağı hükmü doğrultusunda ilgili personelin askerlik hizmeti süresinin yıllık izin sürelerinin hesabında dikkate alınması gerektiği mütalaa edilmektedir. 

YORUM EKLE