Açıktan Vekil Olarak Atananların İzin Hakkı

Açıktan Vekil Atananların İzin Hakkı , açıktan vekil hemşire öğretmenler olanların yıllık izin hakları nelerdir?

Açıktan Vekil Olarak Atananların İzin Hakkı

Açıktan Vekil Atananların İzin Hakkı

Bilindiği üzere açıktan vekil olarak atanan memurların (ebe,öğretmen, imam vb.) yıllık izinlerine ilişkin olarak  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  86. maddesinin son fıkrasında " Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda yirmi günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için iki gün yıllık izin verilir. Bu iznin kullanımında, bir sonraki yıla devredilme hâli dışında Devlet memurları için öngörülen hükümler uygulanır" hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda açıktan vekil olarak atananlar görev yılına bakılmaksızın ayda 2 gün, 1 yılda toplam en fazla 20 gün yıllık izin kullanabileceklerdir. Açıktan vekil olarak atananların hastalık raporu alması durumunda  bu raporların izne çevrilmesi, gerekmektedir. Aşağıda yayınlamış olduğumuz kararda vekil hemşire olarak görev yapan davacı Asil olarak atanan Devlet Memurlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında hak tanınan izinler den açıktan vekil olarak talep etmiş görülen davada Danıştay 5.Dairesi "657 sayılı Kanunda, açıktan vekil olarak atananların, bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan yararlanabileceklerinin öngörülmüş olması ve genel haklar arasında yer alan izin haklarından yararlanabileceklerine ilişkin açık bir hükmün var olmaması nedeniyle, açıktan vekil olarak atananların, memurlar için öngörülen izinlerden faydalanabilmesine hukuken imkan bulunmamaktadır." gerekçesi ile ilgilinin talebini onaylamamıştır.

Özeti : Açıktan vekil olarak atananların, memurlar için öngörülen izinlerden yararlanamayacağı hakkında.

Danıştay 5. Dairesinin 14.11.2014 tarihli ve E: 2013/1509, K: 2014/7930 sayılı Kararı.

Davanın Özeti : Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü emrinde vekil hemşire olarak görev yapan davacı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Devlet memurları için öngörülmüş olan izinlerden faydalandırılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 21.01.2010 günlü, 50 sayılı işlem ile bu işlemin dayanağı Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 22.03.2007 günlü, 36423 sayılı genel yazısının sekizinci paragrafının; hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptalini istemektedir.

.....................Devlet Memurları Kanunu’nun 86. maddesinde belirtilen açıktan vekaleten atama kurumunun özelliği ve bu yola başvurulmasını meşru kılan hukuki gerekçeler dikkate alındığında, mevcut hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi ve aksamaya meydan verilmemesinin amaçlanmış olması ve yukarıda anılan kanun hükümleri uyarınca açıktan vekil olarak atananların sosyal haklardan yararlanabilmeleri mümkün olmakla birlikte izin hakkının sosyal haklar arasında yer almaması ve vekalet aylığının ödenebilmesi için vekalet görevinin fiilen yapılmasının şart olması karşısında kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda tesis edilen dava konusu Bakanlık yazısında ve anılan yazıya dayanılarak davacının 657 sayılı Kanunda yer alan tüm izin haklarından yararlandırılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

............657 sayılı Kanunda, açıktan vekil olarak atananların, bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan yararlanabileceklerinin öngörülmüş olması ve genel haklar arasında yer alan izin haklarından yararlanabileceklerine ilişkin açık bir hükmün var olmaması nedeniyle, açıktan vekil olarak atananların, memurlar için öngörülen izinlerden faydalanabilmesine hukuken imkan bulunmamaktadır.

Bu durumda, açıktan vekil olarak atananların, memurlar için öngörülen izinlerden faydalanamayacağına ilişkin düzenleme ve bu düzenleme uyarınca tesis edilmiş olan bireysel işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda gösterilen 198,90.-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz (30) gün içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere, 14.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020, 09:54
YORUM EKLE