HMB 'den Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi hakkında yazı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi  konulu yazı yayımladı.

Bakanlığın 22.05.2024 tarih ve 3139776 sayılı yazıda kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanması süreçlerinin bütünleşik bir anlayışla izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla Bakanlığımızca Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi (TTBS) geliştirilmiş ve kullanıma açıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığının 2024/7 sayılı Genelgesi kapsamındaki her bir idarenin strateji geliştirme birimleri tarafından, TTB S3 ye veri ve rapor girişlerinin Ek’te yer alan esaslar çerçevesinde 28/06/2024 tarihine kadar tamamlanması gerekmektiği, ilerleyen dönemlerde de söz konusu veri ve raporlar periyodik olarak TTBS’ye girileceği ifade edildi.

Taşınır kayıt yetkilisinin görev ve sorumlulukları Taşınır kayıt yetkilisinin görev ve sorumlulukları

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 17/05/2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmî Gazetede kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin “Tasarruf Tedbirleri” konulu ve 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan yapacakları yurt içi ve yurt dışı harcamaları ile taşınır ve taşınmazların kullanılmasında Genelge ile belirlenen tedbirlere uymakla talimatlandırılmıştır.

Diğer taraftan, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 217 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile “Maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve bu politikaları uygulamak” ve aynı fıkranın (o) bendi ile “Kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak amacıyla gerekli standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak; bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak.” görev ve yetkileri Bakanlığımıza verilmiştir.

Bu kapsamda kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanması süreçlerinin bütünleşik bir anlayışla izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla Bakanlığımızca Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi (TTBS) geliştirilmiş ve kullanıma açılmıştır.

Anılan Genelge kapsamındaki her bir idarenin strateji geliştirme birimleri tarafından, TTBS’ye veri ve rapor girişlerinin Ek’te yer alan esaslar çerçevesinde 28/06/2024 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. İlerleyen dönemlerde de söz konusu veri ve raporlar periyodik olarak TTBS’ye girilecektir.

Sürecin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Mehmet ŞİMŞEK

 

Hazine ve Maliye Bakanı

Ek: TTBS Rol Tanımlama ve Veri Giriş Süreci

Ek-1 -Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi (TTBS) Rol Tanımlama ve Veri Giriş Süreci

Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sisteminde veri girişi ve veri onayının yapılabilmesi için; strateji geliştirme birimlerinden görevlendirileceklere “Veri Giriş Yetkilisi” ve “Onay Yetkilisi” rolleri tanımlanacaktır. Onay yetkilisi için strateji geliştirme birimlerinden Daire Başkanı/Başkan Yardımcısı dengi ve üzeri kişilerin belirlenmesi gerekmektedir.

Veri Giriş Yetkilisi ve Onay Yetkilisi rollerinin tanımlanması, değiştirilmesi ve sonlandırılması, Bakanlığımızca (Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü) gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda rol tanımlaması yapılacak personele ilişkin aşağıdaki bilgiler 31/05/2024 tarihine kadar resmi yazı ile bildirilecek ve [email protected] adresine gönderilecektir.

Sisteme tasarruf.hmb.gov.tr adresinden erişim sağlanacaktır. Sistemde kullanıcılara rehberlik etmek üzere kılavuz yer almaktadır. Öncelikle bu dokümanın incelenmesi, veri giriş işlemlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi bakımından yararlı olacaktır. Strateji Geliştirme Birimleri sisteme yapacakları veri girişlerinin tutarlılığı ve doğruluğunu kontrol ettikten sonra giriş işlemlerini tamamlayacaklardır.

TTBS’nin kullanımına ilişkin olarak karşılaşılan sorunlar ve iyileştirmeye yönelik öneriler [email protected] adresine iletilebilecektir.

TASARRUF TEDBİRLERİ BİLGİ SİSTEMİ YETKİ TALEP FORMU

Yetki Verilecek Personel Bilgileri

Veri Giriş Yetkisi

Onay Yetkisi*

T.C. Numarası

Adı Soyadı

Unvanı

Görev Yaptığı İl

Görev Yaptığı İlçe

Görev Yaptığı Birimi

Cep Telefonu Numarası

İş Telefonu Numarası

e-posta Adresi

* Onay yetkilisi için Strateji Geliştirme Birimlerinden Daire Başkanı/Başkan Yardımcısı dengi ve üzeri kişilerin belirlenmesi gerekmektedir

Editör: Mustafa Rüzgar