Geçici Görevde Şehir İçi Günlük Taşıt Gideri 

Memur ve hizmetlilere geçici görevlendirme nedeniyle verilecek harcırah, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun “Muvakkat vazife harcırahı” başlıklı 14’üncü maddesinde düzenlenmiş olup bu maddede; memur ve hizmetlilere geçici görev harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verileceği ve hamal (cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masraflarının da ayrıca ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

 Bu düzenlemeye göre geçici görev ile bulundukları yerden başka bir yere gönderilen memur ve hizmetlilere sadece vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masraflarının ödenmesine imkan tanınmış olup; gidilen şehirlerde her gün işe gidiş-geliş sırasında kullanılan taksi, metro vb. şehir içi ulaşım araçları ücretlerinin ödenmesi öngörülmemiştir. Bu nedenle geçici görev mahallinde bulunan personelin günlük şehir içi ulaşım bedellerinin  ödenmesi mümkün değildir.

Konuya ilişkin daha önceki yıllarda verilmiş olan sayıştay temyiz kurulu kararı yazımız ekindedir.

Temyiz Kurulu Kararı

 Saymanlık Adı : Antalya Muratpaşa Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü
 Yılı : 2003
 Dairesi : 4
 İlam No : 271
 Dosya No : 28120
 Tutanak No : 28415
 Tutanak Tarihi : 14.03.2006

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü. 1)271 sayılı ilamın 1. maddesi ile Antalya Muratpaşa Belediyesi’nce geçici görev ile memuriyet mahalli dışına gönderilen personelin geçici görev mahallindeki ikametgahı ile görev yeri arası taksi ücretlerinin ödenmesi sonucu yersiz ödemede bulunulması sebebiyle 884.000.000.-liraya tazmin hükmü verilmiştir Dilekçi dilekçesinde Memuriyet mahalli dışına yapılan resmi görevlendirme nedeniyle; görevlendirilen personelin Ankara trafiğinin şehir içi ulaşımına ilişkin seyri sefer güzergahlarını bilmemelerinden dolayı, zaman kaybına sebebiyet vermemek amacıyla görev mahalli ile ikametgah arası mesafeyi mutad taşıt aracı olan şehir içi taksi aracı ile yaptıklarını, Verile emri ve eki görevlendirme yazıları tetkik edildiğinde de görüleceği üzere, memuriyet mahalli dışına yapılan görevlendirmenin acele işlerle ilgili olduğunu, görevlendirmeye konu Mahkeme veya Bakanlıklara Ankara trafiğinde şehir içi dolmuş veya otobüsle gidilmesinin hem zaman kaybına, hem de belediyeyi temsilde aksamalara meydan verebileceğini,görevlendirilen personelin, mevcut yevmiye harcırahı ile şehir merkezine çok uzak semtlerde kalabildiklerini,bu nedenle bu tür harcamaları yapmak zorunda kaldıklarını belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmektedir. İlam hükmü ,dilekçi iddiaları,Sayıştay savcılığının görüşü ,rapor dosyası ve ilgili mevzuatın incelenmesinde Antalya Muratpaşa Belediyesi ‘nde görevli Avukat, Hukuk İşleri Müdürü, Çevre Sağlığı Müdürü, Kültür Müdürü, Park ve Bahçeler Müdürü ve Temizlik İşleri Müdürü olarak görev yapan personelin muhtelif tarihlerde Memuriyet mahalli olan Antalya İli dışında görevlendirildikleri ve geçici görevli oldukları yerde ikamet mahalli ile görev mahalli arasında taksi ücreti beyan ederek anılan belediye bütçesinden taksi ücreti aldıkları görülmektedir.

2024 KKTC yolluk miktarları 2024 KKTC yolluk miktarları

6245 sayılı Harcırah Kanununun,Kanunun Şümulü başlıklı 1 ‘inci maddesinin (a) bendinde,Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli (köy bütçeleri hariç) ve bunlara bağılı sabit ve mütedavil sermayeli müessese tarafından ödenecek harcırahın 6245 sayılı Harcırah Kanununun hükümlerine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.Anılan Kanun’un Muvakkat vazife harcırahı (yol masrafı ve yevmiye) başlıklı 14’üncü maddesinde; “Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adeti beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur: 1- Birinci maddede yazılı kurumlara ait bu vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere: 2-………………….. 3-…………………… 4-……………………. 5-……………………..” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerden anlaşılacağı üzere, bir görevin ifası için, geçici olarak yurt içinde başka bir yere gönderilenlere ancak, gidiş ve dönüşlerdeki görev yeri ve ikamet ile iskele, durak ve istasyon arasındaki nakil vasıtası ücreti ödenmesi mümkün olup, geçici görevin ifası sırasında ikametgah ile görev yeri arasındaki taksi ücretlerinin ödenmesi mümkün değildir.

Açıklanan nedenlerle dilekçi isteminin reddedilerek 271 sayılı ilamın 1. maddesi ile 884.000.000.-liraya ilişkin verilen tazmin hükmünün TASDİKİNİE, 2)271 sayılı ilamın 3. maddesine itiraz olunmakta ise de ,söz konusu tazmin hükümleri ilamda isimleri yazılı sayman ,sayman vekili ve tahakkuk memurlarına tevcih edilmiş olup dilekçinin bu tazmin hükümlerine iştiraki bulunmamaktadır. Sayıştay Dairelerince ittihaz olunan kararlara karşı Temyiz Kurulu nezdinde temyize yetkili olanlar 832 sayılı Sayıştay Kanunun 68. maddesinin (c ) fıkrasının atıfta bulunduğu 63. maddesinde belirtilen daire ve makamlar ile kendilerine tazmin hükmedilmiş olan (sayman,tahakkuk memuru,ita amiri gibi) memurlardan ibaret olup ,bunlar arasında yer almayan dilekçinin işbu madde ile ilgili itirazı üzerine kurulumuzca YAPILACAK İLEM OLMADIĞINA, Karar verildiği 14.03.2006 tarih ve 28415 sayılı tutanakta yazılı olmakla iş bu ilam tanzim kılınmıştır.

Editör: TE Bilisim