Üniversitede  akademik personele kınama cezası  verilmesi gereken fiiler

Üniversitede  akademik personele kınama cezası  verilmesi gereken fiiler üniversite 2547 53 b 2 kınama cezası işlemleri

Üniversitede  akademik personele kınama cezası  verilmesi gereken fiiler

Üniversitede  akademik personele kınama cezası  verilmesi gereken fiiler

KINAMA CEZASI

2547 sayılı Kanunun 53/b-2 maddesi

Tanımı: Öğretim elemanına, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

SUÇUN KONUSU

b) Resmi olarak ders vermekle yükümlü bulunulan öğrencilere özel ders vermek.

d) Üniversite veya bağlı birimlerin sınırları içinde herhangi bir yeri kurumun izni olmadan hizmetin amaçları dışında kullanmak veya kullandırmak.

e) Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek

f) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda veya diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak.

g) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak.

h) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak.

ı) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.

j) Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak.

k) Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlülüğüne uymamak.

m) İçeriği itibarıyla şiddet “veya” nefret amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak “veya bunları teşhir etmek yahut kurumların herhangi bir yerine asmak”

n) Yükseköğretim kurumları içinde siyasi parti faaliyetinde bulunmak veya siyasi parti propagandası yapmak.

o) Görevin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, kusurlu davranmak.

p) Mevzuatta öngörülen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemek.

r) Görevi sırasında amirine sözle saygısızlık etmek.

s) Görevle ilgili resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, kaybetmek veya kusurlu davranışlarıyla bunlara zarar vermek.

t) Taşıdığı sıfatın gerektirdiği özen yükümlülüğüne aykırı, genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak.

u) Görevi gereği katılmakla yükümlü olduğu kurul ve toplantılara izinsiz veya özürsüz olarak bir yıl içinde birden fazla katılmamak.

Öğretim elemanlarına kınama cezası vermeye yetkili amirler kimlerdir?

2547 sayılı Kanunun 53/Ç maddesi uyarınca KINAMA cezaları sıralı disiplin amirleri tarafından verilmektedir.

Öğretim elemanının kınama cezasına itiraz merci neresidir?

Akademik birimlerde görev yapanlar için BİRİM DİSİPLİN KURULU, Rektörlüğe bağlı birimlerde görev yapanlar için ise ÜNİVERSİTE DİSİPLİN KURULU.

Öğretim elemanının kınama cezasına itiraz süresi kaç gündür?

Öğretim elemanı kendisine tebliğ edilen disiplin cezasına karşı Cezanın tebliğ tarihinden itibaren YEDİ GÜN içinde ilgili cezaya itiraz edebilir .

İtiraz mercileri, itiraz tarihinden itibaren ALTMIŞ GÜN içinde karar verir.

ZAMAN AŞIMI SÜRESİ

Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; KINAMA cezalarında BİR AY içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin SORUŞTURMASI AÇILAMAZ.

YORUM EKLE