Disiplin Soruşturmasında Zamanaşımı 

Disiplin Soruşturmasında Zamanaşımı , disiplin Soruşturmasında soruşturmaya Başlama Zamanaşımı , disiplin Soruşturmasında Karar Verme Zamanaşımı

 Disiplin Soruşturmasında Zamanaşımı 

 Disiplin Soruşturmasında Zamanaşımı 

Kamu kurumlarında yürütülen disiplin soruşturmalarında zamanaşımı süreleri soruşturmanın selamati açısından önem arz etmektedir. Burada birincisi soruşturmaya başlamak üzere belirlenen zamanaşımı süreleri ve suçun işlendiği tarihten itibaren ceza verilmesine engel olan karar zamanaşımından bahsedebiliriz. Konuya ilişkin örnek danıştay kararları ile disiplin soruşturmasında zamanaşımı süreleri aşağıda açıklanamıştır.

a- Soruşturmaya Başlama Zamanaşımı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 127. maddesine göre, aynı Kanun'un 125. maddesinde sayılan fiil ve hâlleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hâllerin işlendiğinin disiplin âmirlerince öğrenildiği tarihten itibaren,

• Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiren hâllerde 1 (Bir) ay,

• Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren hâllerde ise 6 (Altı) ay, İçinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Konuya ilişkin örnek danıştay kararları 

"... 657 sayılı Yasa'nın zamanaşımı başlıklı 127. maddesinde düzenlenen ve ilgililer bakımından güvence niteliği taşıyan zamanaşımı sürelerinin, kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle disiplin soruşturmasını açmaya yetkili amirlerce uyulması zorunlu olan süreler olduğu ve anılan kanunda öngörülmüş olan 1 ve 6 aylık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra yapılan disiplin soruşturması neticesinde verilen disiplin cezasının hukuka aykırı olacağı..." (Danıştay 12. Dairesi'nin 21/03/2012 tarihli ve 2011/6930 esas, 2012/1639; 03/04/2012 tarihli ve 2011/10393 esas, 2012/1909; 03/04/2012 tarihli ve 2011/10393 esas, 2012/1909 sayılı kararları)

b- Karar Verme Zamanaşımı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 127. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği tarihten itibaren 2 (İki) yıl geçtikten sonra disiplin cezası verilemez

Konuya ilişkin örnek danıştay kararları 

"... Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra, disiplin cezası verilemeyeceği..." (Danıştay 12. Dairesi'nin 12/10/2010 tarihli ve 2009/6216 esas, 2010/4901; 21/05/2010 tarihli ve 2010/2373 esas, 2010/2743; 13/09/2011 tarihli ve 2011/2014 esas, 2011/4103 sayılı kararları)

Yukarıda belirtilen süreler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda öngörülen diğer sürelerin ihlâli disiplin soruşturması ve cezasını zamanaşımına uğratmaz. Bu süreler, hizmet içi düzenleyici sürelerdir. (Örneğin soruşturma raporunun disiplin amirine tevdiinden itibaren 15 gün içerisinde karar vermemesi, soruşturmayı zamanaşımına uğratmaz.

Konuya ilişkin örnek danıştay kararları 

Danıştay 8. Dairesi'nin 17/09/1991 tarihli ve 1991/1370 esas, 1991/1358 sayılı kararı bu yöndedir.

YORUM EKLE