EKAP kaydı olmayan iş deneyim belgesinin elenme sebebi olduğu

EKAP kaydı olmayan iş deneyim belgesinin elenme sebebi olduğu

EKAP kaydı olmayan iş deneyim belgesinin elenme sebebi olduğu

EKAP kaydı olmayan iş deneyim belgesinin elenme sebebi olduğu

Kamu İhale Kurulu,iş deneyim belgesinin EKAP'a kaydedilmemesini ihale dışı bırakılma sebebi olduğuna karar verdi.

Toplantı No: 2020/054

Gündem No: 57

Karar Tarihi: 02.12.2020

Karar No: 2020/UY.II-1993

BAŞVURU SAHİBİ:

Zirve Ada İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. - İşsan İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. - Gür Çelik İnş. Taah. İth. İhr. San. Tur. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/429119 İhale Kayıt Numaralı Yalova Otogar Kavşağı Köprüsü ve Bağlantı Yolları (Hastane Bağlantısı Dahil) Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı (Bitümlü Sıcak Karışım) ve Köprü İşleri Yapım İşi 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından 14.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yalova Otogar Kavşağı Köprüsü Ve Bağlantı Yolları (Hastane Bağlantısı Dahil) Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı (Bitümlü Sıcak Karışım) ve Köprü İşleri Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Zirve Ada İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. - İşsan İnş. Tic. ve San .Ltd. Şti. - Gür Çelik İn. Taah. İth. İhr. San. Tur. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın 01.10.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun,  idarenin 05.10.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.10.2020 tarih ve 45947 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1606 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 

1) Teklif kapsamında sundukları yeterlik bilgileri tablosunun “EKAP’ta Kayıtlı Olan iş Deneyim Belgesi” kısmının boş olduğu gerekçesiyle tekliflerinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı, ihaleye teklif verilirken sundukları 2013/28644 sayılı iş denetleme belgesinin alt kısmında “Belge düzenleme Tarih/Saat: 28.10.2019 11:03 Bu belge EKAP üzerinden düzenlenmiştir.” ibaresinin yer aldığı, dolayısıyla anılan belgenin EKAP kaydının bulunduğu, bu belgenin sayısının yeterlik bilgileri tablosunda bulunan "Ekap’ta kayıtlı iş deneyim belgesi" kısmına girilmemiş olmasının teklifin esasını etkileyecek ve/veya değiştirecek bir unsur olmadığı, bu yanlışlığın maddi hataya dayandığı, kendilerinden iş deneyim belgesinin aslının istenmesi gerekirken tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının kanuna aykırı olduğu, bu nedenle tekliflerinin değerlendirilmeye alınması gerektiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak: 

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2020/429119 İhale Kayıt Numaralı “Yalova Otogar Kavşağı Köprüsü ve Bağlantı Yolları (Hastane Bağlantısı Dahil) Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı (Bitümlü Sıcak Karışım) ve Köprü İşleri Yapım İşi” ihalesinin, açık ihale usulü ile ve elektronik ortamda gerçekleştirildiği, ihaleye yönelik olarak alınan 18.09.2020 tarihli ihale komisyonu kararına göre, 28 adet doküman indirildiği, 7 adet teklif verildiği, geçerli teklif sayısının 4 olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin Hasan İçten - Dörtyol İnşaat Taahhüt Turizm Tic. ve San. A.Ş. İş Ortaklığı olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin Türütler İnşaat Turizm Temizlik Nakliyat Enerji Orman Ürünleri Gıda Hayvancılık Yemek Sanayi Ticaret Limited Şirketi olduğu, başvuru sahibinin teklifinin, iş denetleme belgesinin ihale kayıt numarasının 2013/28644 olduğu, dolayısıyla EKAP kayıt zorunluluğu olduğu, ancak yeterlik bilgileri tablosunda “EKAP’ta kayıtlı olan iş deneyim belgesi” kısmının boş olduğundan dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı görülmektedir. 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden e-teklif şeklinde gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. hükmü, 

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı ek madde 1’inci maddesinde “(1) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.

(2) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş deneyim belgelerinin asıllarının (Değişik ibare: 27/06/2015-29399 R.G./1. md.) 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir. …” hükmü, 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Yalova Otogar Kavşağı Köprüsü ve Bağlantı Yolları (Hastane Bağlantısı Dahil) Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı (Bitümlü Sıcak Karışım) ve Köprü İşleri Yapım İşi

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): 1993E04-341-344; 2003E04-650-63430

d) Kodu:

e) Miktarı:

1 Adet Köprü Düzenleme Yapım İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Yalova Otogar Kavşağı” düzenlemesi, 

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir. …” düzenlemesi, 

Aynı Şartname’nin “ Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “…31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. …” düzenlemesi yer almaktadır. 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre elektronik ihale uygulamasında, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formların kullanılacağı belirtilmiştir. Böylece elektronik ortamda gerçekleştirilen bir ihaleye istekliler tarafından teklif mektubu ve ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosuna ait standart formlar doldurularak, ihaleye katılım ve yeterlik şartlarına ilişkin olarak beyanda bulunmak suretiyle teklif verilmesi uygulaması getirilmiştir. Bu noktada ihale dokümanı kapsamında istenilen yeterlik kriterlerine yönelik değerlendirmenin ise istekliler tarafından doldurulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılması gerektiği öngörülmüştür. Bu kapsamda isteklilerce beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanabilenlerin belgedeki kayıtlı bilgiler esas alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulması gerektiği belirtilmiş olup, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu doğrultuda yapılan incelemede başvuru sahibi tarafından doldurularak sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununda yer alan EKAP’ta kayıtlı olan iş deneyim belgesi kısmında herhangi bir bilgiye yer verilmediği, EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi kısmının ise, belge niteliğinin iş denetleme, işin adının İstanbul Şile-Ağva yolu km:16+500-26+950 ve km: 37+000-84+800 kesimlerinin yapım işi olduğu, ihale kayıt numarasının 2013/28644 olduğu, belge düzenlenme tarihinin 28.10.2019, işin kabul tarihinin 09.02.2018, belge tutarının 575.170.698,43 TL, benzer iş tutarının 74.244.291,10 TL olduğu bilgilerine yer verilerek doldurulduğu görülmektedir. 

Başvuru sahibi tarafından yeterlik bilgileri tablosundaki EKAP’ta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi kısmında, bilgilerine yer verilen belgenin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ek madde 1 gereğince EKAP’a kayıt zorunluluğu olan bir iş deneyim belgesi olduğu anlaşılmakla birlikte, tabloda yer alan EKAP’ta kayıtlı olan iş deneyim belgesi kısmının doldurulmadığı, belgeye EKAP tarafından verilen sayıya da yer verilmediği, EKAP’ta kaydı olduğu anlaşılan iş deneyim belgesinin bilgilerinin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde beyan edilmediği, anılan belgenin idarece EKAP’tan teyidinin yapılmasının mümkün olmadığı, dolayısıyla idarece anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

YORUM EKLE