Üniversite Öğretim Görevlisi Aylıktan Kesme Cezasında Maaş Unsurları

Üniversite Öğretim Görevlisi Aylıktan Kesme Cezasında Maaş Unsurları , doçent profösör araştırma görevlisi dr öğretim üyesi maaş aylıktan kesme hesaplama

Üniversite Öğretim Görevlisi Aylıktan Kesme Cezasında Maaş Unsurları

Üniversite Öğretim Görevlisi Aylıktan Kesme Cezasında Maaş Unsurları


Bilindiği üzere üniversitelerde görev yapan öğretim görevlilerinin disipline aykırı iş ve işlemlerinden dolayı aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmaları mümkündür.Üniversitelerde görev yapan profösör , doçent v.b unvanlarda görev yapan öğretim görevlilerinin aylıktan kesme cezası almaları halinde aylık hesabında hangi maaş unsurlarının dikkate alınması gerektiği hususunda Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce verilmiş olan görüş yazısı yazımız ekindedir.

İlgili yazıya göre öğretim elemanlarının brüt aylığından yapılacak olan kesintinin hesabında, aylık gösterge, ek gösterge, taban aylığı, kıdem aylığı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödeme, üniversite ödeneği, idari görev ödeneği, geliştirme ödeneği, eğitim öğretim ödeneği, yükseköğretim tazminatı ile varsa akademik teşvik ödeneği, yabancı dil tazminatı, makam, temsil veya görev tazminatlarının toplamının dikkate alınması gerekmektedir.


 

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

İlgi :   31.05.2017 tarihli ve 92703759-045.03-E.6258 sayılı yazınız

İlgide kayıtlı yazının incelenmesinden 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi öğretim elemanları için aylıktan kesme cezasının uygulanmasında brüt aylığın hangi maaş unsurları üzerinden hesaplanacağı ve haklarında  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve     Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi   uyarınca 5434    sayılı     Türkiye     Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulananlar için aylıktan kesme cezası tutarlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilip gönderilmeyeceği hususlarında Bakanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda öğretim elemanlarının aylık ödenek ve diğer özlük haklarında düzenleme yapılmıştır. Anılan Kanunun 5 inci maddesinde öğretim elemanlarının aylıklarının hesaplanmasında Devlet memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayının dikkate alınacağı, ayrıca aylıkların hesabında 2914 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetvelinde unvan ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamlarının da dikkate alınacağı belirtilmiş, ancak aylığa ilişkin bir tanımlamaya ise yer verilmemiştir.

2914 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde, “Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. ” hükmü yer almakta olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 147 nci maddesinin (A) bendinde de;

“Aylık: Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı ifade eder. ”

denilmektedir.

Bu çerçevede, 2914 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde üniversite ödeneğinin, en yüksek Devlet memuru aylığına maddede belirtilen oranlar uygulanmak suretiyle her ay ödeneceği; 13 üncü maddesinde idari görevlerde bulunanlara almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt tutarının, maddede belirlenen oranında ayrıca idari görev ödeneği ödeneceği; ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar haricinde yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının on ikide birinin her ay aylıklarla birlikte eğitim öğretim ödeneği olarak ödeneceği, ek 4 üncü maddesinde de öğretim elemanlarına her takvim yılı için bir önceki yıl gerçekleştirmiş oldukları akademik faaliyetleri sonucunda en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının maddede unvanlar itibariyle belirlenen oranlar ile çarpımına almış oldukları akademik teşvik puanının yüze bölünmesi suretiyle bulunacak oranın uygulanmasıyla hesaplanan tutarda akademik teşvik ödeneğinin 2914 sayılı Kanun uyarınca aylık ödendiği sürece on iki ay süreyle ve her ayın on beşinde olmak üzere ödeneceği belirtilmiş bulunmaktadır.

Ayrıca, 2914 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde makam tazminatına, ek 3 üncü maddesinde yüksek öğretim tazminatına ve 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendinde de temsil tazminatına hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.

Öte yandan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (A) bendinde memuriyet taban aylığı ile kıdem aylığına, (C) bendinde görev tazminatına, 2 nci maddesinde yabancı dil tazminatına, ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında da ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemelerin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, öğretim elemanlarının brüt aylığından yapılacak olan kesintinin hesabında, aylık gösterge, ek gösterge, taban aylığı, kıdem aylığı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödeme, üniversite ödeneği, idari görev ödeneği, geliştirme ödeneği, eğitim öğretim ödeneği, yükseköğretim tazminatı ile varsa akademik teşvik ödeneği, yabancı dil tazminatı, makam, temsil veya görev tazminatlarının toplamının dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulananlara ilişkin işlemlerin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yürütülmekte olduğu göz önüne alındığında; aylıktan kesme cezası tutarlarının Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilip gönderilmeyeceği hususunda anılan Başkanlıktan görüş alınmasının daha uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

[gview file="https://mevzuatinyeri.com/wp-content/uploads/2018/12/universite_ayliktan_kesme.pdf"]

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2020, 13:45
YORUM EKLE