Üniversite ek ders ödemelerinde dikkat edilecek hususlar

Üniversite ek ders ödemelerinde dikkat edilecek hususlar Üniversite Ders Yükü Tespitinde ve Ek Ders Ücreti  Ödemelerinde Uyulacak Esaslar

Üniversite ek ders ödemelerinde dikkat edilecek hususlar

Üniversite ek ders ödemelerinde dikkat edilecek hususlar 

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine göre Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen “Ders Yükü Tespitinde ve Ek Ders Ücreti  Ödemelerinde Uyulacak Esaslar” doğrultusunda uygulama birliğinin sağlanması için aşağıda ki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

- Maaş Karşılığı haftalık ders yükü

Öğretim Üyeleri için : 10 saat

Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar için : 12 saattir.

- Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz, bunların yardımcıları ile bölüm başkanları için haftalık ders yükü yukarıda belirlenen yükün yarısı kadardır.

-Mecburi ve isteğe bağlı dersler ile diğer faaliyetler için haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla öğretim elemanının toplam olarak ücret karşılığı verebileceği ek ders; normal örgün eğitimde en çok 20 saat, ikinci öğretimde ise 10 saattir.

-Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlüğü ile bölüm başkanlığına Yükseköğretim kanununda belirtilen şekilde usulüne uygun olarak yapılan vekaleten görevlendirmeler haricinde söz konusu görevlerin vekaleten yürütülmesi halinde ders yükü muafiyeti ve indirim uygulanmaz.

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31’inci maddesi uyarınca ders ücreti karşılığında öğretim görevlisi olarak görevlendirilenler için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz.

- Yaz ve yarıyıl tatillerinde yapılan eğitim-öğretim faaliyetleri için ödenecek ek ders ücretinin tespitinde, haftalık ders yükünü doldurmuş olma şartı aranmaz.

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31’inci maddesine göre görevlendirilen öğretim elemanlarına ait görevlendirme onayları her ay ek ders ücret bordrosuna eklenir.

- I Yarıyıl, II Yarıyıl ve Yaz Döneminde yapılacak derslere ait programının ve Ek ders ücreti puantajı bilgi formunun her yarıyıl başında ek ders ücret bordrosu ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. (Ders programları Yönetim Kurulları tarafından onaylanmış, derslerin yeri günü ve saati belirlenmiş olmalıdır.)

-Puantajlar beyanname niteliği taşıdığından imzaların asıl olması gereklidir.

-Eğitim-öğretim niteliğine göre sınıfların aşırı kalabalıklığı ve/veya fiziksel olanakların yeterli olmaması nedeniyle teori veya uygulamadan oluşan bir ders, ilgili Bölüm Başkanının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulunun kararı ile birden fazla şube halinde açılabilir.

-Öğretim elemanlarına geçici görev, sevk rapor ve izinli olmaları gibi nedenlerle haftalık ders programında belirtilen gün, saat ve yerde ders verme görevlerini yerine getirmemeleri halinde anılan mazeretlerin bitiminden sonra vermek istedikleri dersler ve yürüttükleri faaliyetler için, Yönetim Kurulunun ders programlarının tespitinde takip ettiği prosedüre göre haftalık ders programında yapacağı değişiklik neticesinde belirlenen tarihteki hafta esas alınarak ek ders ücreti ödenir. (2914 sayılı Kanunun 11 nci maddesindeki ek ders ücreti ödenebilecek ders saati sınırları içinde kalmak ve anılan maddenin son fıkrası hükmüne göre herhangi bir fazla ödemeye yol açmamak

şartıyla)

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40 maddesi (a) bendine göre kendi üniversitesinin aynı şehirdeki diğer birimlerinden veya aynı şehirdeki diğer yükseköğretim kurumlarından görevlendirilebilecek öğretim elemanı bulunmaması halinde, başka şehirdeki yüksek öğretim kurumlarından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğu ve anılan fıkradaki esaslara göre iki katı ek ders ücreti ödenir.

-Tezsiz Yüksek Lisans için Uzmanlık alan dersi açılamaz.

-Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için açılan Uzmanlık Alan Ders saatleri Enstitü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirlenenden fazla olamaz.

-Uzmanlık alan dersleri, Enstitü Yönetim Kurulunca tez danışmanının atandığı tarihte başlar ve Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yaz ve yarıl tatillerinde de devam edebilir. (Akademik Takvim ve Ders Programı ile belirlenmesi şartı ile.)

-Bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, proje ve staj raporu değerlendirme ve benzeri eğitim, öğretim faaliyetlerini yöneten öğretim elemanları, öğrenci sayısına bakılmaksızın toplam 2 saat/hafta uygulamalı ders yükü yüklenmiş sayılır.

-Hafta ve bayram tatili, yarı yıl ve yaz tatillerinde veya normal çalışma saatleri dışında yürütülen uzmanlık alan dersleri, tez danışmanlığı, ara sınavlarla ilgili faaliyetler için zamlı ek ders ücreti ödenmez.

-Haftalık ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesaplanmasında sırasıyla; normal örgün öğretimde verilen teorik dersler ve diğer faaliyetler, daha sonra ikinci öğretimde verilen teorik ve diğer faaliyetler dikkate alınır.

-2547 sayılı Kanunun 40 maddesinin (a) bendi uyarınca görevlendirilen öğretim elemanlarının ders yüklerinin tamamlanmasında ve ek ders ücretlerinin hesaplanmasında; sırasıyla bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda normal örgün öğretimde verdikleri ders ve diğer faaliyetler ile görevlendirildikleri yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimde verdikleri ders ve diğer faaliyetler daha sonra bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda ikinci öğretimde verdikleri ders ve diğer faaliyetler ile görevlendirildikleri yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimde verdikleri ders ve faaliyetler dikkate alınır.

-Ek ders ücreti ödemelerine ait ödeme belgesi ve ekleri en geç takip eden ayın 6’sına kadar Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 4 iş günü içinde ödemeyi gerçekleştirir. Hata varsa 1 iş günü içinde iade edilir.

-Dersi veren öğretim elemanına, her ders için ayrı ayrı olmak üzere, yarı yıl ve yıl sonu genel sınav dönemlerinde her 50 öğrenci için 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar sınav ücreti ödenir. Öğrenci sayısının göz önüne alınmasında küsurlar tama iblağ edilir ve 500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz. Ara sınavlar ve bütünleme sınavları için ücret ödenmez.

-Sınavın ders veren öğretim elemanı tarafında yapılmaması halinde sınav ücreti ödenmez.

-Sınav dönemlerinde puantajlarla birlikte sınav programları da Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 39 uncu maddesine göre ders ücreti ödenemez.

-Artık haftalar tama tamamlanır. (Yalnızca yıl sonlarında artık haftalar tamamlanmaz)

-Puantajlar Lisans ve Lisansüstü dersler için ayrı ayrı 3 nüsha düzenlenir. 1 nüshası ilgili birimde saklanır 1 nüshası Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ödeme emri belgesi ekinde gönderili

YORUM EKLE