İtirazın görüşüldüğü tarihte sendika üyesi olmayan kişi daha sonra üye olursa nasıl işlem yapılmalı?

İtirazın görüşüldüğü tarihte sendika üyesi olmayan kişi daha sonra üye olursa sendika temsilcisi olmadan karar verilebilir mi?

İtirazın görüşüldüğü tarihte sendika üyesi olmayan kişi daha sonra üye olursa nasıl işlem yapılmalı?

İtirazın görüşüldüğü tarihte sendika üyesi olmayan kişi daha sonra üye olursa sendika temsilcisi olmadan karar verilebilir mi?

Davacının aylıktan kesme cezasına karşı yaptığı itirazın görüşüldüğü tarih itibarıyla sendika üyesi olmasa da söz konusu cezanın verildiği tarih itibarıvla sendika üyesi olduğu, bu davayı da aylıktan kesme cezasına karşı yaptığı itirazın reddi sonrasında açmakla birlikte, sonuç itibarıyla aylıktan kesme cezasının iptali istemiyle açtığı dikkate alındığında, aylıktan kesme cezası ile bu cezaya karşı yaptığı itiraz üzerine verilen karar bir bürün olarak değerlendirilerek, aylıktan kesme cezasına karşı yaptığı itirazın görüşüldüğü Merkez Disiplin Kurulunda sendika temsilcisine yer verilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığından, sendika temsilcisi olmadan tesis edilen dava konusu aylıktan kesme cezasında şekil unsuru açısından hukuka uygunluk görülmediği hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

BEŞİNCİ DAİRE

Esas No: 2017/11132

Karar No: 2020/4213

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanunun geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Beşinci Dairesinin 09/11/2016 tarih ve k:2016/101”8, K:2016/5689 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlık yeniden incelendi:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Davacı, hakkında tesis edilen .................................lığının 01/07/2014 tarihli, 3250 sayılı işlemi ile;........................'de veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapmakta iken, "görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek" suçunu işlediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-(e) maddesi uyarınca 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmıştır.

Davacı, aynı gün bu cezaya karşı itirazda bulunmuştur.

Bu arada, davacı, 15/07/2014 tarihinde........................ emrine naklen atanmıştır.

Davacının aylıktan kesme cezasına karsı yaptığı itiraz, .............Merkez Disiplin Kurulu'nun 02/10/2014 tarih ve 35 sayılı kararı ile reddedilmiştir.

Bunun üzerine, anılan Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinin üçüncü fıkrasında, "Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devler memurunun inesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin ve viiksek disiplin kurullarında ver alır. Her bir disiplin ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili sendika tarafından önceden bildirilir. Bu şekilde üyesiçift sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararına itibar edilir." hükmüne ver verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda anılan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesi uyarınca, hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendika temsilcisinin Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarında ver alması asli şekil şartı olup, memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi yer almaksızın Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulunca alınan kararların bu gerekçe ile iptal edilmesi gerektiği açıktır.

Dava dosyasının incelenmesinden; dava konusu aylıktan kesme cezasının tesis edildiği tarih itibarıyla davacının .......... Sen üyesi olduğu, ancak 15/07/2014 tarihinde ...................................Başkanlığı emrine naklen atandığı, dolayısıyla aylıktan kesme cezasına karşı yapmış olduğu itirazın reddedildiği 02/10/2014 tarihi itibarıyla anılan Sendikanın üyesi olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının aylıktan kesme cezasına karşı yaptığı itirazın görüşüldüğü tarih itibarıyla sendika üyesi olmasa da söz konusu cezanın verildiği tarih itibarıyla Sendika üyesi olduğu, bakılan bu davayı ila aylıktan kesme cezasına karsı yaptığı itirazın reddi sonrasında açmakla birlikte, sonul itibarıyla aylıktan kesme cezasının iptali istemiyle açtığı dikkate alındığındı aylıktan kesme cezası ile bu cezaya karşı yaptığı itiraz üzerine verilen ka bir bütün olarak değerlendirilerek, aylıktan kesme cezasına karşı yap' itirazın görüşüldüğü Merkez Disiplin Kurulunda Sendika temsilcisine j verilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığından, Sendika temsilcisi olmadan tesis edilen dava konusu aylıktan kesme cezasında şekil unsuru açısından hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu itibarla, şekil unsuru yönünden işlemin iptaline karar veril gerekirken, işin esasına girilerek davanın reddi yolunda verilen 1 Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 savılı Kanun’un 49. maddesine uygun bulunan davacının TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE;

YORUM EKLE