Memur arkadaşına mesai dışında hakaret eden memura ceza verilir mi?

İş dışında memurun iş arkadaşına hakeret etmiş olması sebebiyle memura disiplin cezası verilebilir mi

Memur arkadaşına mesai dışında hakaret eden memura ceza verilir mi?

Memur arkadaşına mesai dışında hakaret eden memura ceza verilir mi?

Memurların kamu görevi yürütürken mesai arkadaşlarına veya amirlerine sözlü olarak gerçekleştirdikleri hakaret v.b söylemlerden dolayı disiplin ve ceza soruşturmaları söz konusu olabilir. Ancak mesai saatlerinde işlenmiş olan fiiller ile mesai saatleri dışında işlenmiş olan fiiiler açısından farklı uygulamalar yapılmaktadır. Yazımız ekinde yer alan mahkeme kararınında da iş arkadaşı ile ilgili olarak mahkeme de vermiş olduğu ifade sebebiyle memura açılan ceza soruşturması mahkemece memurlukla ilgisi olmadığı gerekçesi ile iptal edilmiştir.  Bu şekilde işlenen fiilerde olayın tarafları tarafından adli yargıda yapılacak olan şikayetlere göre genel hükümlere göre soruşturma açılması gerekmektedir.

1. Daire         2005/769 E.  ,  2005/1235 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

BİRİNCİ DAİRE

Esas No : 2005/769

Karar No : 2005/1235

K A R A R

Şüpheli : … - … Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde Okutman

Suçu : İdare Mahkemesine sunduğu dilekçede Enstitü Müdürü …'ya hakaret etmek

Suç Tarihi : 2001 Yılı

İncelenen Karar : … Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 13.6.2005 günlü, … sayılı lüzum-u muhakeme kararı

Karara İtiraz Eden : …

İnceleme Nedeni : İtiraz üzerine

… Üniversitesi Rektörlüğünün 25.7.2005 günlü, … sayılı yazısı ve eki soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi …'ın açıklamaları dinlendikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 53 üncü maddesinin (c) fıkrasında, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında bu Kanunda belirtilen hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, … Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde Okutman olarak görev yapan şüpheliye verilen disiplin cezasının iptali istemiyle … İdare Mahkemesinde açtığı E:… sayılı dosyada davalı idarenin savunmasına karşılık verdiği dilekçede Enstitü Müdürü …'nın dedikoducu olduğu ve derslere girmeden ücret aldığı yolunda ifadelere yer vermesi nedeniyle …'nın şikayeti üzerine yapılan soruşturma sonucunda … Üniversitesi Yetkili Kurulunca şüpheli hakkında lüzum-u muhakeme kararı verildiği anlaşılmıştır.

Şüphelinin hakaret içerdiği iddia olunan mahkemeye sunduğu dilekçesinin okutmanlık görevi sırasında ya da görevi dolayısıyla verilmediği, … İdare Mahkemesinde görülen bir davada davacı sıfatıyla verilmiş olması nedeniyle şüpheliye isnat edilen suçun 2547 sayılı Kanun kapsamına girmediği ve sanık hakkında anılan Kanun hükmüne göre karar verilmesine yer olmadığı anlaşıldığından, adı geçen hakkında verilen lüzum-u muhakeme kararının kaldırılmasına, genel hükümlere göre işlem yapılmak üzere dosyanın … Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi için … Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine, kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine 19.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE