Belediye başkan yardımcısının görevden alınmasına ilişkin karar

Belediye başkan yardımcısının görevden alınmasına ilişkin karar

Belediye başkan yardımcısının görevden alınmasına ilişkin karar

Belediye başkan yardımcısının görevden alınmasına ilişkin karar

Belediye başkanı tarafından görülen lüzum üzerine, takdir yetkisi çerçevesinde, davacının belediye başkan yardımcılığı görevine son verilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No: 2016/9557

Karar No : 2020/4994

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

.......................... ili,...................İlçe Beledive meclis üyesi olan ve aynı zamanda belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan davacının, belediye başkan yardımcılığı görevine son verilmesine ilişkin 15.06.2015 tarih ve 465 sayılı...............................................Belediye Başkanlığı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; davacının belediye başkan yardımcılığı görevinde başarısız olduğuna ilişkin olarak somut nitelikli herhangi bir bilgi ve belgenin dosyaya ibraz edilemediği, davalı idarece dava konusu görevden alma işlemine sebep olabilecek geçerli hiçbir somut gerekçe ve sebep ortaya konulamadığı belirtilerek kamu yararı ile hizmet gereklerine aykırı olarak kullanılan takdir yetkisi uyarınca tesis olunan dava konusu işlemde sebep yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline ve işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 7. fıkrasında, "Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dâhil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır." hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, ..................... ili,............... İlçe Belediye meclis üyesi olan davacının, 04.04.2014 gün ve 135 sayılı .................................... Belediye Başkanlığı işlemi ile 5 yıl süre ile belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirildiği, ardından 15.06.2015 tarih ve 465 sayılı işlem ile belediye başkan yardımcılığı görevine son verilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda ver verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; beledive başkanının zorunlu görmesi halinde belediye meclis üyeleri arasından da beledive başkan yardımcısı görevlendirebileceği, bu görevlendirmenin beledive başkanı için bir zorunluluk olmadığı, kamu varan ve hizmet gerekleri çerçevesinde onun takdir yetkisine bırakıldığı, özellikle beledivelerin yönetimi konusunda belediye başkaıılarına verilen görev, yetki ve sorumluluklar göz önüne alındığında kendilerine çok yakın ve onun adına hareket eden belediye başkan yardımcılarını belirleme konusundaki takdir yetkisinin geniş yorumlanması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmaktadır.

Öte yandan, meclis üyeleri arasından belediye başkan yardımcılığına görevlendirmenin, bu görev için tercih edilenler açısından herhangi bir hak oluşturmayacağı ve usulde paralellik ilkesi gereğince, görevlendirmeyi yapan makam tarafından bu görevin sona erdirilebileceği de tabiidir.

Olayda; davalı idare tarafından, davacının yardımına ihtiyaç kalmaması nedeniyle ve çalışma huzurunun sağlanabilmesi için kamu varan ve hizmet gerekleri doğrultusunda dava konusu işlemin tesis edildiği belirtilmektedir.

Bu durumda, belediye başkanı tarafından görülen lüzum üzerine, takdir yetkisi çerçevesinde, davacının belediye başkan yardımcılığı görevine son verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; ........................................İdare Mahkemesinin temyize konu kararının BOZULMASINA, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 10/11/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YORUM EKLE