Harcırahta yalan beyan veren memura verilecek ceza

6245 sayılı harcırah kanunun 60 maddesinde yer alan hükme göre yanlış sahte beyan veren memura verilecek olan ceza harcırah ödemelerinde Hilafı hakikat beyanname verenlere verilecek ceza :

Harcırahta yalan  beyan veren memura verilecek ceza

Harcırahta yalan  beyan veren memura verilecek ceza 

6245 sayılı harcırah kanununa göre ödenecek olan geçici görev yollukları ile sürekli görev yolluklarında memurun beyanına göre ödeme yapılmaktadır.Memurun vermiş olduğu beyanın sahte belgelerle veya yalan beyan olarak verilmesi durumunda ise memur hakkında hem idari ve hemde adli işlem yapılması gerekmektedir.Ancak memurun harcırah ödemesinde yalan beyanda bulunması halinde 657 sayılı kanuna göremi yoksa 6245 sayılı kanuna göre mi işlem yapılması gerektiği idarelerde tereddüte neden olmaktadır. Konuya ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş olan görüş yazısı yazımız ekindedir. İlgili görüş yazısına göre 6245 sayılı kanunun 60. maddesinde yer alan özel hükme göre memurun yalan beyanı ile aldığı harcırah ile ilgili 6245 sayılı yasada yer alan hükmün uygulanması gerektiği yönünde görüş verilmiştir.

İlgili kanun maddesi 

Hilafı hakikat beyanname verenler:

Madde 60 – Bu kanuna göre tahakkuk edecek, istihkakın miktarını artıracak şekildemaddi hatalar hariç-hilafı hakikat beyanname verenler hakkında, mensup oldukları kurumların inzibat, memurin, müdürler komisyonları gibi salahiyetli heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şümülüne göre rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarından her hangi biri tatbik olunur ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah, Devlet özel idare ve belediyelerce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre ve bu kanuna tabi diğer kurumlarca da umumi hükümlere tevfikan tahsil olunur. Suçlu hakkında idarece ittihaz olunan inzıbati kararlar cezai takibata mani olmayıp bu gibiler hakkında ayrıca hukuku amme davası ikame ve kanuni takibat icra olunur.

YORUM EKLE