Ön incelemecinin raporda kullandığı ifadeler sebebiyle manevi tazminat hükmedilebileceği

Ön incelemecinin raporda kullandığı ifadeler sebebiyle manevi tazminat hükmedilebileceği

Ön incelemecinin raporda kullandığı ifadeler sebebiyle manevi tazminat hükmedilebileceği

Ön incelemecinin raporda kullandığı ifadeler sebebiyle manevi tazminat hükmedilebileceği

İptal davasına konu olmayacak nitelikte olan ön inceleme raporunda yer alan ifadelerin hak ihlaline sebep olabileceği ve bu ifadeler nedeniyle manevi zarara uğrayan ilgililere manevi tazminat ödenmesi gerektiği hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

ONUNCU DAİRE

Esas No: 2015/515

Karar No : 2020/4245

İSTEMLERİN KONUSU : .....................İdare Mahkemesinin 09/07/2014 tarih ve 11:2012/1592, K:2014/935 sayılı manevi tazminat isteminin kısmen kabulü, kısmen reddi yolundaki kararının taraflarca aleyhlerine ilişkin kısımlarının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem: ............ ili, ................................ilçesi, Sağlık Grup Başkanlığında Grup Başkanı olarak görev vapan davacı tarafından, hakkında düzenlenen 17/05/2011 bitiş tarihli ön inceleme raporunda soruşturmacının kullandığı ifadeler nedenivle manevi zarara uğradığından bahisle 30.000,00 Tl. manevi tazminatın fiilin işlendiği 17/05/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: ..............1. İdare Mahkemesinin 09/07/2014 tarih ve E:2012/1592, K:2014/935 sayılı kararıyla; yaptığı ön incelemede tarafsız ve objektif davranması gereken soruşturmacının, düzenlediği ön inceleme raporunda kullandığı ifadelerle bu durumun aksine hareket ettiği, kendisine verilen görevin dışına çıktığı, ifadelerin davacının şeref ve haysiyetini rencide edici niteliğe sahip olduğu, ifadeleri kullanan soruşturmacının davacıya hakaret suçundan yargılandığı davada ceza aldığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacının manevi tazminat isteminin kabulünün gerektiği, olayın gelişim ve sonucu ilgilinin durumu itibariyle uğradığı manevi zarara karşılık takdir edilecek manevi tazminatın manevi tatmin aracı olmasından dolayı zenginleşmeye vol açmayacak miktarda takat idarenin olavdaki kusurunun niteliğini ve ağırlığını ifade edecek ölçüde saptanmasının zorunlu bulunduğu gerekçesiyle 30.000,00 Tl.'lik manevi tazminat talebinin 5.000,00 Tl.'lik kısmının kabulü ile adli vargı verindeki dava açma tarihi olan 27/06/201 1 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı idare tarafından davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin kısmının ise reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARI: Davacı tarafından; kendisinin 26 yıllık doktor olduğu, bugüne kadar herhangi bir olumsuz sicil almadığı, sicil notuna göre kademe ilerlemesinin bu zamana kadar yapıldığı ve ön inceleme raporunda kullanılan ifadeler karşısında takdir edilen manevi tazminatın az olduğu ileri sürülmektedir.

Davalı İdare tarafından: ön inceleme raporunda yer alan ifadelerin sövme teşkil edip etmediği konusunda bilirkişilerden rapor alınması gerektiği, davava konu edilen raporun dışarıya dönük ve çevreye yaygın bir etkisi bulunmadığından davacının mağduriyete düşmesi gibi bir durumun meydana gelmediği ve hükmedilen manevi tazminatın yüksek olduğu ileri sürülmektedir.

TARAFLARIN SAVUNMASI : Taraflarca savunma verilmemiştir.

Onuncu Daire

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ....................

DÜŞÜNCESİ : Temyiz istemlerinin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince; Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçelerde ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

Tarafların TEMYİZ İSTEMLERİNİN REDDİNE,

Davanın kısmen kabulü, kısmen reddi yolundaki Samsun 1. İdare Mahkemesinin 09/07/2014 tarih ve E:2012/1592, K:2014/935 sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/10/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE