Memurun başka göreve atanması için mutlaka hatalı davranış sergilemesinin gerekmediği

Memurun başka göreve atanması için mutlaka hatalı davranış sergilemesinin gerekmediği

Memurun başka göreve atanması için mutlaka hatalı davranış sergilemesinin gerekmediği

Memurun başka göreve atanması için mutlaka hatalı davranış sergilemesinin gerekmediği

Devlet memurlarının görev yapacakları kadroların belirlenmesi konusunda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu, bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olacak şekilde kullanılması sonucunda bir memurunun görev yaptığı kadrosunun değiştirilerek bir başka görev yerine veya görev unvanına atanabilmesi için memurun mutlaka önceki görevinde hatalı bir davranış sergilemesinin zorunlu olmadığı, idarenin kamu hizmetinin gerekleri kapsamındaki çeşitli nedenlerle naklen atama işlemi tesis edebileceği  hakkında.

İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2019/360

Karar No : 2020/3508

TEMYİZ EDEN (DAVACI): ...

KARŞI TARAF (DAVALI): ... Bakanlığı

VEKİLİ : ...

İSTEMİN KONUSU: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen ... günlü, E: ..., K: ... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem : Dava; Milli Eğitim Bakanlığı ... Müdürlüğünde ... Hizmetleri Daire Başkanı olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Yasa'nın 76. maddesi ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 18. maddesi uyarınca Bakanlık Müşavirliğinde görev yapmak üzere araştırmacı kadrosuna atanmasına ilişkin ... tarih ve ... sayılı işlemin iptali ile özlük haklarının iadesi ve bu işlem nedeniyle mahrum kaldığı tüm mali haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : ... İdare Mahkemesinin ... günlü, E: ..., K: ... sayılı kararıyla; Devlet memurlarının görev yapacakları kadroların belirlenmesi konusunda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu, bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olacak şekilde kullanılması sonucunda bir memurunun görev yaptığı kadrosunun değiştirilerek bir başka görev yerine veya görev unvanına atanabilmesi için memurun mutlaka önceki görevinde hatalı bir davranış sergilemesinin zorunlu olmadığı, idarenin kamu hizmetinin gerekleri kapsamındaki çeşitli nedenlerle naklen atama işlemi tesis edebileceği hususları göz önünde bulundurulduğunda, yasalarla kendisine verilen görevleri rasyonel, etkin, süratli ve verimli bir biçimde yürütme ve bu amaçla gereken önlemleri almakla yükümlü olan idarenin, personelini bulunduğu kadro derecesine eşdeğer bir kadroya hizmet gereği atama hususunda takdir yetkisine sahip olması ve davacının kazanılmış hak aylık derecesine uygun olarak araştırmacı kadrosuna atanmasına dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin temyize konu kararıyla; davacının ilk defa memuriyete 30/09/1998 ... Lisesinde aday öğretmen olarak başladığı ve adaylık süresini tamamladıktan sonra 22/07/2001 tarinde aynı okula öğretmen olarak atamasının yapıldığı, anılan okulda 13/09/2004 tarihinden itibaren yaklaşık on ay müdür yardımcılığı görevinde bulunduğu, akabinde 07/07/2005 tarinden itibaren ... Lisesinde öğretmen olarak görevine devam ettiği, çeşitli yerlerde öğretmen olarak görev yaptıktan sonra 03/04/2015 tarinde Bakanlık Merkeze Bağlı Taşra/1. Akşam Sanat Okulu (Genel Depo) öğretmenliğinden Daire Başkanlığı görevine atandığı ve ... tarih ve ... sayılı dava konusu işlem ile de 657 sayılı Yasa'nın 76. maddesi ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 18. maddesi uyarınca Bakanlık Müşavirliğinde görev yapmak üzere araştırmacı kadrosuna atamasının yapıldığı, davacının geçmiş hizmetleri gözönüne alındığında, dava konusu işlemle araştırmacı kadrosuna atanmasında, bu yönüyle de hukuka aykırılık görülmediği yolunda ek gerekçeye yer verilmek suretiyle, istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu belirtilerek, istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafından; görevinde başarısız olduğuna ilişkin dava dosyasına herhangi bir bilgi ve belge sunulmadığı, hakkında açılmış herhangi bir adli veya idari soruşturmanın bulunmadığı, salt takdir yetkisinden bahisle tesis edilen dava konusu işlemde sebep ve maksat yönlerinden hukuka uyarlık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: ...

DÜŞÜNCESİ: Temyiz istemlerinin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge İdare Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen ... günlü, E: ..., K: ... sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi, ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın, kararı veren ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 16/12/2020 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

YORUM EKLE