Öğretim Elemanlarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevlendirmeleri

üniversite öğretim elemanlarının 2547 38 maddeye göreve diğer kamu kurumlarında görevlendirilmesi Öğretim Elemanlarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevlendirmeleri ,

Öğretim Elemanlarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevlendirmeleri

Öğretim Elemanlarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevlendirmeleri

Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmesi işlemler 2547 sayılı kanunun 38. Maddesi kapsamında yürütülmektedir. 2547 sayılı kanununun 38. Maddesine göre kamu kurum ve kuruşlarında görevlendirilecek öğretim görevlilerine ilişkin yapılacak işlemler aşağıda anlatılmıştır.

-              Öğretim elemanları; ilgili kurumların talebi ve kendisinin muvafakati, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları devam eder. Yükseköğretim Kurulu, bağlı birimleri ve Üniversitelerarası Kurul ile Adli Tıp Kurumunda görevlendirilenler hariç olmak üzere bu fıkra uyarınca görevlendirilenler döner sermayeden yararlanamaz.

-              Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile dernek ve vakıfların yönetim ve denetim organlarında görev yapanlar bakımından ayrıca bir görevlendirme kararı aranmaz. Ancak bu görevler, öğretim elemanının bu Kanundan kaynaklanan mesaisini aksatmayacak şekilde yürütülür.

-              Yükseköğretim Kurulunun isteği ve ilgili kamu kuruluşunun onayı ile yükseköğretim kurumları veya birimleri, ilgili adli mercilerin talebi ile adli tıp mevzuatı çerçevesinde adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda resmi bilirkişi olarak görevlendirilebilirler.

-              Bu madde uyarınca görevlendirilen öğretim elemanları kendi kurumlarından alacakları aylık ve ödeneklerin yanı sıra, görevlendirildikleri kurumda yürüttükleri görev için birinci derecenin dördüncü kademesinde bulunan bir genel müdürün aylık ve ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere ilgili bakan tarafından tespit edilecek miktarı net olarak ikinci görev aylığı şeklinde ayrıca alırlar. Bunlar görevlendirildikleri kurumlarca kendilerine bu suretle yapılan ödemeleri döner sermayelere yatırmak zorunda değildirler. Bunlara görev yapacakları kurumca bu ödeme dışında başkaca bir ödeme yapılmaz.

YORUM EKLE