Öğretim elemanlarının görev aylıkları

Üniversitenizde  görevli  öğretim  görevlileri  ve  araştırma görevlilerinin  kazanılmış  hak  aylıkları  ile  emekli  keseneğine  esas  aylıklarına  2016  ve  2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca eklenen ilave bir derecenin söz  konusu  personelin  görev  aylıklarına  da  uygulanıp  uygulanamayacağı  hususunda

Öğretim elemanlarının görev aylıkları

Öğretim elemanlarının görev aylıklarına verilen ek derece  uygulanır mı?

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

İlgi : 05.02.2020 tarihli ve 36158796-622.02.07.01-E.387 sayılı yazınız

. İlgi  yazının  incelenmesinden, Üniversitenizde  görevli  öğretim  görevlileri  ve  araştırma görevlilerinin  kazanılmış  hak  aylıkları  ile  emekli  keseneğine  esas  aylıklarına  2016  ve  2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca eklenen ilave bir derecenin söz  konusu  personelin  görev  aylıklarına  da  uygulanıp  uygulanamayacağı  hususunda tereddüde düşüldüğü gerekçesiyle Bakanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin "Kamu Görevlilerinin Geneline  Yönelik  Mali  ve  Sosyal  Haklar"  başlıklı  İkinci  Kısmının  "Kamu  Görevlilerinin Geneline Yönelik Toplu Sözleşme" başlıklı Birinci Bölümünün 28 inci maddesinde yer alan; "457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddeler ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15/1/2016 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi malüllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır." hükmünde  457,  458  ve  459  sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararnamelerin  kamu personeline  ilave  bir  derece  verilmesine  ilişkin  düzenlemelerinden,  2/2/2005 tarihli  ve  5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olup 15/1/2016 tarihinde görevde bulunanların da yararlanması öngörülmüştür.

458  sayılı  Kanun  Hükümde  Kararnamenin  1  inci  maddesi  ile  657  sayılı  Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici madde de ise; "Bu Kanun ve ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelden (2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi olanlar dahil) 20/2/1979 tarihli 2182 sayılı, 19/2/1980 tarihli ve 2260 sayılı kanunların hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır."  hükmüne yer verilmiştir.

Diğer  taraftan,  anılan  maddenin  uygulamasına  ilişkin  olarak  28/10/1991  tarihli  ve 21035  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanarak  yürürlüğe  konulan  122  Seri  No'lu  Devlet Memurları  Kanunu  Genel  Tebliğinin  "II)  458  Sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin Uygulanması" bölümünde de; "Diğer taraftan, 458 sayılı KHK'nın öngördüğü bir derece, yalnızca kazanılmış hak aylığı ile emekli keseneğine esas aylıklara uygulandığından, 2182 sayılı Kanunun uygulanmasında olduğu gibi 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi öğretim elemanlarının görev aylıklarında uygulanmayacaktır" denilmek  suretiyle,  458  sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararname  ile  kazanılmış  hak aylıklarında  yapılması  öngörülen  bir  derece  artışın,  2914  sayılı Kanuna  göre  aylık  almakta olan öğretim elemanlarının görev aylıklarına uygulanmayacağı hususu düzenlenmiştir Bu itibarla,  yukarıda  yer  verilen mevzuat hükümleri  çerçevesinde, bahsi geçen toplu sözleşme  hükmü  uyarınca  2914  sayılı Kanun  kapsamında  aylık  alan  öğretim  görevlileri  ve araştırma  görevlilerinin  kazanılmış  hak  aylıkları  ile  emekli  keseneğine  esas  aylıklarına uygulanan  ilave  bir  derece  artışın  söz  konusu  personelin  görev  aylıklarına  uygulanmasına imkan bulunmadığı değerlendirilmektedir. Bilgilerini rica ederim.

Ferhat AYDOĞDU Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı V.

YORUM EKLE