Tekerrüre esas ilk fiil mahkeme kararıyla iptal edilirse ne olur?

Belediyede tekniker olarak görev yapan bir personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (f) alt bendinde yer alan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini gerektiren "gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek" fiilini işlediği ve aynı fiilden dolayı daha önce de disiplin cezası almış olduğundan bahisle, 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca tekerrür hükümleri uygulanmak suretiyle Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun  işleminin iptali istemiyle dava açmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkmesi, ilgiliye disiplin cezası verilmesine esas teşkil eden işlem gerekçesinin açıkça ortaya konulamadığı gibi davacıya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilebilmesi için gerekli somut tespitlerin de olmadığı; öte yandan, davacının tekerrüre esas kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına ilişkin işlemin iptaline hükmetmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2018/1400 E.  ,  2022/2706 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2018/1400

Karar No : 2022/2706

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı

VEKİLİ : I. Hukuk Müşaviri Yrd. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: ... Belediyesinde tekniker olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (f) alt bendinde yer alan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini gerektiren "gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek" fiilini işlediği ve aynı fiilden dolayı daha önce de disiplin cezası almış olduğundan bahisle, 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca tekerrür hükümleri uygulanmak suretiyle Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun … tarih ve … sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; davacının, mevzuata aykırı ve mevzuata uygun hale gelme imkanı olmayan ruhsat ve yapı kullanım izin belgesi düzenlemek suretiyle "gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek" suçunu işlediğinden bahisle, ....................................Belediye Başkanlığı Disiplin Kurulunun … tarih ve … sayılı kararı ile, 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (f) alt bendi uyarınca üç yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ve 125. maddenin beşinci fıkrası uyarınca cezanın, brüt aylığının 1/2'sinin kesilmesi suretiyle uygulanmasına karar verildiği; cezalandırılmasına neden olan bina için yıkım kararı alınması ve daha sonra yeniden yapı ruhsatı verilmesi gerekirken, tadilat ruhsatı düzenlediğinin anlaşılması üzerine, "gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek" fiilini tekrar işlediği belirtilerek, 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tekerrür hükümleri uygulanarak Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırıldığı; 27/09/2016 ve 08/11/2016 tarihli ara kararlarıyla .................................. Belediye Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığından, anılan binanın yıkılarak yeniden yapı ruhsatı düzenlenmesi gerektiğine ilişkin işlemin gerekçesinin ve bu şekilde tadilat ruhsatı düzenlenemeyeceğine ilişkin bir saptama veya ayrıntılı teknik incelemeleri gösterir bir rapor olup olmadığı sorulduğu halde, bu ara kararlarına verilen cevaplarda dava konusu işlem gerekçesinin açıkça ortaya konulamadığı gibi davacıya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilebilmesi için gerekli somut tespitlerin de olmadığı; öte yandan, davacının tekerrüre esas kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına ilişkin işlemin, ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla iptaline karar verildiği; bu durumda, davacı hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanmasının dayanağı da kalmadığından, Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacının özlük dosyasının incelenmesi neticesinde, daha önce bir uyarma ve bir kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmış olduğunun görüldüğü, suçun niteliği ve oluş şekli göz önüne alındığında bir derece hafif ceza uygulanmasına mahal olmadığı, işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek, mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

Tutuklu memurun son savunmanın görüntülü olarak alınarak ceza verilmesi Tutuklu memurun son savunmanın görüntülü olarak alınarak ceza verilmesi

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 18/05/2022 tarihinde, kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Editör: Mustafa Rüzgar