Soruşturma esnasında tespit edilen fiile ilgili yeni bir olur alınması gerektiği

Danıştay 2. Dairesi, ilk derece mahkemesinin dava konusu edilen işlemde davacının işlediği kabul edilerek cezalandırılmasına dayanak alınan "denetim görevini yerine getirmemek" eylemi yönünden ayrıca bir soruşturma yapılmadığı anlaşılmakta olup, Yüksek Disiplin Kurulu aşamasında saptanan bu fiil yönünden yeni bir soruşturma oluru alınarak davacı lehine ve aleyhine olan tüm deliller araştırılmadan, bu fiile ilişkin savunması alınmadan tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı yönündeki kararını onadı.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/15182 E. , 2021/4736 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/15182
Karar No : 2021/4736

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ...Genel Müdürlüğü
VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

İSTEMİN KONUSU : ...İdare Mahkemesince verilen ...günlü, E:..., K:...sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : 4. sınıf emniyet müdürü rütbesiyle ...ili, ...İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan davacı, ...İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü olarak görev yaptığı dönemde "denetim görevini yerine getirmemek" suçunu işlediğinden bahisle işlem taraihinde yürürlükte bulunan Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 6/A-3. maddesi uyarınca 4 ay kısa süreli durdurma cezası ile tecziye edilmesi gerekmekte ise de sicilleri iyi olduğundan aynı Tüzük'ün 15. maddesi uyarınca bir alt ceza uygulanarak "bir günlük aylık kesim cezası" ile tecziye edilmesine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun ...günlü, K:...sayılı kararının iptali istemiyle dava açmıştır.

Tekerrüre esas ilk fiil mahkeme kararıyla iptal edilirse ne olur? Tekerrüre esas ilk fiil mahkeme kararıyla iptal edilirse ne olur?


...İdare Mahkemesinin ...günlü, E:..., K:...sayılı kararıyla; davanın reddine karar verilmiş, anılan karar Danıştay Onikinci Dairesinin 30/05/2014 günlü, E:2012/5193, K:2014/4445 sayılı kararıyla onanmış; Danıştay Beşinci Dairesinin 21/10/2019 günlü, E:2016/20920, K:2019/5553 sayılı kararıyla karar düzeltme isteminin kabulü ile kararın bozulmasına hükmedilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : ...İdare Mahkemesinin bozma kararına uyularak verilen temyize konu kararıyla; dava konusu edilen işlemde davacının işlediği kabul edilerek cezalandırılmasına dayanak alınan "denetim görevini yerine getirmemek" eylemi yönünden ayrıca bir soruşturma yapılmadığı anlaşılmakta olup, Yüksek Disiplin Kurulu aşamasında saptanan bu fiil yönünden yeni bir soruşturma oluru alınarak davacı lehine ve aleyhine olan tüm deliller araştırılmadan, bu fiile ilişkin savunması alınmadan tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacının denetim görevini yerine getirmemek fiilini işlemesi nedeniyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K:2020/62 sayılı kararı uyarınca doğrudan Dairemiz esasına kaydedilen dosyada, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. ...İdare Mahkemesince verilen ...günlü, E:..., K:...sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.