Polis memurunun yetkisiz GBT sorgulaması suç mu?

Danıştay 2. Daire Başkanlığı, polis memurunun yetkisiz olarak bazı kişilere ait GBT sorgulaması yapılmasının suç olduğuna hükmetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli personelin, talep üzerine yetkisi olmadığı halde bazı kişilerin GBT'lerine  bakıp bilgi isteyen kişilere göndermesi üzerine açılan disiplin soruşturması sonucu meslekten çıkarma cezası alan ilgili, bu işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi, ilgilinin yetkisi olmadığı halde bazı kişilerin GBT bilgilerine bakıp paylaşmak suretiyle gizli tutulması zorunlu olan ve görevi ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli ve yetkili olmayan kişilere açıklamak suçunu işlediğini belirterek verilen cezanın hukuka aykırılık teşkil etmediğine karar vermiştir.

ilk derece mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf ve temyiz başvuruları reddedilmiştir.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı         2021/10114 E.  ,  2022/2918 K.

  •  

"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/10114
Karar No : 2022/2918

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...
VEKİLİ : Av. ...
KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Genel Müdürlüğü
VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesince, Danıştay Beşinci Dairesinin 01/10/2018 günlü, E:2016/19229, K:2018/15957 sayılı bozma kararına uyularak verilen ... günlü, E:... , K:... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; polis memuru olarak görev yapan davacının, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapmakta iken, "gizli tutulması zorunlu olan ve görevi ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli ve yetkili olmayan kişilere açıklamak" ve "yetkisini ve nüfuzunu kendisine ve başkalarına çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanmak" fiillerini işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 8/13. ve 8/7. maddeleri uyarınca iki defa ayrı ayrı meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin ... günlü, ... sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu kararının; "gizli tutulması zorunlu olan ve görevi ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli ve yetkili olmayan kişilere açıklamak" fiili nedeniyle meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin kısmının iptali ve bu karar nedeniyle yoksun kaldığı özlük haklarının iadesine, maaşının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : ... İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; dava dosyasında ve dosya ekinde yer alan bilgi ve belgelerden, davacının ... ile telefonda ve yüzyüze sık sık görüştüğü, ... ve adamlarının davacıyı arayarak bazı kişilerin GBT bilgilerine bakılmasını zaman zaman talep ettikleri, davacının da GBT bilgileri istenen kişilerin bilgilerine bakarak ... ve adamlarına ilettiği, dosya eki bilgi ve belgeler içinde yer alan iletişim tespit tutanaklarından bu durumun 2009 yılı ekim ayından 2010 yılı mart ayı sonuna kadar devam ettiği, diğer bir ifade ile bu süre içerisinde davacıya iletilen kişilerin, davacı tarafından GBT bilgilerine bakılmak suretiyle ... ve adamlarına aktarıldığının açık olduğu, dolayısıyla davacının bu fiilleri ile gizli tutulması zorunlu olan kişilere ait bilgileri görevli veya yetkili olmayan kişilerle paylaştığının sabit olduğu; bu itibarla, davacının Tüzük'ün 8/13. maddesi uyarınca meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği, davacı tarafından idarenin ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğradığı iddia edilmiş ise de, davacının ... ve adamlarına 2010 yılı mart ayı sonuna kadar kendisinden istenen kişilerin GBT bilgilerine bakarak ilettiğinin, dosyada yer alan iletişim tespit bilgileri tutanaklarından anlaşıldığı, dolayısıyla iki yıllık ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğramadığının görüldüğü, hukuka uygunluğu Mahkeme kararı ile tespit edilen dava konusu işlem nedeniyle davacıya yoksun kaldığı maaş ve özlük haklarının ödenmesine de hukuken olanak bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı vekili tarafından, Mahkeme kararında davacı ile ... arasındaki telefon görüşmelerinin 2010 yılı mart ayı sonuna kadar devam ettiği belirtilmişse de, bahsi geçen kişiler arasındaki son görüşmenin 11/03/2010 tarihinde yapıldığı, bu tarihten sonra yapılan herhangi bir görüşmenin olmadığı, davacı hakkında 12/03/2012 tarihinde meslekten çıkarma cezası verildiği dikkate alındığında ceza zamanaşımı süresinin dolduğunun görüleceği, ... Ağır Ceza Mahkemesinin E:... sayılı dosyasında görülen davada davacı hakkında beraat kararı verildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K:2020/62 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 6. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/05/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Savcı tarafından verilen disiplin cezasına karşı nereye itiraz edilmeli? Savcı tarafından verilen disiplin cezasına karşı nereye itiraz edilmeli?

Editör: Mustafa Rüzgar