Sendika üyelerine yapılan hatalı ödeme açık hata kapsamında değerlendirilebilir mi?

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22/12/1973 tarih ve E:1968/8, K:1973/14 sayılı kararı uyarınca, idarenin yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde süre aranmaksızın ödediği meblağı her zaman geri alabileceği, bunun dışında kalan hallerde hatalı ödemelerin istirdadının, hatalı ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere dava açma süresi içinde olanaklı olduğu; bu kapsamda, yapılan ödemede ilgili kişinin kolayca anlayabileceği kadar açık nitelikteki hataların, açık hata olarak kabul edildiği; uyuşmazlık konusu olayda, mevzuatın davalı idarece yanlış yorumlanması nedeniyle 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılan ödemelerin açık hata kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığı gibi, ödemelerin yapılmasında davacı Sendika üyelerinin herhangi bir gerçek dışı beyanı ve hilesi de bulunmadığından, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun anılan kararı gereği, davacı Sendika üyelerine ödenen hatalı ödemelerin, ancak en son yapılan hatalı ödeme tarihinden geriye doğru 60 gün içinde kalan sürede gerçekleşen kısmının geri istenebileceği hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/6507 E. , 2021/7068 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/6507
Karar No : 2021/7068

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Genel Müdürlüğü
VEKİLLERİ : Av. …, Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : … Sendikası (…Sen)
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davacı Sendika tarafından, 2007 ve 2008 yıllarında 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan hatalı ödemeler nedeniyle, davalı idarede görev yapan memurların 2015 yılı Haziran ayında maaşlarından re'sen yapılan kesintilerin durdurulması ve söz konusu tutarların memurlara iade edilmesi talebiyle yapılan 26/06/2015 tarihli başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile Sendika üyelerinin yoksun kalınan parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22/12/1973 tarih ve E:1968/8, K:1973/14 sayılı kararı uyarınca, idarenin yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde süre aranmaksızın ödediği meblağı her zaman geri alabileceği, bunun dışında kalan hallerde hatalı ödemelerin istirdadının, hatalı ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere dava açma süresi içinde olanaklı olduğu; bu kapsamda, yapılan ödemede ilgili kişinin kolayca anlayabileceği kadar açık nitelikteki hataların, açık hata olarak kabul edildiği; uyuşmazlık konusu olayda, mevzuatın davalı idarece yanlış yorumlanması nedeniyle 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılan ödemelerin açık hata kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığı gibi, ödemelerin yapılmasında davacı Sendika üyelerinin herhangi bir gerçek dışı beyanı ve hilesi de bulunmadığından, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun anılan kararı gereği, davacı Sendika üyelerine ödenen hatalı ödemelerin, ancak en son yapılan hatalı ödeme tarihinden geriye doğru 60 gün içinde kalan sürede gerçekleşen kısmının geri istenebileceği sonucuna ulaşılmış olup; bu süreler geçtikten sonra 2007 ve 2008 yıllarında yapılan ödemelerin 2015 yılının Haziran ayında geri alınmasında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptali ile Sendika üyelerinin maaşlarından yapılan kesintilerin idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan ödemelerin açık hata kapsamında olduğu; bu nedenle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek, Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali ile Sendika üyelerinin maaşlarından yapılan kesintilerin idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.