2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No 2)  yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, amu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçe giderlerinin gecikmelere mahal verilmeden zamanında gerçekleştirilmesi, yılsonu işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No 2)'ni  yayımladı.

2022 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ
(Sıra No 2)

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçe giderlerinin gecikmelere mahal verilmeden zamanında gerçekleştirilmesi, yılsonu işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi bakımından bütçe ödeneklerinin kullanımı ve bütçe işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülecektir.

1- İdarelerce mevzuatına uygun olarak ödeme emri belgesine bağlanarak muhasebe birimlerine ulaştırılan “01-Personel Giderleri” (ek ders ve sınav ücreti, fiili hizmet zammı, nöbet ücreti, ek ödeme, ikramiye, kıdem tazminatı gibi ödemeler de dâhil olmak üzere) ve “02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” ekonomik kodlarına ilişkin her türlü giderler zamanında ödenecektir. Muhasebe birimleri, ortaya çıkacak ilave ödenek ihtiyaçlarını en kısa zamanda ve en seri şekilde ilgili harcama birimlerine bildirerek mali hizmetler birimlerinden ödenek talep edilmesini sağlayacaklardır.

“01-Personel Giderleri” ve “02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” ekonomik kodlarına ait dördüncü düzey ekonomik kodların hiçbirinden 2023 yılına kesinlikle borç bırakılmayacaktır.

İdareler, bütçelerinin diğer tüm ekonomik kodlarından yapılmış olan giderlere ilişkin olarak 2023 yılına borç bırakılmaması hususunda gerekli tedbirleri alacaklardır. Bu nedenle yılın son günlerinde muhasebe birimlerinde oluşacak iş yükü de dikkate alınarak ödeme emri belgeleri herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin idarelerin harcama birimleri tarafından muhasebe birimlerine iletilecektir.

Ortaya çıkabilecek ödenek ihtiyaçları öncelikle idare bütçelerinin tasarrufu mümkün olan tertiplerinden aktarma suretiyle karşılanacaktır. Özel bütçeli idarelerde yıl sonuna kadar oluşabilecek ödenek ihtiyaçları da dikkate alınarak, gelir fazlası ve likit karşılığı ödenek kaydı işlemleri, öncelikle zorunlu giderlere ilişkin tertiplerin ödenek ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirilecek, bu çerçevede ödenek ve harcama planlaması yedek ödeneğe ihtiyaç duyulmayacak şekilde yapılacaktır. Gelir fazlası ve likit karşılığı ödenek kaydı işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında, tertip bazında ödenek ihtiyacı gerçekçi belirlenecek, ihtiyaçtan fazla ödenek eklenmemesi hususunda gerekli hassasiyet gösterilecektir.

2- Bütçelerin tüm ekonomik kodlarından yapılmış olan giderlere ilişkin ödeme emri belgeleri kurumların harcama birimleri tarafından gecikmeden ve en geç 26/12/2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ilgili muhasebe birimlerine ulaştırılacaktır. Bu tarihten sonra hiçbir ödeme emri belgesi (verilmiş avanslar ile açılmış kredilerin mahsubuna ilişkin işlemler ve ek ders, fazla çalışma ücreti, ikramiye ödemeleri gibi fiili çalışma karşılığı yapılan ücret ödemeleri hariç) işleme konulmayacaktır. Bu itibarla yılın son günlerine ödeme emri belgesi bırakılmamasına azami gayret gösterilecektir.

3- Ödenek gönderme belgesine bağlanan ve 20/12/2022 Salı günü mesai bitimine kadar harcanmayacağı kesinleşen ödeneklere ilişkin tenkis işlemleri, harcama birimleri ve mali hizmetler birimlerince 5 Sıra No’lu 2006 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yapılarak, en geç 26/12/2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar sonuçlandırılacaktır.

4- İdarelerin merkez veya taşra teşkilatında yapılmış olan ödenek üstü harcamalar mali hizmetler birimlerince tespit edilecek ve merkezden gönderilebilecek durumda olan ödenekler ile gönderilmiş ödeneklerden kullanılmayan kısımlar tenkis edilerek 26/12/2022 tarihine kadar ihtiyaç bulunan harcama birimlerine gönderilip ödenek üstü harcama bırakılmayacaktır.

Gereğini önemle arz/rica ederim.