Belediye bütçesinden ödenen idari para cezasında sayıştay başkanlığı kamu zararı oluşmadığı yönünde karar verdi 

belediye bütçesinden tescil işlemlerinin geç yapılması nedeniyle ödenen idari para cezası nedeniyle kamu zararı olarak belirlenen tutara ilişkin daire kararında zorlayıcı sebeplerle oluşan zararın kamu zararı olmadığı yönünde karar verildi

Sayıştay Kararı - 6. Daire, 272/913, T. 9.5.2023

Belediye Bütçesinden İdari Para Cezası Ödenmesi

Sosyal Medya Takip Adreslerimiz

Güncel Haberler için sitemizi FACEBOOK ve TWİTTER Üzerindende Takip Edebilirsiniz.

... tarih ve ... sayılı asıl İlamın ...'inci maddesi ile tazmin hükmolunan konu ile ilgili olarak Temyiz Kurulunun ... tarihli ve ... tutanak sayılı bozma kararı üzerine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 55'inci maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince konunun görüşülmesine karar verildi.

Anılan İlamın ...'inci maddesiyle, ... Belediyesi tarafından satın alınan otobüslerin kanuni süresi içinde trafik tescil işlemlerinin tamamlanmaması nedeniyle her bir otobüs için Belediye bütçesinden idari para cezası ödenmesi sonucu kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle ...-TL'nin tazminine hükmedilmişti.

Bu tazmin hükmüne karşı asıl İlamda Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla sorumluluğuna hükmedilen ... ve Harcama Yetkilisi sıfatıyla sorumlu tutulan ... tarafından Sayıştay Temyiz Kuruluna sunulan ortak temyiz dilekçesi üzerine anılan Kurulca düzenlenen ... tarih ve ... tutanak sayılı İlamın ...'inci maddesiyle özetle;

Belediyenin 200 adet toplu taşıma aracı alım kararının özel toplu taşıma esnafı tarafından tepkiyle karşılanması ve konuya ilişkin sorunların büyümesi üzerine sorunun çözüme ulaştığı tarihe kadar Büyükşehir Belediyesince otobüslerin trafiğe çıkarılmayarak trafik tescil ve plaka işlemlerinin de ertelendiği,

Konunun uzlaşma ile çözülmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesine dayanılarak özel toplu taşıma esnafına gelir desteği ödenmesine yönelik alınan Meclis Kararı sonrasında satın alınan otobüs ve minibüslerin trafik tescil ve plaka işlemlerine başlandığı,

Bu çerçevede trafik tescil ve plaka işlemlerinin Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisinin herhangi bir kusuru olmaksızın, zorunlu sebeplerle kanuni süresi içinde tamamlanamadığının anlaşıldığı ve bu nedenle ilamda sorumlu tutulan kamu görevlileri hakkında mali sorumluluk şartları oluşmadığından 5018 sayılı Kanun'un 71'inci maddesinde tanımlanan "kamu zararı"na hükmedilmesinin mümkün olmadığı,

ifade edilerek ... tarih ve ... sayılı asıl İlamın ...'inci maddesi ile verilen ...-TL tutarındaki tazmin hükmünün bozulmasına ve yeniden değerlendirilerek hüküm tesis edilmek üzere dosyanın Dairemize gönderilmesine karar verilmiştir.

Temyiz Kurulunun anılan bozma kararına istinaden Denetçisince düzenlenen ... tarihli Ek Rapor ve dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda gereği düşünüldü;

Yargılamaya konu hususa ilişkin olarak;

Belediye Meclisinin ... tarihli ve ... sayılı Kararı ile toplu taşıma hizmetinde kullanılmak ve bu kapsamda kent içi ulaşımda yaşanan sorunları çözmek üzere 50 adet küçük midibüs, 50 adet 8,5 metre ve 100 adet 12 metre olmak üzere toplam 200 adet toplu taşıma aracı alımına karar verildiği ve söz konusu alımlar için ... tarihinde Devlet Malzeme Ofisi ile karşılıklı işlemlerin gerçekleştirildiği,

Bölgede faaliyet gösteren özel toplu taşıma esnafının alınan karardan haberdar olması sonrasında bu alımlara karşı çıktığı ve esnaf tarafından verilen tepkinin basında geniş biçimde yer alarak kamuoyu tarafından da desteklendiği,

Ortaya çıkan durum neticesinde, konunun uzlaşma ile çözülmesi için zaman kazanılması ve bu süreçte vatandaşın mağdur olmasının engellenmesi amacıyla özel toplu taşıma esnafı ile görüşmelerin yürütüldüğü ve esnafın öngördüğü biçimde, mevcut araçların faaliyette bulunduğu hatların tekrar düzenlenmesi yolu ile sorunun çözülmeye çalışacağı, toplu taşımadaki sorunların bu biçimde çözüme erdirilmesinin mümkün olması halinde ise, Belediyenin alınmasına karar verdiği toplu taşıma araçlarının başka illere satılarak veya fabrikaya iade edilerek bölgedeki toplu taşıma güzergahlarında faaliyete sokulmayacağı yönünde kamuoyu açıklamalarının yapılmış olduğu,

Bu nedenle söz konusu sürecin yürütülmesi esnasında Belediyenin alım sürecini yavaşlatarak bir kısım aracın tesliminin geciktirildiği, teslim alınan araçların ise trafiğe çıkarılmayarak Belediyeye ait araç parklarında bekletildiği,

Kapanacak olan malmüdürlükleri belli oldu Kapanacak olan malmüdürlükleri belli oldu

Nihayetinde, ... tarihli ve ... sayılı Belediye Meclis Kararı ile özel toplu taşıma esnafına destek ödemesi yapılmasına yönelik çalışmaların başlatılmasına karar verilmesiyle birlikte taraflar arasında uzlaşma sağlanmasının ardından ... tarihli ve ... sayılı Belediye Meclis Kararı ile esnafa destek ödenmesi yapılmasına karar verildiği ve söz konusu araçlara ilişkin trafik tescil ve plaka işlemlerinin de ... tarihi itibariyle başlatıldığı,

anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede trafik tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik gecikme, İdarenin özel toplu taşıma esnafı ile yaşadığı anlaşmazlık ve buna bağlı olarak gelişen zorlayıcı hallerin etkisiyle meydana gelmiş olup, taşıma esnafını ikna etmek için yapılan görüşmeler ve destek ödemeleri ile ilgili kararların alınması aşamasında yürütülen süreç gereği yaşanan bu gecikmenin, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin kasıt, kusur veya ihmali sonucunda ortaya çıktığı yönünde bir kanaate varılamayacağından haklarında mali sorumluluk şartları oluşmayan bahse konu kamu görevlilerine sorumluluk atfedilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu itibarla, ...-TL ödeme hakkında ilişilecek husus bulunmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 55'inci maddesi uyarınca Ek İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.