Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğininde değişiklik yapıldı

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikte yer alan bazı hususlar aşağıda yer almaktadır.

-İller arası atama dönemi iki döneme indirildi. Daha önce Ocak, Haziran ve Eylül ayları iller arası atama dönemi olarak belirlenmişken değişiklikle birlikte iller arası atama dönemi Ocak ve Haziran olarak belirlendi.

- Devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlamış stratejik personelin özel sektörde çalışan eşinin yanına tayininde uygulanan 1440 gün sosyal güvenlik prim ödeme gün sayısının bulunması hükmünde, 1440 günün son 5 yıl içerisinde olması düzenlemesi getirildi. 

-Eşi özel sektörde çalışanların SGK prim gün sayısının hesabında kullanılan “Askerlik, doğum ve sağlık nedeniyle ödenmeyen primler prim gün sayısından sayılır.” hükmü kaldırıldı

-Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği ile ilgili maddesinde de değişklik yapıldı. İller arasında isteğe bağlı olarak yer değiştiren personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde, eşinin atanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, PDC’nin uygun olması halinde astlık üstlük sıralaması ile D veya C hizmet grubu şartı aranmayacak.

- Eşleri Bakanlık kadrosunda sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı dışında olanların yer değişikliği talebinde bulunması halinde eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubu olması halinde eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır. Aksi halde her iki eşin unvan ve branşında eşlerin görev yaptığı ilin doluluk oranı az olan ilde aile birliği sağlanacak. Bu bentteki hüküm stratejik personel için uygulanmayacak.

-Üst hizmet bölgelerinden alt hizmet bölgelerine ve bölge içi atama ile ilgili de yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre, 1, 2, 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerinden 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine yapılacak atamalarda hizmet grubu şartı aranmayacak. İlgililerin bu  kapsamında atanma talebinde bulunabilmesi için bu Yönetmelik hükümlerine göre atandığı tarihten itibaren fiilen bir yıl çalışmış olması şart olacak.

-Branşında eğitim kliniği bulunan eğitim araştırma hastanelerine 16 ncı maddesinin birinci fıkrası, 17, 26 ve 29 uncu maddesine göre atanma talebinde bulunan uzman tabip ile uzman diş tabiplerinin yabancı dil şartı hariç başasistanlık sınavı başvuru şartlarını taşıdığını belgelemesi gerekecek.

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Ocak, Haziran ve Eylül” ibaresi “Ocak ve Haziran” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile beşinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “tercihleri alınarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin son cümlesi “Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde, eşinin atanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, PDC’nin uygun olması halinde astlık üstlük sıralaması ile D veya C hizmet grubu şartı aranmaz.” şeklinde değiştirilmiş; aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş; beşinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “stratejik personel bakımından” ibaresinden sonra gelmek üzere “son beş yıl içerisinde” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) Eşleri Bakanlık kadrosunda sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı dışında olanların yer değişikliği talebinde bulunması halinde eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubu olması halinde eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır. Aksi halde her iki eşin unvan ve branşında eşlerin görev yaptığı ilin doluluk oranı az olan ilde aile birliği sağlanır. Bu bentteki hüküm stratejik personel için uygulanmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“1, 2, 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerinden 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine yapılacak atamalarda hizmet grubu şartı aranmaz. İlgililerin bu madde kapsamında atanma talebinde bulunabilmesi için bu Yönetmelik hükümlerine göre atandığı tarihten itibaren fiilen bir yıl çalışmış olması şarttır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “19, 20, 21 ve 26 ncı” ibaresi “19, 20 ve 21 inci” şeklinde değiştirilmiş; üçüncü fıkrasında yer alan “uzman diş tabiplerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “yabancı dil şartı hariç” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “yapanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “6 ve” ibaresi; (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “yapanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “5 ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2020, 20:59
YORUM EKLE