Akademik teşvik yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Akademik teşvik yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Akademik teşvik yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Akademik teşvik yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

17 Ocak 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31011

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 2043

Ekli “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliksin yürürlüğe konulmasına, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ek 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

16 Ocak 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/5/2018 tarihli ve 2018/11834 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendine “düzenli faaliyet yürüten,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkçe dışındaki dillerde” ibaresi eklenmiş, (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (p) bendine “Ulusal Akademik Ağ” ibaresinden önce gelmek üzere “TÜBİTAK” ibaresi eklenmiş, (r) bendinde yer alan “yayınlanmış” ibaresi “yayımlanmış” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya (s) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ş) bendi eklenmiştir.

“m) Tasarım: Bir yapı, ürün veya nesnenin özgün ilk çizimi veya özgün tasarımını,”

“ş) Araştırma: Proje maddesi kapsamında olmamak koşuluyla; bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte, kurum dışında görevlendirme ile yurt içinde veya yurt dışında en az dört ay süreyle yeni bilgiler üretilmesi, teknolojik problemlerin çözümlenmesi/analiz edilmesi, yenilikçi ürün, süreç, eser veya tasarımlar geliştirilmesi amacıyla bilimsel esaslara uygun olarak yürütülmüş ve sonuç raporu ilgili kuramların yetkili mercilerince başarılı bulunarak sonuçlandırılmış sistematik çalışmaları,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına “inceleme komisyonu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “faaliyetlerin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak değerlendirilmesinden sorumludur ve” ibaresi ile maddeye üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Yeterli öğretim elemanı bulunması durumunda, birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu üyeleri aynı zamanda akademik teşvik düzenleme, denetleme ve itiraz komisyonu üyesi olarak görevlendirilmezler.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Kitapların ISBN, dergilerin ise ISSN numaralannın olması esastır. Kitap yazarlığı, kitap içinde bölüm yazarlığı ve kitap editörlüğü yayıneviyle yapılan sözleşme, yayınevinden ya da editörden gelen davet mektubu gibi evraklarla belgelenmelidir. Kongre, sempozyum, konferans veya benzeri bilimsel etkinlik kitapçıktan ve içeriğinde yayımlanmış bildiriler, yayın kategorisinde değerlendirmeye alınmaz. Sergiler kapsamında hazırlanan küratörlük kitaplan, bir kongrede sunulan bildirilerden oluşan kitaplar ve sınavlar için hazırlanmış soru kitaplan değerlendirme dışıdır. Kitaplar ile ilgili değerlendirmelerde kitabın yayımlanma yılı esastır. Bu kapsamda daha önce değerlendirilen bir kitap veya kitap bölümünün yeni baskısı değerlendirmeye alınmaz. Dergilerde yayımlanan makalelerin değerlendirilmesinde ilgili derginin basılmış olması veya elektronik ortamda yayımlanması (Cilt, sayfa ve yıl bilgileri ile künyesi açık bir şekilde sunulmalıdır.) esastır. Diğer uluslararası hakemli dergilerin değerlendirme kapsamında olabilmesi için en az beş yıldır yılda en az bir sayı ile yayımlanıyor olması, derginin editör veya yayın kurulunun uluslararası olması, bilimsel değerlendirme süreci ve bu sürecin nasıl işlediğinin derginin internet sayfasında yer alması ve derginin internet sayfası üzerinden yayımlanmış makalelerin künyelerine ulaşılabilmesi gerekir. Dergilerde editörlüğün değerlendirilmesinde, farklı dergilerde de olsa sadece bir editörlük dikkate alınır. Çok editörlü dergilerde sadece baş editör teşvik kapsamında değerlendirilir. Ulusal ve uluslararası boyutta performansa dayalı ses ve/veya görüntü kayıtlannın değerlendirilmesinde yayımlanmış olma koşulu aranır.”

“(9) Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmeği için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yandan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır. Ayrıca etkinliğin uluslararası niteliği haiz olup olmadığı hususunda, ödemeye esas teşkil etmek üzere üniversite yönetim kurulu kararının olması gerekir. Tebliğlerin değerlendirilmesinde tebliğin ilgili etkinlikte sunulmuş ve bunun belgelendirilmiş olması (etkinlik programı ve etkinliğe tebliğde ismi yer alan en az bir araştırmacının katılım sağladığını gösterir belge) esastır. Ayrıca değerlendirme için tebliğin elektronik veya basılı olarak etkinlik tebliğ kitapçığında yer alması ve yayımlanmış tam metninin sunulması gerekir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrası tablosu ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) SCI» SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi, derleme makale (müstakil yayımlanmış olma şartıyla editöre mektup, yorum, vaka takdimi, teknik not, araştırma notu ve kitap eleştirisi) için akademik teşvik puammn hesaplanmasında makalenin yayımlandığı yıl için derginin ISI Web of Science tarafından en son yayımlanan Çeyreklik (Quartile) sınıflamasını esas alan ve aşağıdaki tabloda yer alan (p) katsayısı kullanılır. Ancak en son çeyreklik listesinden sonra kapsama alman dergilerin ilgili Q değeri kabul edilir, Q değeri belirlenmemiş dergiler için en alt katsayı değeri uygulanır. AHCI kapsamındaki dergiler için katsayı değeri 0,5 olarak uygulanır. (Tablo 3)

Tablo 3: (p) Katsayısı Değeri

Dersi ISI Web of Science Gevreklik Grubu

P

Qi

I

Q2

M

Q3

0*5

Q4

0,25

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan (Tablo 4) “FAALİYET HESAPLAMA TABLOSU” ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Tablo 4 Faaliyet Hesaplama Tablosu

SIRA

NO

AKADEMİK

ORAN(%)

FAALİYET

TÜRÜ

FAALİYET

Al*

Alanları

A2**

Alanları

A3***

Alanı

A4****

Alanı

rÜBİTAK 1001, 1003, 1004, 1007, 1505, 2244, 3501, SAYEM, COST, Jluslararası İkili İşbirliği Programları

rx80

rx 80

rx 80

rx 80

rÜBİTAK 1005, 3001

rx 70

rx 70

rx 70

rx70

1

PROJE (20 puan)

■12020 projesi

rx 100

rx 100

rx 100

rx 100

Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje

rx40

rx 40

rx40

rx40

Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje

r x 20

rx 20

rx20

rx20

2

ARAŞTIRMA

Yurt dışı araştırma

15 x ay (araştırma süresi)

15 x ay (araştırma süresi)

15 xay (araştırma süresi)

15 x ay (araştırma süresi)

(15 puan)

Yurt içi araştırma

10 x ay (araştırma süresi)

10xay

(araştırma

süresi)

10 x ay (araştırma süresi)

10xay

(araştırma

süresi)

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi

k x p x 60

k x p x 80

k x p x 60

k x p x 80

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış derleme makale, (müstakil yayımlanmış olma şartıyla editöre mektup, yorum vaka takdimi, teknik not, araştırma notu ve kitap eleştirisi)

k x p x 30

k x p x 40

kxpx 30

kxpx40

Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi

kx20

kx25

kx20

kx25

Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi

kx 15

kx20

kx 15

kx20

ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış araştırma makalesi

kx 15

kx20

kx 15

kx20

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük

25

25

25

25

Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük

15

15

15

15

YAYIN

Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük

10

10

10

10

3

(30 puan)

ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük

10

10

10

10

Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimse kitap

kx 100

kx 100

kx 100

kx 100

Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimse kitap editörlüğü

kx 60

kx60

kx 60

kx60

Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimse kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)

kx25

kx 25

kx 25

kx25

Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap

kx50

kx 50

kx50

kx 50

Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimse kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)

kx 15

kx 15

kx 15

k x 15

Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/vey görüntü kaydı

-

20

Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/ve yi görüntü kaydı

-

10

Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntı kaydı

-

10

4

TASARIM (15 puan)

Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda (kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı

15

15

15

15

SIRA

NO

AKADEMİK

FAALİYET

TÜRÜ

| ORAN(%)

FAALİYET (

Al[1]

Alanları

A2[2]

Alanlan

A3[3]

Alanı

Alanı

S

Özgün yurt dışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)

30

SERGÎ

Özgün yurt içi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)

-

-

15

(15 puan)

Özgün yurt dışı gnıp/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)

15

Özgün yurt içi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)

8

6

PATENT

Jluslararası patent

kx 100

kx 100

kx 100

kx 100

(30 puan)

Jlusal patent

k x 60

kx 60

kx 60

kx 60

7

ATIF (30 puan)

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makalelerde atıf

4

6

4

6

Alan endeksleri (varsa) ve kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makalelerde atıf

1.5

3

1.5

3

Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makalelerde atıf

1

2

l

2

ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makalelerde atıf

1

2

1

2

Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf

4

8

4

8

Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf

2

4

2

4

Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi

-

8

Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi

-

-

4

8

TEBLİĞ (20 puan)

Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayımlanan tam bildiri

kx 15

kx 15

kx 15

k x 15

9

ÖDÜL (20 puan)

(Çalışma/proje/ yayın teşvik/ teşekkür-başarı belgesi ve plaketi/burs/onur belgesi/hizmet belgesi hariç)

YÖK Yılın Doktora Tezi ödülü

100

100

100

100

TÜBİTAK Bilim Ödülü

100

100

100

100

TÜBA Akademi Ödülü

100

100

100

100

Yurt dışı kurum veya kuruluşlardan alman bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alman farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)

40

40

40

40

Yurt içi kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)

20

20

20

20

Uluslararası jürili sürekli düzenlenen (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve seçici kurulu olan) güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alman farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)

-

40

Ulusal jürili sürekli düzenlenen (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve seçici kurulu olan) güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen ulusal derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eseı nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)

-

'

20

Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlener (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum vey* kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve seçici kurulu olan), planlama mimarlık, kentsel tasanm, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstr ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derec ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farkl ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)

-

20

 


[1] Al Alanları:             Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik,       Sağlık Bilimleri, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri

[2] A2 Alanları: Filoloji, Hukuk, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari       Bilimler, Spor Bilimleri

[3] A3 Alanı:                  Mimarlık, Planlama ve Tasanm

**** A4 Alanı:              Güzel Sanatlar

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2020, 09:41
YORUM EKLE