Geçici görevlendirme için somut gerekçe olması gerektiğine dair mahkeme kararı

Geçici görevlendirme için somut gerekçe olması gerektiğine dair mahkeme kararı

Geçici görevlendirme için somut gerekçe olması gerektiğine dair mahkeme kararı

İdare Mahkemesi, geçici görevlendirme için somut gerekçe aradı


İl Milli Eğitim Müdürülüğünde teknisyen olan bir personelin, 6 ay süreyle geçici görevlendirilmesinin iptali için açılan davada, mahkeme, hizmet ihtiyacının ve bu ihtiyacın karşılanması gerekliliğinin somut ve nesnel gerekçelerle tam olarak ortaya konulamadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi, kararında, “…görevlendirmenin, kamu hizmetlerinin gerektirdiği hâllerde, bu kamu hizmeti amacını teminen tesis edilmesi gerekmektedir. Bir başka ifadeyle, görevlendirme işlemi, kamu görevlilerinin işgal ettiği kadrodan fiilen uzaklaştırma amacını taşımamalı, kamu hizmetlerinin yürütülmesi amaç edinilmeli ve hizmet gereklerine ters düşen bir sonuç amaçlanmamalıdır. … hâlihazırda oluşan hizmet ihtiyacının ve bu ihtiyacın karşılanması gerekliliğinin somut ve nesnel gerekçelerle tam olarak ortaya konulamadığı, dolayısıyla davacının, ihtiyaca binaen … Lisesi’ne 6 ay süreyle geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” gerekçesine yer verdi.

T.C.

SAMSUN BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

1. İDARİ DAVA DAİRESİ

Y.D. İtiraz No: 2019/470

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1. Dava Dairesi'nce, 2577 sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunu'nun 27/7 maddesi uyarınca dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27/2. maddesine göre, Danıştay veya idari mahkemeler idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.

Uyuşmazlık, Çorum Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ............................. Bölümü'nde.. teknisyen olarak görev yapan davacının, 5442 sayılı Kanun'un 8/c maddesine göre.................................. Lisesi'ne 6 ay süreyle geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin 08.10.2019 tarih ve E:19396172 sayılı Çorum Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü işleminin iptali isteminden kaynaklanmaktadır.

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8. maddesinde; "...

C) Yukardaki fıkralarda yazılı bütün memurların lüzumu halinde il içinde nakil ve tahvilleri mensup olduğu il idare şube başkanlarının inhası üzerine valiler tarafından icra edilmekle beraber mensup oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere sebepleriyle bildirilir." kuralına yer verilmiştir.

657sayılıDevlet Memurları Kanunu'nda ise, aynı kurum içinde geçici olarak görevlendirme konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte, bir kamu kurumunun belirlenmiş olan görev alanı içinde ya da bir hizmeti yürütmek amacı ile, hizmetle ilgili uzmanlaşmış kamu görevlilerinin görevlendirilmeleri mümkündür. Ancak bu görevlendirmenin, kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, bu kamu hizmeti amacını teminen tesis edilmesigerekmektedir.

Bir başka ifade ile görevlendirme işlemi, kamu görevlilerinin işgal ettiği kadrodan fiilen uzaklaştırma amacını taşımamalı, kamu hizmetlerinin yürütülmesi amaç edinilmeli ve hizmet gereklerine ters düşen bir sonuç amaçlanmamalıdır.

Dava dosyası içerisinde yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; dava konusu işlemde davacının görevlendirilme sebebinin, "ihtiyaca binaen" olarak belirtildiği, davacının geçici olarak görevlendirildiği okulun teknisyen normunun 4 olduğu, halihazırda 3 kişinin görev yaptığı, 1 kişinin (S.T. isimli teknisyenin) ise; 02/11/2017 tarihinden beri Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ............................... Birimi'nde periyodik kontrol uzmanı olarak görevlendirildiği görülmekle; yaklaşık 2 yıldır normu 4 olmasına rağmen 3 teknisyen ile hizmetin sunumuna devam edilen .............................Lisesi'nde halihazırda oluşan hizmet ihtiyacının ve bu ihtiyacın karşılanması gerekliliğinin somut ve nesnel gerekçelerle tam olarak ortaya konulamadığı, dolayısıyladavacının, ihtiyaca binaen ...............................Lisesi'ne 6 ay süreyle geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Öte yandan, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesi, tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak, davacı yönünden telafisi güç zarara neden olacaktır.

Açıklanan nedenlerle; davacının itirazının kabulüne, Çorum İdare Mahkemesi'nin 04/12/2019 gün ve E:2019/623 sayılı kararının kaldırılmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27/2 maddesi gereğince dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, 27/12/2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2020, 06:25
YORUM EKLE