Takdir komisyonları KDV indirimini reddedebilir mi?

Takdir komisyonları KDV indirimini reddedebilir mi?

Takdir komisyonları KDV indirimini reddedebilir mi?

Takdir komisyonları KDV indirimini reddedebilir mi?

T.C.

DANIŞTAY

Vergi Dava Daireleri Kurulu

Esas No : 2018/1085

Karar No : 2019/41

Mahkemenin İlk Kararının Özeti: İstanbul 5. Vergi Mahke 18/04/2014 tarih ve E:2013/2419, K:2014/776 sayılı kararıyla;  davalı idarece, tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamde gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunması halinde re'sen takdir yoluna gidilebileceği, davacının ise sahte fatura düzenleyicisi olan firmalardan fatura temin ederek bu faturalarda yer alan katma değer vergilerini indirim konusu yaptığı belirtilmiş ise de 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan düzenlemelere uygun bir şekilde davacının kayde faturaların gerçek bir ticari ilişkiye dayanıp dayanmadığı, ödemelerin ne şekilde yapıldığı, fatura içeriği emtianın, faaliyet konusuyla ilgili olup olmadığı gibi hususlar araştırılarak, eleştiri getirilen faturaların sahte olduğu hususunun ortaya konulması gerektiği, bu durumda, bu yönde her hangi bir araştırma yapılmaksızın, alt firmalar hakkında sahte fatura düzenledikleri yolunda tespit bulunduğu verisi ile yetinilerek matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk edilmesinde ve kendisine matrah, servet ve kıymet takdiri görevi verilmiş olan ve katma değer vergisi indirim reddi yetkisi bulunmayan takdir komisyonu kararı doğrultusunda yapılan cezalı tarhiyatta hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle tarhiyatı kaldırmıştır.

Daire Kararının Özeti: Davalı idarenin temyiz istemini inceleyen Danıştay Dördüncü Dairesi, 12/02/2018 tarih ve E:2016/2608, K:2018/1383 sayılı kararıyla; takdir komisyonu, bütün vergi türleri için matrah takdirine yetkili olup, aksi yönde herhangi bir kısıtlama olmadığı, vergi türleri bakımından matrahın nasıl hesaplanacağının, kendi özel kanunlarında düzenlenen "istisna", "muafiyet", "kanunen kabul edilmeyen gider", "oran", "indirim mekanizması" gibi çeşitli vergisel kurumlar ile belirlendiği, takdir komisyonlarının, matrahı belirlenecek verginin, özel kanununda yer alan yukarıda belirtilen konulara ilişkin düzenlemeleri esas alarak matrah takdir edeceği, önemli olan hususun, matrah takdiri için takdir komisyonuna şevkin yapıldığı sırada re'sen takdir nedeninin belli ve bunun takdir komisyonunca da biliniyor olması gerekdği, Vergi Usul Kanununun 74. maddesinde de belirtildiği üzere takdir komisyonlarının takdir sebebinin bulunup bulunmadığını inceleme yetkisinin bulunmadığı, bu şartların yerine getirilmesi durumunda, takdir komisyonlarının, her türlü inceleme yetkisini haiz olduğu, incelemeyi kendileri yapabilecekleri gibi inceleme yetkisini haiz diğer şahıs ya da kurumlar tarafından yapılmış incelemeleri dikkate alarak da matrah takdir etmelerinde yasal bir engel bulunmadığı, ancak, davacı şirket hakkında düzenlenen 04/12/2009 tarih ve VDENR-2009 2086/73 sayılı vergi inceleme raporu ve eki tutanaktan, 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanundan yararlanmak amacıyla 200.000,00 TL'nin 20/11/2009 tarihinde bankaya yatırılarak, 23/11/2009 tarihinde vergi dairesine beyanda bulunulduğu, beyan üzerine tahakkuk eden 10.000,00 TL'nin süresi içinde 24/11/2009 tarihinde ödendiği anlaşılmakla beraber söz konusu raporda; davacı hakkındaki inceleme yazısının 02/09/2009 tarihli olması nedeniyle vergi incelemesine başlanılmasıyla ilgili anılan Kanundan yararlanılmasına engel bir durum olmadığı ve davacı tarafından 2007 yılı hesap dönemi kayıüarına intikal ettirilen ... İnşaat Limited Şirkedne ait faturalarda yer alan katma değer vergisi indirimleri için 5811 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanılması ve bu Kanun hükümlerinin yerine getirilmesi nedeniyle yapılacak bir işlemin bulunmadığı hususlarının belirtildiği, bu durumda, davacı şirketin, 5811 sayılı Kanun kapsamında beyanda bulunması nedeniyle mahsup hakkının olduğu yönündeki iddiasının değerlendirilmesi ve 5811 sayılı Kanunun 3. maddesinin 5. fıkrasında düzenlenen mahsup hakkından yararlanılmasına ilişkin şartların tamamının yerine getirilip getirilmediği de araştırılmak suretiyle yeniden bir karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle kararı bozmuştur.

Israr Kararının Özeti : Mahkeme, aynı hukuksal nedenler ve gerekçeyle ilk kararında ısrar etmiştir.

Temyiz Edenin İddiaları : Dava konusu tarhiyatta hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

Karşı Tarafın Savunması: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakiminin’in Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulüyle, ısrar kararının Danıştay Dördüncü Dairesinin kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Hukuki Değerlendirme:

Danıştay Dördüncü Dairesinin yukarıda yer verilen kararının dayandığı aynı hukuksal nedenler ve gerekçeyle ısrar kararının bozulması gerekmektedir.

Karar Sonucu :

Açıklanan nedenlerle;

Davalının temyiz isteminin kabulüne,

İstanbul 5. Vergi Mahkemesinin, 27/06/2018 tarih ve E:2018/1306, K:2018/1779 sayılı ısrar kararının bozulmasına,

Yeniden verilecek kararda karşılanacağından, yargılama giderleri hakkında hüküm kurulmasına gerek bulunmadığına,

2577 sayılı Kanunun (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30/01/2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

YORUM EKLE