Memurun Aylıksız İzninde Ay Hesabı Nasıl Yapılır ?

Memurun Aylıksız İzninde Ay Hesabı Nasıl Yapılır ?657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/B maddesine göre verilecek aylıksız izinde ay hesabının ne şekilde yapılacağı, aylıksız izne ayrılan memurun izin hesabı

Memurun Aylıksız İzninde Ay Hesabı Nasıl Yapılır ?

Memurun Aylıksız İzninde Ay Hesabı Nasıl Yapılır ?

657 sayılı Devlet Memuruları Kanununa göre memurların kanunda belirlenen durumlarda aylıksız izin kullanma hakları vardır.Aylıksız izinde sürelerin hesaplanması ay üzerinden yapıldığından memurun izne ayrılması durumunda göreve ne zaman başlayacağı hususu bazı durumlarda tereddütlere neden olmaktadır. DPB tarafından verilen bir görüşte ilgili husus açıklığa kavuşturulmuştur.Konuya ilişkin DPB görüşünde "ay hesabıyla verilen aylıksız izinlerin bitiş tarihinin ne şekilde hesaplanacağı hususunda mezkur Kanunda herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte; ay hesabıyla kullanılan izinlerin, alındığı ayın kaçıncı günü kullanılmaya başlanmış ise son ayın o güne tekabül eden günü; ancak son ayda tekabül eden gün bulunmuyorsa son ayın son günü mesai saati bitiminde sona erecek şekilde hesaplanması gerektiği mütalaa edilmektedir" şeklinde görüş verilmiştir.

Memurun Aylıksız İzninde Süre Hesabı Hakkında DPB Görüşü 

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/B maddesine göre verilecek aylıksız izinde ay hesabının ne şekilde yapılacağı ile Devlet memuruna refakat izni verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunun, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmeli olmayan sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarından alınması halinde söz konusu sağlık kurulu raporunun SGK ile sözleşmeli olan sağlık hizmeti sunucuları tarafından onaylanmasına gerek olup olmadığı hk. (09/05/2013- 6125) 

..................................................

2- Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 108/B maddesinde; doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 108 inci maddesi gereğince, ay hesabıyla verilen aylıksız izinlerin bitiş tarihinin ne şekilde hesaplanacağı hususunda mezkur Kanunda herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte; ay hesabıyla kullanılan izinlerin, alındığı ayın kaçıncı günü kullanılmaya başlanmış ise son ayın o güne tekabül eden günü; ancak son ayda tekabül eden gün bulunmuyorsa son ayın son günü mesai saati bitiminde sona erecek şekilde hesaplanması gerektiği mütalaa edilmektedir

YORUM EKLE