657 Memur İzin Hakları Tek Tabloda

657 Memur İzin Hakları Tek Tabloda , memurların tüm izin haklarına ilişkin tablo ,memurların almış olduğu izinlerin mevzuat hükümleri ve açıklamaları

657 Memur İzin Hakları Tek Tabloda

657 Memur İzin Hakları Tek Tabloda 

Memur olarak çalışanların 657 sayılı kanununa göre kullanma hakkına sahip oldukları izin türleri izin süreleri ve izne ilişkin açıklamaları tek tabloda gösterdik.

İzin Türü  İzin Süresi Yasal Dayanak Açıklama 
YILLIK
İZİN

Hizmete göre;
1 yıl için 20 gün
10 yıldan fazla hizmeti olanlar için 30 gün

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesi.

1-Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda,

toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir.
2-Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir.

Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
3-Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, 

hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında,

ayrıca yıllık izin verilmez.
4- Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için

 en çok ikişer gün eklenebilir.
5- İzne esas 'hizmet süresinden', kazanılmış hak

aylığında değerlendirilen süreler ile askerlik süreleri anlaşılmalıdır.

SAĞLIK
İZNİ
(Şua İzni)

30 gün

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası

MAZERET İZNİ
(Analık İzni)

16 Hafta
(Doğum öncesi Sekiz+ Doğum Sonrası Sekiz)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) fıkrası.

1- Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık 

analık izni süresine iki hafta eklenir.
2- Beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar

sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla

belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki üç

haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum

öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum

sonrası analık izni süresine eklenir.
3-Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık

izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine

ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir.
4-Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

MAZERET İZNİ
(Evlat Edinme)

8 Hafta

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) fıkrası.

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle

birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar

 ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat

edinmesi halinde memur olan eşlerine,

çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz

hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.

MAZERET İZNİ
(Babalık)

10 Gün

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) fıkrası.

Memura, eşinin doğum

yapması halinde talebi üzerine verilir.

MAZERET İZNİ
(Evlilik)

7 Gün

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) fıkrası.

Memurun kendisinin veya

çocuğunun evlenmesi halinde

isteği üzerine verilir.

MAZERET İZNİ
(Ölüm)

7 Gün

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) fıkrası.

Memura eşinin, çocuğunun,

kendisinin veya eşinin ana, baba

ve kardeşinin ölümü hallerinde

isteği üzerine verilir.

MAZERET İZNİ (Diğer Durumlar)

10 Gün

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104

üncü maddesinin (C) fıkrası.

Memura babalık, evlilik ve ölüm halleri dışında

zorunlu sebeplerde mazeretine bağlı toptan veya

bölümler halinde 10 gün izin verilebilir. 

Zaruri hallerde öğretmenler hariç olmak üzere, bir sefer daha 10 gün izin verilebilir. Bu durumda, bu süreler yıllık izinden düşülür.

MAZERET İZNİ
(Süt İzni)

Doğum sonrası analık izni bitiminden sonra;
İlk altı ay 3 saat

İkinci altı ay 1,5 saat

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (D) fıkrası.

Süt izninin hangi saatler

arasında ve günde kaç kez

kullanılacağı hususunda, 

kadın memurun tercihi dikkate alınır.

MAZERET İZNİ
(Engelli Çocuk)

10 Gün

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (E) fıkrası.

MAZERET İZNİ (Süt İzni Verilmeksizin İlave Analık İzni)

Birinci Doğumda 2 ay
İkinci Doğumda 4 ay
Üçüncü Doğumda 6 ay olmak üzere günlük çalışma süresinin yarısı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (F) fıkrası.

HASTALIK
İZNİ
(Uzun Süreli Hastalık Halleri)

Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise 12 aya kadar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesi

HASTALIK
İZNİ
(Kısa Süreli Hastalık Halleri)

Tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün, bir evvelki raporda doktor tarafından kontrol muayenesi öngörülmüş ise en çok 10 gün daha

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bir takvim yılı içerisinde tek hekim tarafından

verilecek raporların toplamı 40 günü geçemez.

Bu süre geçtikten sonra verilecek hastalık raporları

Sağlık Kurulu olarak düzenlenmek zorundadır.

REFAKAT İZNİ

Refakat izni üç aydır. Ancak gerekli görülürse

bir üç ay daha verilebilir.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle

Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur

refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba,

eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir

kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla verilmektedir.

AYLIKSIZ
İZİN
(Uzun Süreli Hastalık Hali)

18 aya kadar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 üncü maddesinin (A) fıkrası.

AYLIKSIZ
İZİN
(Doğum Sebebiyle)

24 aya kadar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 üncü maddesinin (B) fıkrası.

Doğum yapan memura, doğum

sonrası analık izni süresinin

veya süt izni hariç doğum sayısına

bağlı olarak verilen izin süresinin

bitiminden itibaren; eşi doğum

yapan memura ise, doğum tarihinden

itibaren istekleri üzerine 

24 aya kadar verilmektedir.

AYLIKSIZ
İZİN
(Evlat
Edinme)

24 aya kadar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 üncü maddesinin (C) fıkrası

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte

veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile

memur olmayan eşin münferit olarak evlat

edinmesi halinde memur olan eşlerine, istekleri

üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. 

Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda

bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık

süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen

iki bölüm halinde eşlere kullandırılabilir

AYLIKSIZ
İZİN
(Yurtdışı Görevli veya Öğrenim)

Görev veya Öğrenim Süresi Kadar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 üncü maddesinin (D) fıkrası.

AYLIKSIZ
İZİN
(5 Hizmet Yılı Dolanlar)

En Fazla İki Defa Kullanılması Şartıyla 1 Yıla Kadar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 üncü maddesinin (E) fıkrası.

AYLIKSIZ
İZİN
(Askerlik)

Askerlik Görevi Süresince

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 üncü maddesinin (F)

-Memuriyet hizmetleri sırasında askerlik hizmetini yerine getirmek için aylıksız izne ayrılanların kadroları saklı tutulur.

YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA

Çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 43 üncü maddesi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2019, 10:11
YORUM EKLE