Görevden uzaklaştırma süresi içerisinde memurun ünvanı değiştirilebilir mi?

Görevinden uzaklaştırılan memurun görevden uzaklaştırma süresi içinde unvanı değiştirilebilir mi? Görevden uzaklaştırılan memur başka unvana atanabilir mi?

Görevden uzaklaştırma süresi içerisinde memurun ünvanı değiştirilebilir mi?

Görevinden uzaklaştırılan memurun görevden uzaklaştırma süresi içinde unvanı değiştirilebilir mi?

DPB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapmakta iken idari veya adli anlamda yürütülmekte olan inceleme, araştırma veya soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan personelin ilgili mevzuatında belirtilen şartları taşıması kaydıyla genel hükümler çerçevesinde halen bulundukları kadrodan başka unvanlı kadroya atanmaları hususunun idarenin takdirinde olduğu yönünde görüş verdi.

ÖZET: Görevinden uzaklaştırılan memurun görevden uzaklaştırma süresi içinde unvanının değiştirilip değiştirilemeyeceği hk. (10/11/2016-6621)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapmakta iken idari veya adli anlamda yürütülmekte olan inceleme, araştırma veya soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan bir personelin söz konusu durumu devam ederken unvanının değiştirilip değiştirilemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Görevden uzaklaştırma" başlıklı 137'nci maddesinde, "Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.

Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir." hükmüne; "Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü" başlıklı 141'inci maddesinin birinci fıkrasında da, "Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler." hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 71'inci maddesinin ikinci fıkrasında "Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler." hükmüne; 76'ncı maddesinde de "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 18'inci maddesi ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hariç olmak üzere, tabi oldukları personel kanununa bakılmaksızın Başbakanlık, bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile başkan ve üyeleri hariç olmak üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda yönetici kadro veya pozisyonlarında bulunanlardan görevden alınan veya görev süreleri sona erenlerin hangi unvanlara atanacaklarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Diğer taraftan, 29/11/2014 tarihli ve 29190 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Hizmet grupları arasındaki geçişler" başlıklı 22'nci maddesinin (a) bendinde "Aynı hizmet grubunun aynı alt görev grubu içinde yer alan veya alt görevlere atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla ilgili personelin isteği üzerine sınav yapılmaksızın atama yapılabilir." hükmüne; (b) bendinde ise "Hizmet grupları arasında görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görev grubundan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapmakta iken idari veya adli anlamda yürütülmekte olan inceleme, araştırma veya soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan personelin ilgili mevzuatında belirtilen şartları taşıması kaydıyla genel hükümler çerçevesinde halen bulundukları kadrodan başka unvanlı kadroya atanmaları husususun Genel Müdürlüğünüzün takdirinde olduğu mütalaa edilmiştir.

YORUM EKLE