Sözleşmeli çalışan memurların sözleşmesinden damga vergisi alınır mı?

Kamu kurumlarında 4 b sözleşmeli olarak çalışan öğretmen, zabıt katibi, hemşire v.b memurların kurumlarda imzaladığı sözleşmelerden damga vergisi kesilmesi gerekir mi?

Sözleşmeli  çalışan memurların sözleşmesinden damga vergisi alınır mı?

Sözleşmeli  çalışan memurların sözleşmesinden damga vergisi alınır mı?

4 b li olarak çalışan memurlarla kurumları arasında imzalanan sözleşmelerden damga vergisi alınıp alınmayacağı hususu merak konusu olmaktadır.İlgili husus 488 sayılı kanunda düzenlenmiştir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun "İstisnalar" başlıklı 9. maddesindeki; "Bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisinden müstesnadır." hükümlerince bazı işlemler damga vergisinden muaftır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "V-Kurumlarla İlgili Kağıtlar" başlıklı kısmı 25. maddesindeki; "25. (Ek: 13/2/2011-6111/83 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri. (Söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerde geçici personel olarak istihdam edilenlerle yapılan sözleşmeler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununa göre hizmet alımına ilişkin yapılan hizmet sözleşmeleri dahil)

İlgili hükme göre 4 b sözleşmeli personellerle imzalana sözleşmeler için damga vergisi alınmayacaktır.

YORUM EKLE