Ambar memurlarının görev ve sorumlulukları nelerdir

Ambar memurlarının görev ve sorumlulukları nelerdir ,kamuda ambar memuru ne iş yapar, 657 ambar memuru görev tanımı

Ambar memurlarının görev ve sorumlulukları nelerdir

Ambar memurlarının görev ve sorumlulukları nelerdir

Kamu kurumlarının genellikle malzemelerinin bulunduğu depoların çalışan kuruma ait taşınırlara ilişkin iş ve işlemleri takip eden kişi olarak tanımlanabilecek olan ambar memurunun  görevleri aşağıda başlıklar halinde gösterilmiştir.

Ambar Memurunun Görevleri

             

 Ambar memurunun görevleri şunlardır:

             a) Ambarın sevk ve idaresini sağlamak,

         b) Satın alınarak ambara giren her türlü madde, eşya, makine, taşıt, malzeme ve benzeri şeylerin kaydını tutmak, muhafaza etmek, bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, kendisinin alamayacağı koruma tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek,

             c) Ambar stoklarının kayıtlarını tutmak,

             d) Ambara giren, malzeme ve malları düzenli ve iyi bir durumda muhafaza etmek,

             e) Ambara giren ve (b) bendinde sayılan malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı emirlerine dayanarak belge karşılığında ilgililere vermek,

             f) Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları muayene komisyonlarına muayene ettirmek ve ambara girişlerini düzenlemek,

             g) Ambardan sevk edilecek malların sevk ve belgelerini düzenlemek,

             h) Ambar mizanlarını çıkarmak ve bunların muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,

             i) Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek,

             j) Kayıtlardan çıkartılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak ayniyat memuruna vermek,

             k) Saymanın ve diğer yetkililerin verecekleri işleri yapmak.

YORUM EKLE