Karayolu taşımacılığında tavan ücretler belirlendi

Karayolu taşımacılığında tavan ücretler belirlendi, En yüksek bilet ücretleri,

Karayolu taşımacılığında tavan ücretler belirlendi


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar içib tavan ücret fiyat tarifesi belirledi.

Ulaştırma  ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLUYLA YOLCU TAŞIMACILIĞI ALANINDA UYGULANACAK

TABAN/TAVAN ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan firmalarımızın üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak, karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında, 31/7/2020 tarihine kadar uygulanmak üzere taban ve Ek-1'de yer alan tavan ücret tarifesini belirlemektir.

Kapsam

MADDE  2 –  (1) Bu Tebliğ,  karayoluyla  tarifeli  yolcu taşımacılığı faaliyeti yapmaya yetkili olan Bl ve Dl  yetki belgesi sahibi işletmecileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 11 inci maddesi ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Usul ve Esaslar

Taban/Tavan ücret tarifeleri

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri tarafından karayoluyla yapılan tarifeli yolcu taşımalarında kilometre esasına göre, yayımı tarihi ile 31/7/2020 tarihleri arasında uygulanacak olup, uygulama süresince aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

a) Bu Tebliğ ile belirlenen tavan ücret tarifesine Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.

b) Yetki belgesi sahipleri, taban ücret olarak Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 56 ncı maddesine göre "Görülmüştür" şerhi verilen ücret tarifelerindeki ücretleri, tavan ücret olarak ise Ek-1'de yer alan tavan ücret tarifesindeki ücretleri uygularlar.

c) Taban ücret olarak uygulanacak tarife, bu Tebliğ ile belirlenmiş tavan ücretin üzerinde olması halinde tavan ücret tarifesi uygulanır.

ç) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 56 ncı maddesi çerçevesinde, çocuklar ve engelliler için yapılan zorunlu indirimler ayrıca uygulanacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 56 ncı maddesindeki hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yüıürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

KARAYOLUYLA YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞINDA UYGULANACAK TAVAN ÜCRET TARİFESİ

YOL MESAFESİ (KM)

TARİFE

(TL)

YOL MESAFESİ (KM)

TARİFE

(TL)

101-115

100

701-800

200

116-130

105

801-900

225

131-150

110

901-1000

250

151-175

115

1001-1100

275

176-200

120

1101-1200

300

201-250

130

1201-1300

325

251-300

140

1301-1400

350

301-350

150

1401-1500

375

351-400

155

1501-1625

400

401-475

160

1626-1750

425

476-550

165

1751-1875

450

551-625

170

1876-2000

475

626-700

175

2001 ve üzeri

500

NOT: Çanakkale Boğazı geçişli hatlarda tablodaki ücretlere geçiş ücreti eklenerek uygulama yapılacaktır.

YORUM EKLE