Pedagojik Formasyon eğitiminde farklı fakülte dekanına döner sermaye ödenmesi

Pedagojik Formasyon eğitiminde farklı fakülte dekanına döner sermaye ödenmesi,

Pedagojik Formasyon eğitiminde farklı fakülte dekanına döner sermaye ödenmesi

Pedagojik Formasyon eğitiminde farklı fakülte dekanına döner sermaye ödenmesi, 

2547 sayılı Kanun’un 58’inci maddesi uyarınca döner sermayeden ek ödeme, elde edilen döner sermaye gelirine katkısı bulunan öğretim üyelerine veya gelir getirici katkılarına bakılmaksızın (f) fıkrasında sayılan yöneticilere ödenir. Bunun yanı sıra Pedagojik Formasyon Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar’ın 9’uncu maddesinde de söz konusu eğitimin akademik, idari ve mali işlerinin yürütüleceği Pedagojik Formasyon Biriminin kimlerden oluşacağı ve bu birimin görevlerinin neler olduğu belirtilmiştir. Burada sayılanlar ve eğitimi vererek döner sermaye gelirlerine katkı sağlayan öğretim üyelerine yapılan ödemeler dışında pedagojik formasyon eğitimi gelirlerinden ek ödeme yapılması mümkün değildir.

Kamu İdaresi Türü Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı 2017
Dairesi 1
Karar No 10746
İlam No 161
Tutanak Tarihi 19.2.2019
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

… Fakültesi tarafından düzenlenen Pedagojik Formasyon eğitiminin, … Fakültesinin merkeze olan uzaklığı nedeniyle … Fakültesi’nde gerçekleştirildiği, bu fakültenin Dekanı …’ın Üniversite Yönetim Kurulu kararlarıyla eğitimin sağlıklı yürütülebilmesi, planlama ve koordinasyon işlerinin yapılabilmesi için “bina yetkilisi” olarak görevlendirildiği ve kendisine her çalışma saati için 120 puan üzerinden ek ödeme yapılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Döner sermaye” başlıklı 58’inci maddesinde;

“c) Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin hesabında toplanan döner sermaye gelirleri bakiyesinden, bu yerlerde;

1) Gelir getiren görevlerde çalışan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine … ek ödeme …

2) Diğer öğretim elemanlarına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli olarak çalışan personele … ek ödeme yapılır. …

“d) Ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu ve bünyesinde atölye veya laboratuvar bulunan yükseköğretim kurumları ile sürekli eğitim merkezleri, açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları ile düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen döner sermaye gelirlerine katkısı bulunan öğretim elemanlarına yapılacak ek ödemeler hakkında da (c) fıkrası hükümleri uygulanır.

(…)

f) Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, üniversite yönetim kurulunun uygun gördüğü birimin döner sermaye hesabından yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılır. Yapılacak ek ödemenin tutarı ek ödeme matrahının, rektörler için yüzde 600’ünü, rektör yardımcıları için yüzde 300’ünü, genel sekreterler için yüzde 200’ünü geçemez.

Döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin dekan, başhekim ve enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bunların yardımcılarına, gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, görev yaptıkları birimin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılır. Yapılacak ek ödemenin tutarı, ek ödeme matrahının, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü için yüzde 250’sini, bunların yardımcıları için yüzde 100’ünü, tıp ve diş hekimliği fakülteleri dekanları ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri başhekimleri için yüzde 500’ünü, bunların yardımcıları için yüzde 300’ünü geçemez.

(…)”

Pedagojik Formasyon Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar’ın “Pedagojik Formasyon Birimi” başlıklı 9’uncu maddesinde;

“(1) Programa ilişkin akademik, idari ve mali işler, fakülte dekanı tarafından oluşturulan Pedagojik Formasyon Birimince yürütülür. Bu birim; bir dekan yardımcısı başkanlığında eğitim bilimleri bölüm başkanı, doktorası ya da doçentliği eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanından olan bir öğretim üyesinden oluşur. Dekan yardımcısı, programın idari ve mali; eğitim bilimleri bölüm başkanı ise, akademik konularındaki koordinatörüdür. Birimin sekretarya işleri için de yeterli sayıda personel görevlendirilir.

Birimin görevleri şunlardır:

a) Akademik takvimi ve ders programlarını yapmak, programın uygulama ilkelerini belirlemek, uygulamaları izlemek, stratejiler geliştirmek, programları değerlendirmek.

b) Diğer birimlerle işbirliği yaparak dersleri yürütecek öğretim elemanlarının ders programlarını belirlemek.

c) İlgili birim ve kişiler arasında işbirliğini sağlayarak programın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

(…)

g) Dekanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.”

hükümleri yer almaktadır.

2547 sayılı Kanun’un 58’inci maddesi uyarınca döner sermayeden ek ödeme, elde edilen döner sermaye gelirine katkısı bulunan öğretim üyelerine veya gelir getirici katkılarına bakılmaksızın (f) fıkrasında sayılan yöneticilere ödenir. Bunun yanı sıra Pedagojik Formasyon Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar’ın 9’uncu maddesinde de söz konusu eğitimin akademik, idari ve mali işlerinin yürütüleceği Pedagojik Formasyon Biriminin kimlerden oluşacağı ve bu birimin görevlerinin neler olduğu belirtilmiştir. Burada sayılanlar ve eğitimi vererek döner sermaye gelirlerine katkı sağlayan öğretim üyelerine yapılan ödemeler dışında pedagojik formasyon eğitimi gelirlerinden ek ödeme yapılması mümkün değildir.

Bu itibarla ve sorumluluk yönünden de yapılan değerlendirme sonucunda;

Genel Sekreter …’nun oluşan kamu zararından sorumluluğunun bulunmadığına,

Yukarıda yazılı düzenlemelere aykırı olarak … Dekanı …’a ek ödeme yapılması sonucu oluşan ve ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilen … TL kamu zararının Harcama Yetkilisi …, Gerçekleştirme Görevlisi …, Üniversite Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri …’ne müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53’üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine,

Anılan Kanunun 55’inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle,

YORUM EKLE