Kamu kurumlarınca hediye olarak verilen taşınırlar hakkında sayıştay kararı

Kamu kurumlarınca hediye olarak verilen taşınırlar hakkında sayıştay kararı

Kamu kurumlarınca hediye olarak verilen taşınırlar hakkında sayıştay kararı

Kamu kurumlarınca hediye olarak verilen taşınırlar hakkında sayıştay kararı 

Kamu kurumlarınca hediyelik eşya olarak alınıp kişilere verilen taşınırlar hakkında sayıştay temyiz kurulu kararı 

TEMYİZ KURULU KARARI 

Kamu İdaresi TürüYüksek Öğretim Kurumları
Yılı2016
Dairesi2
Dosya No44131
Tutanak No46124
Tutanak Tarihi17.4.2019
Kararın Konusuİhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Konu: Doğrudan temin yöntemiyle satın alınan 5 adet el dokuması halının fiili ve fiziki denetim sonucunda mevcut olmaması.2-100 sayılı ilamın 5 inci maddesi ile; ... Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre doğrudan temin yöntemiyle ... Halı ve El Sanatları/Bülent ...’dan satın alınan … TL tutarındaki 5 adet el dokuması halının fiili ve fiziki denetim sonucunda mevcut olmadığının tespiti üzerine …. TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

Sorumlular, ilamın 5 inci maddesine konu edilen satın alındığı halde fiilen bulunmayan 5 adet el dokuması halının Üniversitenin Sportif ve Kültürel Faaliyetleri yanı sıra ...'ı ve Üniversiteyi ziyaret eden Devlet Büyüklerine hediye olarak sunulduğunu, söz konusu 5 adet el dokuması halıdan 3 adedinin bu ziyaretler kapsamında konuklara takdim edildiğini, 2 adedinin ise halen SKS Daire Başkanlığında mevcut olduğunu, dava konusu edilen …. TL'nin ödenmesi işleminin herhangi bir kasıt, kusur ve ihmalden kaynaklanmadığını dolayısıyla kamu zararının oluşmadığını belirtilerek tazmin hükmünün kaldırılmasını istemişlerdir.

Başsavcılık mütalaasında;

“İlamın 5 inci maddesine ilişkin olarak, satın alındığı halde mevcutlar arasında bulunmaya beş adet el dokuması halıdan 3 ünün SKS tarafından tanıtım amaçlı olarak Üniversiteyi ziyaret eden bazı kişilere hediye edildiği, ikisinin de halen mevcut olduğu ifade edilerek, verilen tazmin hükmünün kaldırılmasına hükmedilmesi istenilmektedir.

Ortaya konulan hususlar karşısında adı geçenlerin temyiz taleplerinin kabulü ile belirtilen iddiaların araştırılması maksadıyla Dairesine Tevdiine karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.” denilmiştir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Taşınır Mal Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında;

“Kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması esastır. Taşınır kayıtları, harcama birimleri itibarıyla yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulur. Her bir kaydın belgeye dayanması şarttır.” denilmiştir.

13 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise;


“Taşınırlar, edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere teslim alındığında giriş; tüketime verildiğinde, satıldığında, başka harcama birimlerine devredildiğinde, bağışlandığında veya yardım yapıldığında, çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale geldiğinde, hurdaya ayrıldığında veya kaybolma, çalınma, canlı taşınırın ölümü gibi yok olma hallerinde çıkış kaydedilir.” hükmü yer almıştır.

Dilekçede, söz konusu halılardan üç tanesinin Üniversiteyi ziyaret eden devlet büyüklerine hediye olarak verildiği ifade edilmişse de, bunların kimlere, ne zaman, hangi gerekçeyle verildiğini gösteren herhangi bir belge gönderilmemiştir. Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığında bulunduğu öne sürülen iki halının da mevcudiyetini gösteren kanıtlayıcı bir belge sunulmamıştır.

Bu nedenle, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre gerekli kayıtları bulunmayan, verildiği ya da bulunduğu yerler konusunda da herhangi bir belge ibraz edilmemiş olan söz konusu halılar için yapılan …. TL ödemeden dolayı 100 sayılı ilamın 5 inci maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

(Üyeler …,…,… ve … aşağıda yazılı azınlık görüşlerine karşı) oy çokluğu ile,

Karar verildiği 17.04.2019 tarih ve 46124 sayılı tutanakta yazılı olmakla iş bu ilam tanzim kılındı.

İlgili Kararın Daire KArarı 

Kamu İdaresi Türü  Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı    2016
Dairesi    2
Karar No    35520
İlam No    100
Tutanak Tarihi      27.2.2018
Kararın Konusuİhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Satın alındığı halde fiilen bulunmayan 5 adet el dokuması halı.

…. Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre doğrudan temin yöntemiyle … Halı ve El Sanatları/ ….’dan satın alınan …. TL tutarındaki 5 adet el dokuması halının fiili ve fiziki denetim sonucunda mevcut olmadığı tespit edilmiştir.

Taşınır Mal Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında;

“Kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması esastır. Taşınır kayıtları, harcama birimleri itibarıyla yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulur. Her bir kaydın belgeye dayanması şarttır.” denilmektedir.

13 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise;

“Taşınırlar, edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere teslim alındığında giriş; tüketime verildiğinde, satıldığında, başka harcama birimlerine devredildiğinde, bağışlandığında veya yardım yapıldığında, çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale geldiğinde, hurdaya ayrıldığında veya kaybolma, çalınma, canlı taşınırın ölümü gibi yok olma hallerinde çıkış kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

Savunmalarda, söz konusu halılardan üç tanesinin Üniversiteyi ziyaret eden devlet büyüklerine hediye olarak verildiği ifade edilmişse de, bunların kimlere, ne zaman, hangi gerekçeyle verildiğini gösteren herhangi bir belge gönderilmemiştir. Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığında bulunduğu öne sürülen iki halının da mevcudiyetini gösteren kanıtlayıcı bir belge sunulmamıştır.

Bu nedenle, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre gerekli kayıtları bulunmayan ve verildiği ya da bulunduğu yerler konusunda da herhangi bir belge ibraz edilmemiş olan söz konusu halılar için yapılan …. TL ödemenin Harcama Yetkilisi (SKS Dai. Bşk.) Okutman …. ve Gerçekleştirme Görevlisi (Şb. Md.) ….’dan müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleriyle birlikte tazminine, işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle,

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 00:24
YORUM EKLE