4734 sayılı kanuna göre yapılan taşıt kiralama işinde kasko bedeli değeri

Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedelinin (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibarıyla uygulanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2'sini aşması

4734 sayılı kanuna göre yapılan taşıt kiralama işinde kasko bedeli değeri

4734 sayılı kanuna göre yapılan taşıt kiralama işinde kasko bedeli değeri

Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedelinin (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibarıyla uygulanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2'sini aş

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2017
Dairesi 6
Karar No 633
İlam No 129
Tutanak Tarihi 19.2.2019
Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar

Araç Kira Bedeli

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedelinin (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibarıyla uygulanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2'sini aştığı görülmüştür.

17.03.2006 tarihli ve 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, taşıtların yakıt hariç, şoförlü veya şoförsüz olarak edinilebileceği hükme bağlandıktan sonra ikinci fıkrasında, “(Ek: 15/9/2014 - /6814 md. 2) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Genel Sekreterliği hariç) hizmetleri için ihtiyaç duyulan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların (fiilen arazi üzerinde çalışan arazi binek ve pick-up’lar hariç) hizmet alımı yöntemiyle ediniminde;

a) Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2'sini aşmayacaktır.”

denilmektedir.

Görüldüğü üzere anılan hükümlere göre, yakıt ve şoför giderleri hariç yapılacak taşıt kiralamalarında taşıtın aylık kira bedeli Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sinden fazla olamaz.

Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde de 2014 model Peugeot 301 marka 1.6 HDİ aracın kasko değeri …-TL olarak belirlenmiştir. Bu durumda, bahse konu araç için ödenmesi gereken aylık kira bedeli KDV hariç en fazla …-TL, KDV dahil ise …-TL olabilir.


Bu nedenle, anılan Belediye tarafından 2014 model Peugeot 301 marka 1.6 HDİ araç, şoför ve yakıt hariç 06.01.2017 ve 07.04.2017 tarihlerinde aylık kira bedeli …-TL’ye kiralanması suretiyle … -TL tutarında kamu zararına sebep olunmuştur.

Her ne kadar sorumluların savunmalarında, söz konusu kiralama işleminin 17.03.2006 tarihli ve 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’e göre değil, 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinde yer alan doğrudan temin usulü ile yapıldığı ileri sürülmekte ise de;

Burada belirleyici olan söz konusu hizmet alımın 4734 sayılı Kanun’un hangi hükmüne göre yapılıp yapılmadığı değil, belirleyici olan araç kiralayan idarenin Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in kapsamına girip girmediğidir.

Anılan Esas ve Usuller’in 2’nci maddesinde de “Bu Esas ve Usuller, 237 sayılı Taşıt Kanuna tabi olan kurumları ve taşıtları kapsar.” denilmekte olup, 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 1’nci maddesi hükmünde de belediyeler bu Kanun kapsamına giren idareler arasında sayıldığından anılan Esas ve Usuller belediyeleri kapsamaktadır.

Yine sorumluların savunmalarında, alınan tekliflerin söz konusu kasko değerinin üstünde çıktığı, hizmetin aksamaması için bahse konu kiralama işleminin yapılmak zorunda kalındığı ileri sürülmüşse de; buna ilişkin kanıtlayıcı belge sunulmamıştır.

Kaldı ki sorumluların savunmalarında bundan böyle sorgu konusu hususa dikkat edileceğinin belirtilmesi ve konunun esasına itiraz etmeleri hususları birlikte dikkate alındığında, esasında sorumluların söz konusu kiralamayı yaparken araç aylık kiralama bedelinin (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibarıyla uygulanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2'sini aşmaması gerektiği noktasında yeterli araştırma yapmadıkları kanaatini oluşturmuştur.

Belirtilen nedenlerle sorumluların savunmalarının kabulü mümkün değildir.

Açıklanan gerekçelerle, şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedelinin (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibarıyla uygulanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2'sini aşması sonucu neden olunan kamu zararı tutarı …-TL’nin Harcama Yetkilisi (Müdür Vekili) … ve Gerçekleştirme Görevlisi (Bşk. Yrd.) …’a müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereği hüküm tarihinden itibaren işleyecek faizi ile ödettirilmesine anılan Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

YORUM EKLE