5 yıllık hizmeti olan memurun aylıksız izin hakkı 5 yıllık hizmeti olan memurun aylıksız izin hakkı

Memurun aylıksız izin hakları 

Kamuda memur olarak görev yapanların çeşitli durumlarda aylıksız izin kullanma hakları bulunmaktadır. Memurların hangi hallerde ücretsiz aylıksız izin kullanabilecekleri başlıklar halinde aşağıda gösterilmiştir.

Aylıksız İzinler

  • Memura, 657 sayılı Kanunun 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine on sekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.
  • Doğum yapan memura doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren olmak üzere, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar toptan veya kısım kısım aylıksız izin verilir.
  • Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması hâlinde bu iznin bitiminden itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmi dört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.
  • Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.
  • Muvazzaf askerliğe ayrılan personel askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır. Askere gidecek personel askerlik şubesinden aldıkları celp pusulasını dilekçe ekinde birimlerine bildirir
  •  Göreve başlayacak personel aylıksız izin sonunda terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve ekindeki terhis belgesi ile birimine başvurmak zorundadır.
  • Yıllık izinler, mazeret izinleri, hastalık ve refakat izinlerini vermeye birim amirleri yetkilidir.
  • Aylıksız izinler, birim amirinin teklifi ile atamaya yetkili amir tarafından verilir.
  • İzin belgelerinde iznin kullanılacağı açık adres ile iletişim bilgilerinin bulunması gerekir.