Vergi Borcu Yoktur Yazısı Olmadan Ödeme Yapanlara Ceza Geldi

Vergi Borcu Yoktur Yazısı Olmadan Ödeme Yapanlara Ceza Geldi hakediş ödemlerinde vergi borcu yoktur yazısı almayan muhasebe yetkilisine verilecek olan ceza

Vergi Borcu Yoktur Yazısı Olmadan Ödeme Yapanlara Ceza Geldi

Vergi Borcu Yoktur Yazısı Olmadan Ödeme Yapanlara Ceza Geldi hakediş ödemlerinde vergi borcu yoktur yazısı almayan muhasebe yetkilisine verilecek olan ceza

Vergi Borcu Yoktur Yazısı Olmadan Ödeme Yapanlara Ceza Geldi

Vergi Borcu Yoktur Yazısı Olmadan Ödeme Yapanlara Ceza Geldi

Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca hak ediş ödemeleri kapsamında  ödemeler yapılırken ödeme yapılacak kişi veya kurumların vergi borcu olup olmadığı belli limitler halinde sorgulanıyor ve vergi borcu olanların ilgili borçları hak ediş tutarlarından kesiliyordu.05.12.2017 tarihinde resmi gazete de yayımlanan yasanın 7. maddesiyle 6183 sayılı yasanın 22 A maddesi yeniden düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme ile 22 A kapsamında vergi borcu sorgusu yapacak kurumlar ayrıntılı olarak kanun maddesinde açıklanmış ve vergi borcu yoktur yazısı olmadan ödeme yapacak kurumlara 4.000 TL idari para cezası kesilmesi hüküm altına alınmıştır.Torba yasa ile 6183 sayılı yasanın 22 A maddesinde yapılan düzenleme yazımız ekinde yer almaktadır.

MADDE 7- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 22/A- Maliye Bakanı, aşağıdaki ödeme ve işlemlerde, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması ve yapılacak ödemelerden istihkak sahiplerinin amme borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu ile kesintilere asgari tutar ve oran getirmeye, kapsama girecek amme alacaklarını tür, tutar, ödeme ve işlemler itibarıyla topluca veya ayrı ayrı tespit etmeye, zorunluluk getirilen ödeme ve işlemlerde hangi hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin yapacağı her türlü ödemelerde,

2. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumlar ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (mesleki kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemelerde,

3. Kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, teşvikler ve destekler nedeniyle yapılacak ödemelerde,

4. 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli tarifelerde yer alan ticaret sicil harçlarından kayıt ve tescil harçları, noter harçlarından senet, mukavelename ve kağıtlardan alınan harçlar, tapu ve kadastro harçlarından tapu işlemlerine ilişkin alınan harçlar, gemi ve liman harçları ile (8) sayılı tarifeye konu harçlar (diploma harçları hariç) ve trafik harçlarına mevzu işlemlerde,

5. 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bina inşaat harcı ve yapı kullanma izin harcına mevzu işlemlerde.

Bu madde kapsamında zorunluluk getirilen ödemelere ilişkin olarak işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere, yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcu karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder. Şu kadar ki bu hükmün uygulanmasında diğer kamu idarelerinin alacaklarına karşılık kesinti yapılması gereken hallerde kesinti tutarı garameten taksim olunur.

Takibata selahiyetli tahsil dairesince, bu madde kapsamında getirilen zorunluluğa rağmen borcun olmadığına dair belgeyi aramaksızın ödeme yapanlara ve işlem tesis eden kurum ve kuruluşlara dört bin Türk lirası idari para cezası verilir. İdari para cezası, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. İdari para cezasına karşı tebliğ tarihini takip eden otuz gün içinde idare mahkemesinde dava açılabilir."

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022, 21:21
YORUM EKLE